Demandes de mínims

A Barcelona, recopilant la saviesa i les aportacions de centenars de persones, s’estan escrivint col·lectivament diversos documents de treball que parlen dels diferents nivells en què operarem per aconseguir el canvi. Tots ells són documents oberts, en modificació i millora constant.

Aquest és tan sols un d’ells.

Amb la intenció de sumar a aquest document d’altres més concrets i especialitzats, s’han creat múltiples subcomissions de continguts.

Estem canviant el món. Completament.

Mentrestant els polítics que no ens representen segueixen allí, donant bandades i legislant sobre les nostres vides.

Per això els escrivim aquí algunes mesures que puguin entendre fàcilment i que volem que s’apliquin ja. Alerta! És un document de mínims. En realitat el que volem és molt més gran, quelcom que possiblement no entenguin mai.

Així que ho farem saber als i les alcaldes i als plens que s’elegeixin el proper dia 22. Els demanarem punt per punt el que segueix, començant pel punt 1.

1 – No més privilegis per a polítics, començant per Barcelona:

– Retallada dràstica del sou de les i els polítics equiparant-lo al sou de la mitjana de la població.

– Supressió dels privilegis en el pagament d’impostos, dietes, anys de cotització i pensions (només a Barcelona l’estalvi seria de mig milió d’euros al mes com a mínim).

– Prohibició de pensió superior a la pensió màxima establerta per a la resta dels ciutadans i ciutadanes.

– Supressió de la seva immunitat jurídica i de prescripció per als casos de corrupció. Cessament de les i els polítics corruptes.

2 – No més privilegis per a banquers i banqueres:

– Prohibició de qualsevol tipus de rescat o injecció de capital a entitats bancàries i caixes: aquelles entitats en dificultats han de fer fallida o ser nacionalitzades per a constituir una banca pública sota control social.

– Devolució transparent i immediata a les arques públiques per part dels bancs de tot el capital públic aportat.

– Regulació dels moviments especulatius i sancions a la mala praxis bancària. Prohibició d’inversió en paradisos fiscals.

– Tots els habitatges adquirits per execucions hipotecàries allotjaran, en règim de lloguer social, a les famílies desnonades.

3. No més privilegis per a les grans fortunes:

[N’hi hauria prou amb aplicar el 5% de la retallades que van ser aplicades als funcionaris a les 50 més grans fortunes i se solucionaria el problema del dèficit de l’Estat Espanyol]

– Augment del tipus impositiu a les grans fortunes i entitats bancàries, eliminació de les SICAV.

– No a l’eliminació de l’impost de successions. Recuperació de l’impost de patrimoni.

– Control real i efectiu del frau fiscal i de la fuga de capitals a paradisos fiscals.

– Promoció a nivell internacional de l’adopció d’una taxa a les transaccions financeres (taxa Tobin).

Amb l’aplicació d’aquests 3 punts s’obté el pressupost per solucionar els quatre següents. Perquè no falten diners, és evident que existeix la disponibilitat econòmica.

4. Sous dignes i qualitat de vida per a totHOM:

– L’economia al servei de les persones i no al revés.

– Establiment d’un màxim salarial així com d’un mínim.

– Reducció de la jornada de manera que tothom pugui gaudir, pensar i conciliar la seva vida personal amb la vida laboral, sense reducció de sou. Aquesta reducció de personal permetrà un repartiment de tasques que acabarà amb l’atur estructural.

– Retirada de la reforma de les pensions.

– Seguretat en el treball: impossibilitat d’acomiadaments col·lectius o per causes objectives a les grans empreses mentre hi hagi beneficis, fiscalització a les grans empreses per assegurar que no cobreixen amb treballadors temporals llocs de treball que podrien ser fixes.

– Reconeixement del treball domèstic, reproductiu i de cura.

5. Dret a l’habitatge

– Expropiació dels habitatges en desús que no s’han venut per augmentar el parc públic d’habitatge en règim de lloguer social.

– Declaració de les ciutats com a lliures de desnonaments i desallotjaments.

– Penalització de les pràctiques de mòbbing (assetjament imobiliari).

– Donació en pagament dels habitatges per cancel·lar les hipoteques, de forma retroactiva des de l’inici de la crisi.

– Prohibició de l’especulació immobiliària.

6. SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT:

– Retirada de les retallades plantejades pel govern de la Generalitat. Retirada dels plans d’austeritat i de retallades que afectin els serveis públics a nivell estatal, europeu i global.

– Reestabliment dels serveis que ja han estat retallats en sanitat i educació.

– Increment del personal sanitari i d’infraestructures per acabar amb les llistes d’espera.

– Increment del professorat i d’insfraestructures per a garantir la ràtio d’alumnes per aula, els grups de desdoblament i els grups de suport.

– Garantir realment la igualtat d’oportunitats per a l’accés a tots els nivells d’educació, independentment de la procedència socioeconòmica. Destinar els recursos públics únicament a l’educació pública. Escola laica i de qualitat.

– Finançament públic de l’investigació per garantir la seva independència.

– Transport públic assequible econòmicament a totes les persones, de qualitat i ecològicament sostenible (AQUEST PUNT NO S’HA ACABAT DE CONSENSUAR. FALTA DISCUSSIÓ/DEBAT)

– Serveis públics i gratuïts d’atenció a la infància i a les persones amb necessitats especials de cura.

– Prohibició de la privatització dels serveis públics.

– Sotmetre la nostra pertinença a l’OTAN a referèndum.

7. LLIBERTATS I DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA:

– No al control d’internet. Abolició de la Llei Sinde.

– Protecció de la llibertat d’informació i del periodisme d’investigació i de la seva independència. Eliminació de les traves legals que impedeixen exercir el dret d’emissió dels mitjans comunitaris lliures i sense ànim de lucre. Eliminació dels monopolis de facto dels espais radioelèctrics.

– Ús de software lliure en les institucions públiques per adequar-les a l’era digital amb costos sostenibles.

– Retirada de l’ordenança del civisme: retirada de tota ordenança que limiti les llibertats de moviment i expressió.

– Referèndums obligatoris i vinculants per a les qüestions de gran envergadura (incloses les directives europees).

– Eliminació de les redades a migrants no regulars i retirada de la Llei d’Estrangeria actual i tancament dels CIEs. Dret de vot per a migrants.

– Modificació de la Llei Electoral (AQUEST PUNT NO S’HA ACABAT DE CONSENSUAR. FALTA DISCUSSIÓ/DEBAT)

– Establiment de mecanismes efectius que garanteixin la democràcia interna als partits polítics: llistes obertes, elecció directa dels regidors (AQUEST PUNT NO S’HA ACABAT DE CONSENSUAR. FALTA DISCUSSIÓ/DEBAT)

– Pressupostos participatius aprovats per la ciutadania.

A continuació es farà al·lusió al tancament d’algunes indústries i cossos professionals. Demanem la conseqüent recol·locació d’aquests professionals o la reconversió de l’activitat industrial dels sectors anomenats.

8. Medi Ambient

-El sistema econòmic no pot estar basat en el creixement indefinit. Això no és sostenible.

– Sobirania alimentària, foment de l’agricultura dels camperols, no de les multinacionals.

– Foment de l’agricultura agroecològica. Suspensió dels transgènics en base al principi de precaució, fins a resoldre les incerteses sobre els impactes en el medi ambient i la salut. Per una reforma agrària.

– Consum responsable i comerç just. Evitar els monopolis en la distribució garantint l’accés de tots els productors.

– Amb totes aquestes mesures i d’altres, complir uns objectius de reducció d’emissions de CO2 que vagin més enllà dels del protocol de Kyoto. Per una veritable justícia climàtica.

Clica a continuació per llegir les traduccions.

Castellà

En Barcelona, recopilando la sabiduría y las aportaciones de centenares de personas, se están escribiendo colectivamente varios documentos de trabajos que hablan de los varios niveles en los que vamos a operar para conseguir el cambio. Todos ellos son documentos abiertos en modificación y mejora constante.

Esto es tan solo uno de ellos.

Con la intención de sumar a este, documentos más concretos y especializados, se han creado subcomisiones de contenido.

Estamos cambiando el mundo. Completamente.

Mientras tanto políticos que no nos representan siguen ahí, dando bandazos y legislando sobre nuestras vidas. Por esto les escribimos aquí algunas medidas que puedan entender fácilmente y que exigimosque se aplique ya. Estaremos en la calle hasta conseguirlo.

Ojo! Esto es un documento de mínimos. En realidad lo que queremos es mucho más grande.

Así se lo haremos saber a los/as alcaldes y a los plenos que se elijan el próximo día 22.

Les pediremos punto por punto cuanto sigue, comenzando por el punto 1.

1 – No más privilegios para políticos, empezando por Barcelona:

– Recorte drástico del sueldo de las y los políticos equiparándolo al sueldo de la media de la población

– Supresión de los privilegios en el pago de impuestos, dietas, años de cotización y pensiones (solo en Barcelona el ahorro sería de medio millón de euros al mes como mínimo).

– Prohibición de pensión superior a la pensión máxima establecida para los demás ciudadanos y ciudadanas.

– Supresión de su inmunidad jurídica y de prescripción para los casos de corrupción. Cese de las y los políticos corruptos.

2 – No más privilegios para banqueros y banqueras:

– Prohibición de cualquier tipo de rescate o inyección de capital a entidades bancarias y cajas: aquellas entidades en dificultades deben quebrar o ser nacionalizadas para constituir una banca pública bajo control social.

– Devolución transparente e inmediata a las arcas públicas por parte de los bancos de todo capital público aportado.

– Regulación de los movimientos especulativos y sanciones a la mala praxis bancaria. Prohibición de inversión en paraísos fiscales.

– Todas la viviendas adquiridas por ejecuciones hipotecarias alojarán en régimen de alquiler social a las familias desahuciadas.

3. No más privilegios para las grandes fortunas:

[bastaría con aplicar el 5% de recorte que se aplicó a los funcionarios a las 50 más grandes fortunas y se solucionaría el problema de déficit del estado español]

– Aumento del tipo impositivo a las grandes fortunas y entidades bancarias. Eliminación de las Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV).

– No a la eliminación del impuesto de sucesiones. Recuperación del impuesto de patrimonio.

– Control real y efectivo del fraude fiscal y de la fuga de capitales a paraísos fiscales.

– Promoción a nivel internacional de la adopción de una tasa a las transacciones financieras (tasa Tobin).

Con la aplicación de estos 3 puntos se obtiene el presupuesto para solucionar los siguientes cuatro. Porque no falta dinero, es evidente que existe la disponibilidad económica.

4. Sueldos dignos y calidad de vida para todo el mundo:

– La economía al servicio de las personas y no al revés

– Establecimiento de un máximo salarial así como de un mínimo.

– Reducción de la jornada de forma que todo el mundo pueda disfrutar, pensar y conciliar su vida personal con la vida laboral, sin reducción de sueldo. Está reducción permitirá un reparto de tareas que acabará con el desempleo estructural.

– Retirada de la reforma de las pensiones.

– Seguridad en el empleo: imposibilidad de despidos colectivos o por causas objetivas en las grandes empresas mientras haya beneficios; fiscalización a las grandes empresas para asegurar que no cubren con trabajadores temporales empleos que podrían ser fijos.

– Reconcimiento del trabajo doméstico, reproductivo y de cuidados.

5. DERECHO A LA VIVIENDA:

– Expropiación de las viviendas en desuso que no se han vendido para aumentar el parque público de vivienda en régimen de alquiler social.

– Declaración las ciudades como libres de desahucios y desalojos en ocupaciones de casas inhabitadas e inutilizadas.

– Penalización de las prácticas de mobbing.

– Dación en pago de las viviendas para cancelar las hipotecas. De forma retroactiva desde el comienzo de la crisis.

– Prohibición de la especulación inmobiliaria.

6. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD:

– Retirada de los recortes planteados por el Gobierno de la Generalitat. Retirada de los planes de austeridad y recortes que afectan los servicios públicos a nivel estatal, europeo y global.

– Reestablecimiento de los servicios que ya han sido recortados en sanidad y educación

– Incremento de personal sanitario e infraestructuras para acabar con las listas de espera.

– Incremento de profesorado e infraestructuras para garantizar la ratio de alumnos por aula, los grupos de desdoble y los grupos de apoyo.

– Garantizar realmente la la igualdad de oportunidades para el acceso a todos los niveles de educación, con independencia de la procedencia socioeconómica. Destinar los recursos públicos únicamente a la educación pública. Escuela laica y de calidad.

– Financiación pública de la investigación para garantizar su independencia.

– Transporte público asequible económicamente a todas las personas, de calidad y ecológicamente sostenible (ESTE PUNTO NO SE HA ACABADO DE CONSENSUAR. FALTA DISCUSIÓN/DEBATE)

– Servicios públicos y gratuitos de atención a la infancia y las personas con necesidades especiales de cuidado

– Prohibición de privatización de los servicios públicos

– Someter nuestra pertenencia a la OTAN a referéndum

7. LIBERTADES Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA:

– No al control de internet. Abolición de la Ley Sinde.

– Protección de la libertad de información y del periodismo de investigación y de su independencia. Eliminación de las trabas legales que impiden ejercer el derecho de emisión de los medios comunitarios libres y sin ánimo de lucro. Eliminación de los monopolios de facto de los espacios radioeléctricos.

– Uso de software libre en las instituciones públicas para adecuarlas a la era digital con costes sostenibles.

– Retirada de la ordenanza del civismo: retirada de toda ordenanza que limita las libertades de movimiento y expresión.

– Referéndums obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran calado (incluídas las leyes orgánicas y las directivas europeas) .

– Eliminación de las redadas a migrantes, retirada de la ley de extranjería y cierre de los Centro de Internamiento para extranjeros (CIE). Plenos derechos para migrante.

– Modificación de la Ley Electoral…. (ESTE PUNTO NO SE HA ACABADO DE CONSENSUAR. FALTA DISCUSIÓN/DEBATE)

– Establecimiento de mecanismos efectivos que garanticen la democracia interna en los partidos políticos: listas abiertas, elección directa de los regidores… (ESTE PUNTO NO SE HA ACABADO DE CONSENSUAR. FALTA DISCUSIÓN/DEBATE)

– Presupuestos participativos abrobados por la ciudadanía.

A continuación se hará alusión al cierre de algunas industrias y cuerpos profesionales. Pedimos la consecuente recolocación de estos profesionales o la reconversión de la actividad industrial de dichos sectores.

8. Medio ambiente

-El sistema económico no puede estar basado en el crecimiento indefinido. Esto no es sostenible.

– Soberanía alimentaria, fomento de la agricultura de los campesinos, no de las multinacionales. Fomento de la agricultura agro-ecológica. Suspensión de los transgénicos en base al principio de precaución, hasta resolver las incertidumbres sobre los impactos en el medio ambiente y la salud. Por una reforma agraria.

– Consumo responsable y comercio justo. Evitar los monopolios en la distribución garantizando el acceso de todos los productores.

– Con todas estas medidas y otras, alcanzar unos objetivos de reducción de emisiones de CO2 que vayan más allá del los del protocolo de Kyoto. Por una verdadera justicia climática.

865 responses to “Demandes de mínims

 1. Prohibició d’entrega de diners públics a les Fundacions de caràcter polític. Aquests diners, ocultant-los en partides pressupostaries com la cultura, només serveixen per finançar polítics retirats, familiars de polítics, campanyes electorals… Aquesta pràctica habitual, és un finaçament il.legal dels partits amb fons públics.

  • Tens tota la raó. També s’hauria de controlar les subvencions que reben certes associacions o entitats sense ànim de lucre. Aquests ajuts podrien estar finançant il.legalment partits polítics o fins i tot sindicats.

  • creo que tienes un poco de lio con lo de la financiacion ilegal de los partidos, puede que no este bien, que eticamente sea dudoso, pero ilegal, lo que se dice ilegal, es lo que ha hecho el PP en el Pais Valencia, que ha despilfarrado y trincado millones a mansalva de dinero publico y se lo ha dado a sus amiguitos del alma, a cambio de que pagaran las facturas de sus gastos o lo que hizo y volvera ha hacer CiU ahora que han vuelto, que es trincar mojes, convolutos, 3 X cientos y cuando no, se lo llevaran a espuertas de la caja del palau. A mi tambien me gustaria algo mas democratico, pero si el estado no cubre unos minimos con subvenciones, los pobres jamas podrian enfrentarse a los ricos y ganaria el pastizal… como muestra un detalle de ello, el PP a basado su campaña de en salir a pegar carteles sobre los de otras formaciones (todas las demas) cuando no arrancarlos

   • Parece que hay unos que te caen fatal y otros que no tanto, no? Lo digo por que lo del 3% fue una insinuación no demostrada en cambio lo de FILESA (te olvidaste del PSC, no?) acabó en condena. O este movimiento es apolitico, o se nos ve el plumero!!!

  • hola amigos. considero que es importante fijarse objetivos claros, concretos y que inviten al mayor número de gente posible. por propuestas podríamos poner aquí tantas como ciudadanos somos, pero es imposible abarcar todo… y el que mucho abarca poco aprieta! el caso islandés es en este sentido, ejemplar. 4 cosas, concretas, las más globales y con mayor proyección. cuando estén, a por lo próximo. el mundo no se cambia en 4 dias, mira la de tiempo que les costó montar este sistema ultracapitalista!!! ;-)) también añadiría que es importante buscar las cosas que nos unen, y mantener un espíritu de cariño y de aceptación. por favor, evitemos la crispación y herir a los demás, y caer en lugares comunes que nos han sido inyectados en vena desde el poder para separarnos. nos unen más cosas que las que nos separan! ánimo a todos y hacia delante!!!

   • totalmente de acuerdo… focalizar nos dará fuerza y amplitud. y lo de buscar la unión, imprescindible! y el buen rollo y el respeto, siempre!

  • A ON ES LA RESOLUCIÓ SOBRE EL DRET A L’AUTODETERMINACIO DELS POBLES I ESPECIALMENT EL DEL POBLE DE CATALUNYA??????????????????????
   es va cotar quatre vegades . . . .

 2. Hi ha moltes idees molt bones, pero n’hi ha daltres calificades com a minims que son del tot imposibles com poden ser :

  “…aquellas entidades en dificultades deben quebrar…”
  -si una entitat quebra, com retornen els diners ingresats a tots els seus clients? es de bojos deixarles morir, tindries a miles de families i empreses del dia a la nit amb 0 euros.

  “Todas la viviendas adquiridas por ejecuciones hipotecarias alojarán en régimen de alquiler social o a las familias desahuciadas.”
  -aixo vol dir que si yo tink una casa de 300 m^2 i no puc pagarla, me la quedo perque si?, no seria mes normal que l’estat fes un pis tipus estandard que s’oferis a qualsevol persona a partir dels 18 amb els minims minims per viure?

  “Establecimiento de un máximo salarial así como de un mínimo.”
  -suposo que va per els publics oy?

  “Expropiación de las viviendas en desuso que no se han vendido para aumentar el parque público de vivienda en régimen de alquiler social.”
  -aixo es equivalent a robar per llei a les grans empreses que ENS guarden els diners a TOTS majoritariament en forma de VIVIENDAS EN DESUSO
  expropiar no es la solucio, comprar a un preu raonable acordat per un expert en la materia, es un altre tema

  Dels punts no aprovats, no dire res ja que com que soc un estudiant i tinc examens aquesta semana vinent no puc permetrem el luxe de acampar i colaborar.
  Bull recalcar que tot el que no ha estat comentat es perque hem sembla completament correcte.

  Moltes gracies a aquells que haguin llegit la meva opinio.

  • segueix estudiant company…

   • En dono fe. La gent de la meva generació es va veure obligada a estudiar i viure en “espanyol”. Haureu de disculpar (i corregir!) les nostres errades ortogràfiques, la majoria som autoaprenents. Però la por a no escriure correctament o a fer-ho en castellà no ha de bloquejar ningú. El més important en aquest moment és aportar idees, treure a la llum les nostres inquietuds…

   • completamente de acuerdo con Sergi, el compañero estudiante, en todo lo que ha comentado, especialmente en lo relativo a los desahucios y la expropiación. ¿dar al Estado el derecho a robar? ¿cargarnos la propiedad privada? no solo es inviable, sino que en mi opinion tambien es indeseable.
    saludos a todos!

  • Sergi, tens molta raó amb algunes coses i amb d’altres no tant, però aquir recau la diversitat d’opinió, però continua estudiant que aixó t’ajudarà a tenir una opinió més amplia i, sobre tot, estudia ortografia.
   Salut.

   • L’ortografia és una altra manera per no deixar expresar a la gent? hem de lluitar contra l’opresió de l’ortografia?

   • Però què dius Andal? Les faltes d’ortografia són el fracàs de l’ensenyament, i això no li agrada a ningú. Una cosa és un accent mal posat, i una altra ben diferent es posar “vull” amb ‘b’ (“Bull”). Per favor, que jo sóc de la LOGSE i no faig aquestes faltes…
    En referència al que diu en Sergi, en primer lloc, està clar que no es pot deixar fer fallida als bancs tan a la lleugera pel què dius, però tampoc se’ls hi pot fer una injecció de milers de milions per qué segueixin fent com fins ara i , amb més inri, no tornar-los. És diner públic!!!
    Per una altra banda, el tema de les expropiacions em sembla bé per aquell que te 2 pisos i 3 xalets (a més dels 3 cotxes i del vaixell). Hi ha gent molt necessitada i a d’altres els hi sobra. Fixa’t si hi ha gent que els hi sobra que el mercatha posat en venda els ñultims anys coses com parcel·les de lluna o estrelles. És absurd!!

   • Doncs jo estic amb l’Andal. Estic d’acord en que es facin tots els esforços possibles per escriure correctament, però hi ha molta gent d’altres generacions que no ha tingut els mateixos estudis que els joves, i molta gent jove que no sol escriure sigui pel que sigui (perquè treballa en altres coses per exemple). I tot i que intentem escriure correctament, tots fem faltes. Per exemple, em sembla que “sobre tot” s’escriu junt. I la gent no ha de tenir por de posar comentaris pel fet de saber que comet faltes ortogràfiques, sino estariem limitant molt aquest procès aparentment democràtic, no us sembla?

   • No es tracta de no deixar escriure al blog a qui faça faltes d’ortografia, ni fer que s’avergonyisquen o es reprimisquen. Però no està de més animar a la gent a escriure en català correcte. I si no en saben, per les raons que siga, sempre estan a temps d’aprendre’n. Com tots, amb tot.

   • “Escribim” i “escribint” amb b alta em sembla una falta garrafal!! En castellà si que escriben, en català escrivim!!

   • El catalán, desde hace unos años, es el opio del gobierno provincial, lo imponen las 24 hrs del día los 365 días del año, y te intentan engañar con “nacionalismos” más propios de 1940 y lo peor es que miles de catalanes ingenuos se tragan completamente el engaño, dejando en segundo lugar, por ejemplo, el paro, y para muestra bastan los políticos que aquí te dicen gritando, sí som una nació!!, som moltos paisos, som un imperio!!! y después van a Madrid y se bajan los pantalones absolutamente y sin condiciones ante el verdadero país que es España, abrid los ojos por favor! . ¿qué es eso de que un español de Cataluña se ofrece a “traducir” a un español de Zaragoza? como he visto que sucede aquí, ¡pero si Zaragoza está a tiro de piedra!, es uno de los pocos y grandes fallos de este movimiento, se trata de unir no de separar, y si pusieran todo en inglés y español se uniría más gente simple y sencillamente porque más gente lo entendería. Incluso en alguna asamblea en plaza catalunya escuché algún conato de abucheo a alguien que daba su discurso en español, por favor!, si de verdad estamos volviéndonos conciencia, al rechazar al NO-Catalán, que en Barcelona son cientos de miles, (porque sabemos que NADIE en el planeta habla esta lengua) al pretender obligarlo a entender la lengua local o regional, conseguiremos justo lo contrario. Unámonos desde la lengua. Que pasa con la acampada de sol? Nunca olvidar que ahí inicio el 15M, nunca olvidar que nos guste o nos disguste, es la capital del país, y es la raíz de todo esto, por otro lado, es ahí donde reside todo el poder político , económico, ahí reside todo, y ¿¿los acampados de sol?? que se lo curren?? ¿¿que se busquen la vida y un diccionario?? por favor!! aprovecho para asegurar que si algún cambio grande se pretende conseguir con el movimiento esto ha de pasar, nos guste o nos disguste, por la capital, y ahi, temo deciros, ahí tampoco nadie habla catalan y la peor noticia: ni les interesa hablarlo, como a cientos de miles de personas que viven en Barcelona. Unión sí, y también a través del idioma. Gracias.

  • Juan Sillero Illanes

   Me interesa mucho tu respuesta, pienso que en muchas de las propuestas se esta pidiendo irreflexivamente y que como tu dices no son de aplicacion real o su aplicacion supondria. Lástima que no sea capaz de entenderlo todo en catalán. Un saludo.

  • Sergi, jo també estic d’acord amb tu en certs aspectes.
   Volia demanar que algú ens deixés clar, i que ho especifiqués de la conseqüent forma en les Demandes, si l’aplicació del sou màxim és exclusivament per als llocs públics o si també per al sector privat.

   Exposo el meu punt de vista:
   Crec que hauria de ser únicament per al sector públic doncs al limitar el sou a les empreses privades el que es farà serà una contribució negativa de cara al desenvolupament del país. Seria com una espècie de “comunisme” a petita escala ja que la gent que estudii certes carreres no es gastarà més diners en màsters o fins i tot segones carreres que ajudin a la seva especialització i progrés dintre del seu sector, doncs si ha de cobrar el mateix que algú sense especialització serà uns quants anys de la seva vida i uns quants diners que s’estalviarà i podrà invertir en altres coses.

   Sintetitzant, considero que un limitar el sou significarà limitar el creixement i desenvolupament tant d’empreses com de treballadors amb gran potencial per al país.

   • Hola Albert,
    em sembla que fas una reflexio interessant, pero que nomes es valida si parteixes de la idea que la unica motivacio intrinseca per estudiar (i desenvolupar-se intelectualment) son els calers. Crec que aquesta es una de les eines del capitalisme, – i de les bones (!).. i es que al final, ens hem cregut el conte de que els diners son la unica cosa que TOTHOM persegueix… Em sembla que estem obviant que les motivacions varien per a cada persona, i que creixement huma es completament diferent a capacitat adquisitiva.. Quines son les motivacions dels estudiants de doctorats en humanitats o art? o dels qui estudien medecina pero treballen a entitats de desenvolupament? o dels qui estudien comunicacio, pero treballen per mitjans comunitaris, sempre penjats de cales?.. Per tant, seguint la llogica del teu argument, quan entenguem que les motivacions intrinseques son diverses, i es treballen a nivell cultural i social, podrem entendre que el desenvolupament d’una societat res te a veure amb l’ansia de cales.. es un tema de valors de fons i d’educacio de base… Gracies per llegir-me!

   • En relació al sector, abans d’entrar en aquests detalls, s’ha de fixar quina és la nostra posició: en una economia de mercat, l’estat no ha d’intervenir en el sector privat. En aquest cas, no procedeix limitar els salaris (cada empresari farà el que voldrà amb el seu capital) però s’han acabat les subvencions.

    Un altre tema és que quan es parla de la baixa productivitat del nostre país sempre acaba en retallades dels salaris dels treballadors. S’hauria de posar sobre la taula tota la informació: quina és la banda salarial en cada empresa? Pot variar de 1:9 á 1:700. Si no recordo malament, els científics parlen d’un ideal 1:20 (parlo de memòria, que algú em corregeixi si m’equivoco) Però, insisteixo, no és tan fàcil regular els sous dels directius. D’altra banda, a qui beneficia aquesta retallada? Menys costos, més beneficis. Als accionistes, i tothom sabem qui són…

   • Felicitats, Caro, per la teva aportació!
    S’està acusant aquest moviment de pura utopia… però el que tu has exposat és una realitat que ja existeix actualment. I encara et diria més, molta gent que treballa per diners, dedica una part del seu temps lliure a activitats de caire social i col·laboratiu.
    Aquesta ha de ser una de les grans reivindicacions d’aquest moviment: lluitar contra l’individualisme i potenciar l’associacionisme. Al cap i a la fi, som animals socials…

  • No sóc un entes, però intentarè respondre (si us plau si algú ho veu que no estic en el cert que ho digui)
   Dius tu:
   “…aquellas entidades en dificultades deben quebrar…”
   -si una entitat quebra, com retornen els diners ingresats a tots els seus clients? es de bojos deixarles morir, tindries a miles de families i empreses del dia a la nit amb 0 euros.
   Resposta:
   En principi quan una empresa tanca (quiebra). Es busquen els administradors (amos) d’aquella empresa i paguen amb els seus bens. L’estat es fa responsable de buscar-los i de pagar a tothom. En la vida empresarial és així, és lent però efectiu.
   De la resta potser cal debatre per a que quedi més clar.

   • Marc…
    En la vida empresarial no és així, l’administrador pot ésser algú insolvent i per tant pot no tenir diners per afrontar el pagament… de fet, és molt poc efectiu…
    L’efectivitat resideix en el fet que s’hauria de canviar la llei penal i encausar amb penes de presó a tots aquells administradors que han fet malversació de fons i s’han enriquit (ells o els seus familiars) per llavors aconseguir “fer fallida” la seva empresa, pública o privada…

   • En català les entitats no QUEBREN, sino que FAN FALLIDA.
    M’agradarà molt veure com un banc fa fallida i els seus administradors paguen de la seva butxaca els calers dipositats de 5.000.000 de persones i milers de milions d’euros a altres bancs. Que no veieu que no pot ser?

  • Todas las Tasaciones, llevan una valoración a efectos de Seguro, que es el coste de reposición a nuevo y construcción en caso de destrucción total de la vivienda. Ese es el valor real de la vivienda. El diferencial hasta el valor de tasación, es pura especulación porque no existe una oferta capaz de satisfacer la demanda y eso obliga a precios altos, que al final son impagables. La propia normativa bancaria, sabe que no se debe endeudar en más del 25% de ingresos a la familia, pues se incurre en riesgo de impago.
   Esto significa que un asalariado de 1.000 Euros/mes, no debe ni puede pagar más de 250 Euros en rágimen de alquiler o de compra. Y si bajamos los salarios a 800 Euros, su capacidad bajará a 200 Euros. Y en este computo no pueden entrar las pagas extra, pues esa reserva monetaria es la que le permite cubrir los imprevistos, que son muchos.
   La construcción sigue estando en un precio total de 1.000 E/m2 con un 20% de beneficio del promotor; por consiguiente, todo lo que está por encima está inflado.
   Los niños engordan y crecen; y sino engordan, no pueden crecer, pues carecen de reservas. El crecimiento de un país obliga necesariamente a una inflación que debe ser la misma, pues son el mismo concepto básicamente.
   El Banco de España, es el principal culpable económico, por no haber efectuado bien su trabajo de control y garantías sobre las entidades bancarias.
   El otro gran agujero que no se comenta y empieza a aflorar, es el de las empresas, sobretodo constructoras, con grandes patrimonios invendibles. Pero cuanto más tiempo pase, mayor será el problema, porque habrá más gastos.
   La solución pasa por convencer/embargar/empresas a las entidades todo ese pufo inmobiliario y ponerlo al precio real del 40-50% del valor actual; haciendo una emisión de células hipotecarias, sobre la sociedad patrimonial donde se coloquen los inmuebles, con garantía de capital y 1% de renta fija, más variable.
   El comprador/inquilino acuerda la cantidad que puede aportar a la sociedad y entra como socio en la misma, con transparencia total sobre los números; y el TAE no llegará nunca al 1,2%; de esta forma las viviendas pueden llegar a las cuotas de 300 Euros mensuales o menos, que si se pueden pagar.
   Como la demanda de vivienda está muy por encima de la oferta, aunque todo el patrimonio inmobiliario saliera al mercado, seguirá habiendo demanda; y usando el suelo se sigue construyendo, pero a 1.000 E/m2; y se hace con el dinero que entra de forma contínua por las aportaciones de los compradores/inversores/inquilinos. Y como el beneficio de la nueva construcción es del 20%, participarán en el beneficio, de acuerdo a las cantidades aportadas; y dado que las cantidades a aportar faltantes, las pondrán las constructoras y entidades bancarias, existirá el resarcimiento económico que les permitirá salir de la crísis; al tiempo que se vuelven a generar los puestos de trabajo de forma rápida, se disminuye el coste de parados y se incrementan las cotizaciones de la seguridad social.
   Si una persona, solo puede aportar el 1,2%, es como si estuviera en régimen de alquiler. Todas las aportaciones que acaben constituyendo “amortización de capital” son recuperables, pues si un matrimonio de deshace, pasan a ocupar 2 viviendas menores sin perdida de lo abonado.
   Los que soportan las células hipotecarias, estarán recibiendo con facilidad 7-8% de interés variable, pero son parte de la sociedad, que repercute de forma positiva sobre todos.
   Pero sino se toma al toro por los cuernos, no se saldrá nunca de la crísis y el problema será cada vez mayor.

   • Moltes gràcies per aquesta explicació tan clara. És evident, la bombolla immobiliària encara no ha esclatat, els preus haurien de baixar molt més, als nivells que tu has indicat. Desconeixia aquest mecanisme de la societat patrimonial, em sembla molt adequat a la situació actual.
    El que no tinc tan clar és que la demanda superi l’oferta i que el sector del “totxo” pugui arrossegar de nou l’economia… Tinc molts dubtes. En qualsevol cas, no podem cometre el mateix error: centrar el creixement econòmic en la construcció. Per a la nostra economia és vital recuperar el teixit productiu… per a produir què? Una pregunta per a la què no tinc resposta. Però una cosa està clara, necessitem un model productiu a llarg termini o no ens en sortirem.

   • Una parte muy importante de la sobreoferta de viviendas en stock invendibles, está en la costa y es segunda residencia por lo que su monetización es más dificil aún.
    Al incorporarlas a un paquete como el comentado, esas viviendas se pueden poner en alquiler para jubilados europeos, pactando con el sectro de restauración, menús de calidad y económico; de tal forma que un jubilado euuropeo, pueda tener (el matrimonio) una vida digna por 1.000 Euros al mes; eso representa una entrada de divisas muy fuerte, pues hay del orden de 1 millón de viviendas de este tipo; que equivale a inyectar 1,000 millones de euros mensuales a la economía española; con muchos puestos de trabajo generables de forma rápida.
    Pues dentro del paquete, se pueden ofrecer incñuso servicios de limpieza y/o asistencia a domicilio.
    Por ejemplo, si se da una ayuda suplementaria de 600 Euros a un matrimonio español jubilado, con problemas de dependencia; para ser usado en exclusiva en la contratación de una persona que les ayude, haga la compra, limpie etc… ese dinero revierte a la sociedad, pues genera un puesto de trabajo y la economía se mueve. El problema es si ese dinero se transfiere fuera, pues constituye una salida de capital y empobrecimiento. Pero el dinero que se pone en circulación genera más riqueza.
    Ya hubo, hace muchos años, el intento de crear un sistema bancario que no estuviera basado en la deuda, pero en España se persiguió y se abolió. Solo queda la banca Wir in Suiza, que funciona de esa forma; donde cada cliente, es un propietario del banco.
    El dinero es virtual y funciona por fe, igual que la religión; pero no tiene ningún soporte real de oro ni nada.
    Los respaldos de oro o células hipotecarias, con rentabilidades del 1% se ceden al Banco central Europeo; que le añade in 0,25% y fabrica los Euros al 1,25% de coste. El Sistema Interbancario añade una prima de riesgo del 1,25% y el resultado es lo que se llama EURIBOR = 2,5%. El banco añade su 0,7% y la hipoteca le sale al cliente al 3,2%, porque todos son intermediarios y nadie tiene dinero en realidad; ese es el problema de fondo.

   • Muchas gracias otra vez. Tus explicaciones deberían ser tomadas como punto de partida en una Subcomisión de Trabajo (o como las llamen, estoy perdida) por la Organización.
    Te he seguido bien hasta que has dicho “El problema es si ese dinero se transfiere fuera, pues constituye una salida de capital y empobrecimiento.” ¿Por qué habría de transferirse al exterior?
    Perdonarás mi ignorancia pero tampoco acabo de entender que hables de dinero virtual en el sistema bancario no basado en la deuda: si el cliente es el propietario, el dinero existe, el que ha depositado en cuenta. ¿O no he entendido nada? ¿De quién fue la iniciativa en España y quién, cómo y por qué se abolió?
    Una pregunta más, este sistema ¿tendría alguna relación con lo que actualmente llamamos “banca ética”? Y hablando de “banca ética”… Creo que no es lo mismo que “banca cívica” (¿alguien lo puede confirmar?) pero me parece que algunas entidades financieras se están aprovechando de esta semejanza linguïstica…
    Gracias por adelantado por tu paciencia.

   • El “Modern Money Mechanics” es el documento editado por la Reserva Federal de los EEUU, de como se crea el dinero fraccionario. Cuando alguién ingresa Mil millones, el banco acaba inventando 9 veces más (si mantiene el ratio del 10%) o hasta 45 veces más dinero, si llega a ratios del 2% de reservas. El problema básico, radica en que el banco tiene que desinflar sus números de forma inversa, cuando el dinero se retira; pero como el banco cotiza en bolsa, no lo hace, porque sus acciones caerían. de ahí, que por ese nombre, encontrarás un video muy instructivo, de la otra cara de la moneda, que es la que vivimos ahora.
    Un país capaz de producir bienes y con la población necesaria, solo requiere de contravalor con otras monedas, para la imortación de materias que no tenga. Es absurdo, que en una Comunidad Económica Europea, donde trabajan 8 millones de personas en toda la cadena alimenticia, agricultura-pesca-manufactuación de alimentos-distribución y supermercados, haya gente que pase hambre; porque estos 8 m de personas, apenas son el 2%; y garantizandole la alimentación al cabeza de familia, este trabaja en la construcción, otro dando clases, y mientras no se importe de otro país en exceso y la balanza de pagos sea equilibrada, la economía funciona.
    Por eso, se puede pagar tranquilamente a los jubilados 1.000 Euros más, pero con la condición de que se la pasen en hoteles españoles, contratando perosnal que los atienda; pero si el personal contratado envía el dinero a otro país, ahí pincha el sistema pues hay desgaste económico; o si el hotelero especula con los precios y acapara el dinero.
    Si yo te hago una reforma en casa y me pagas con un cheque a 30 días; y yo tengo fe que tú cheque es bueno, tú acabas de fabricar dinero; y yo pagaré a mis proveedores con otros cheques. Eso es el dinero, un papelito sin soporte, basado en la fe de los que lo usan.
    Cuando Hitler subió al poder, Alemania estaba arruinada, con una hiperinfación que hacía que una barra de pan, costase 10 marcos por la mañana, 100 marcos al medio día y 1000 marcos por la noche. El gobierno se limitó a fabricar moneda que no cotrizara en los mercados internacionales, para que los especuladores no pudieran jugan con la misma; y así puso en funcionamiento toda la maquinaria económica e industrial, creó las autopistas alemanas, la seguridad social etc…. porque puso la moneda en circulación y todo el mundo la acerptaba como moneda de cambio. Solo necesitaba respaldo oro, para importar, lo cual, normalmente se compensa con las exportaciones.
    Pero si solo compramos productos made in China; porque son más baratos, los chinos nunca tendrán derechos humanos y nuestros trabajadores, los perderán, porque no podrán competir.
    Si el Tercer mundo ha de eliminar los aranceles para que los invadamos con nuestros productos, empecemos nosotros por eliminar los impuestos del petróleo para que llegue al ciudadano al mismo precio que en USA, por ejemplo. Pero no presumamos de economía liberal, cuando no lo somos; ni presumamos de democráticos en Europa, cuando el presidente de la CEE Mr. Van Rompuy no ha sido elegido por el pueblo europeo y nisiquiera por los parlamentarios que nos representan en la CEE. http://www.youtube.com/watch?v=d4cIbByZrJI
    En tiempos de Franco hasta que entró el PSOE, los intereses bancarios para hipotecas, estaban en el 14,75% y solo se concedían 10 años, a veces 15 años; pero se pagaba, porque cada año el salario subía el IPC y la vivienda estaba dentro del IPC. El PSOE sacó la vivienda del IPC para considerarla un bien de inversión, por lo que el IPC cayó al 3,5% pero la especulación inmobiliaria siguió al 10-12% anual, que es lo que ha subido toda la vida.
    Por eso, si hay que jugar el capitalismo, porque son los que tienen la fuerza, hay que hacerlo con sus armas; y acabar con la clase trabajadora y considerar que todos somos inversores y por consiguiente, nos desgravamos el IVA incluso.
    El error del discurso, es considerar que unas veces hemos de ser trabajadores y otras inversores y que siempres nos toque pagar la cama, además.
    El comunismo y el socialismo, ha fracasado en todos los países siempre por la corrupción, exactamente el mismo problema del capitalismo; porque sino hay honestidad no funciona el sistema. Pero la honestidad, tiene que existir en todos los ambitos de la vida.
    El sistema depredador lleva muchos años intentando derribar las Cajas de ahorro, porque al ser fundaciones, no pueden entrar en su capital. No tiene sentido que a una caja de ahorros se le exija unos ratios de solvencia que la Banca es incapaz de dar. Esa es la batalla.

   • hola González, tu analisis sobre bienes inmuebles e hipotecas, es muy interesante y realista, me gustaria, con tu permiso, colgarlo en mi face, y enviar también por mail a mis contactos.

   • Adelante, Jana, cuelgalo, la información está para compartirse.
    Las ideas crecen y se enriquecen al compartirse, mengüan y se denigran al acapararlas.

   • Gracias otra vez, González. Pero, si me lo permites, matizaré alguno de tus comentarios:

    “Pero si solo compramos productos made in China; porque son más baratos, los chinos nunca tendrán derechos humanos y nuestros trabajadores, los perderán, porque no podrán competir.” No estoy de acuerdo: los chinos ganarán derechos progresivamente porque en sus manos estará parar el mundo. Nuestra economía no puede competir, efectivamente. Si no nos especializamos (y reduciendo el presupuesto de I+D no lo conseguiremos nunca), la salida que nos queda es potenciar las pymes responsables: darnos trabajo los unos a los otros y que el dinero circule.

    “Si el Tercer mundo ha de eliminar los aranceles para que los invadamos con nuestros productos…” Los aranceles los impone el Primer Mundo.

    “Por eso, si hay que jugar el capitalismo, porque son los que tienen la fuerza, hay que hacerlo con sus armas; y acabar con la clase trabajadora y considerar que todos somos inversores y por consiguiente, nos desgravamos el IVA incluso”. Mucho más sencillo: reduzcamos los impuestos indirectos (IVA) a favor de incrementar los directos (IRPF) mucho más justos en términos sociales. Eso sí, eliminando el fraude fiscal: se eliminará cuando la voluntad de hacerlo sea firme y no una pantomima.

    “El sistema depredador lleva muchos años intentando derribar las Cajas de ahorro, porque al ser fundaciones, no pueden entrar en su capital. No tiene sentido que a una caja de ahorros se le exija unos ratios de solvencia que la Banca es incapaz de dar.” Las Cajas de Ahorro lo son de verdad si destinan (digamos) el 90% de los beneficios a obra social y no a inversiones financieras que es lo que están haciendo ahora. Urge una limpieza: si actúan como bancos deben transformar su figura jurídica, cambiar el nombre y jugar con otra baraja. Las que queden, que actúen como tal y sean transparentes, y no un instrumento político.

  • A sergi:
   Si a una empresa quebrada li dones un fum de milions del impostos que paguem entre tots (i tu tambe pagues… si fumes tabac, si repostes combustible, si pagues un rebut de energia electrica, si et fas un cubata… s’anomenen impostos indirectes) per que no fassa fallida. La empresa en questio perdra diners cada vegada que tinga interes en traure-nos les manteques. Si ademes la empresa es un banc que ha especulat en els diners del seus clients y els ha perdut (clavanselos a la seva butxaca i a la dels seus directius) es molt raonable deixarla caure i fins i tot, tancar a la presso a tota eixa colla de gent que s’profitat dels seu clients.

  • Sergi,
   Volia comentar-te sobre el teu comentari:
   “Establecimiento de un máximo salarial así como de un mínimo.”
   -suposo que va per els publics oy?
   Tant costa pensar una societat que el de telefónica no guanyi 470 milions en un any? Un altre tant amb càrrecs de empreses d’eléctrica o gas. S’ha de fixar un sou màxim a nivell privat i públic. El sou mínim està fixat per tot el món. Jo penso que de fixar un sou màxim és una de les reivindicacions més preclares (encare de les més difícils d’aconseguir) en aquesta revolució… Vull dir, que si es fixés un sou màxim hi hauria un altre tipus de distribució de la riquesa i aixó crearia un altra societat, un altre manera de fer comerç, un altra economía… Com serà? Doncs, per a mí, ha de ser necessariament millor perquè ara per ara, aquest sistema sols es sostenible amb un ample producció de capes socials pobres.

 3. Nacionalitzar els bens bàsics: EDUCACIÓ, SANITAT, SERVEIS SOCIALS, AIGUA, LLUM, HABITATGE.

  • Estic totalment d’acord amb tu sobre tot en els primers tres serveis que anomenes. Tot i així, parlaré de l’educació que és el cas que conec més. L’Estat ha de garantir un servei públic d’educació com a mínim en el tram de l’educació obligatòria. S’ha de tendir a la desaparició de l’escola concertada. Aquestes escoles reben els cèntims del concert i seleccionen el seu alumnat, de tal manera que tots els estudiants immigrants o de col.lectius desfavorits van majoritàriament a la pública. Hi ha una clara segregació social i es desprestigia el servei públic d’educació. Inspecció té ordres de no actuar i mai reparteix aquest alumnat. Recordo que els concerts els paguem tots amb els nostres impostos. Per tant els ciutadans han de poder triar entre escola privada o pública. Pero no s’hauria de concedir cap concert a una escola privada.

   • Un tema molt important: l’escola concertada. Completament d’acord, s’ha d’eliminar, no deixen de ser subvencions a empreses privades. Escola pública de bona qualitat i escola privada per a qui vulgui i pugui.

 4. I que passa amb las lleis tan tobes que tenim?
  No pot ser que et robin i es consideri un “hurto” si no passa dels 400 euros.
  No pot ser que quan a els (delinquents) els detenen amb moltisimes condemnas sortin de comissaria abans que hagis fet la denuncia.
  No pot ser que las pressons siguin tan cares per tota la societat i que estiguin plenas i no es pugui ficar a mes gent.
  No pot ser que a el centre de Madrid nomes en 3 mesos, s’hagin fet 23.600 delictes, a Barcelona serán el mateix o mes!!
  Crec que el tema de inseguretat cuitadana no el toqueu…i amb aquestas lleis estem desamparats la gent de bona fe…i crec que som bastants!!

  • El tema de la inseguretat ciutadana és un tema perillós… D’una banda, al nostre país encara podem passetjar tranquil·lament de dia i de nit sense por. D’altra, i això és important, en països on el nivell de vida de la població és bo, no hi ha petita delinqüència. Quanta més misèria, més delinqüència. Lluitem contra la misèria (crec recordar que al nostre país el 15% de la població està per sota del límit de pobresa) i disminuirà la petita delinqüència.

  • no debes saber muy bien de que hablas, comprendiendo que se tenga miedo y que este es gratis se tenga mas del que toca, con los datos que das, lo primero es saber de donde los has sacado, por que parecen sacados del panfleto nazi de uno que se presenta en cataluña y que por supuesto es mentira… o eso o todos vemos o padecemos entre uno y seis robos, palizas, allanamientos cada año… claro que tambien puede ser que el choriceo siempre robe a los mismos… pero mas de cien mil atracos en el centro de madrid al año… a los mismos… hay que ver que paciencia tienen los pobres robados y tu te denominas gente de bien… exageraciones, como tu has dicho NO PUEDE SER.
   si quieres choris y mangurrios a tutti ple ya tienes al PP de Valencia y los CiU pa ir trincando

  • YO CREO QUE ES VERDAD LOS EXTRANJEROS NOS ROBAN.SOBRE TODO UNOS QUE DIRIGEN EL FMI Y LAS MULTINACIONALES(ESTOS SON UNOS DELICUENTES DE VERDAD, ASI COMO LOS POLICIAS UNA ORGANIZACION DELICTIVA VIOLENTA, QUE ROBA ORDENADORES Y TODO TIPO DE ENSERES PERSONALES. PERO LO MAS IMPORTANTE: INTENTAN ROBAR LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE EXPRESION.

 5. Desaparición de las Diputaciones. Traspaso de sus competencias (y personal necesario) a Ayuntamientos o Comunidades Autónomas. Con ello nos ahorraríamos el sueldo de unos 500 diputados en todo el Estado, más su asesores, directores generales, etc. lo cual puede suponer decenas de millones de euros que se pueden dedicar a otras partidas. Ademá,s se evita el clientelismo a nivel local concediendo ayudas a Ayuntamientos y entidades afines a los respectivos partidos

  • De esta forma solo potenciariamos la centralizacion y las cuidades o pueblos mas pequeños estarian peor!

   • Eso no sé de dónde lo has sacado, pero no es cierto. No entiendo qué hay de malo en la centralización a pequeña escala de la política. No estamos hablando de dejar sólo un gobierno para toda la comunidad, es algo pequeño que ahorraria millones (no sólo de lo transparente, sinó de la corrupción también).

  • ¿¡Dónde hay que firmar para que esto se cumpla!? Estoy contigo, Carles.

  • Hi estic d’acord però potser la gent ho veuria més clar si s’explica què fan actualment les Diputacions. És un tema que no conec a fons. Sé que actuen d’oficina recaptatòria dels municipis petits i que coordinen els parcs naturals, però a part d’això… què més fan?

 6. Contrato de responsabilidad política para todos los cargos políticos que incluya responsabilidad directa sobre sus decisiones (civil y penal). Publicidad de su patrimonio y el de su familia y auditorias durante y después de ejercer el cargo. Si tienen voluntad de servicio público, que se sacrifiquen. Si nos dejamos gobernar, que lo hagan los mejores. Severidad con las incompatibilidades, incluyendo diferentes periodos según el cargo, tras haberlo abandonado.

 7. Es muy importante crear un sistema equitativo de impuestos.
  Hay que imponer una tasa de IVA del 38% a los productos y servicios de lujo. Los que compran objetos de alto valor deben aportar mucho mas que el ciudadano comun.

  • Muy bien pero primero recordar que: los pañales, compresas y preservativos, así como los servicios de atención a la infancia, la tercera edad y las personas enfermas, están gravados como si fueran productos de lujo.

   Así que mejor pensar en esto…

   • Totalment d’acord.
    S’hauria de revisar la llista de productes gravats pels diferents tipus de l’impost. Afegeixo els llibres a la teva llista, haurien d’estar exempts: la cultura a l’abast de tothom.

  • Totalmente de acuerdo

  • En todo caso, si es así (que no lo se), se tendría que redefinir lo que son productos de lujo. Vamos, para dar un ejemplo, no me parece lo mismo un diamante que unos pañales.

  • Un sistema equitatiu d’impostos passa per prioritzar els impostos directes sobre els indirectes. I això s’hauria d’explicar molt bé perquè les conseqüències són importants.
   Els impostos directes (IRPS, IS, etc.) graven les rendes de forma que qui més ingressa o guanya, més paga.
   Els impostos indirectes (IVA i impostos especials com el tabac, etc.) els paguem tots per igual. És a dir, quan compra un llibre paga els mateixos impostos un operari d’una fàbrica que el director de la multinacional…

   Si no hi ha frau fiscal i tothom declara i paga el que ha de declara per IRPF, no veig el motiu pel qual s’ha de recuperar l’antic impost de luxe.

 8. I eliminar les prejubilacions a càrrec de l’estat? Aquelles on de facto es paga un atur a una persona i la resta va complementada pel que ofereix l’empresa. Òbviament, també les que ja estan concedides eliminar-les immediatament

  • Totalment d’acord però… No es poden introduir mesures retroactives tan alegrement. Pensem en les persones. Aquestes tenen una edat per sobre dels 55 i s’han desvinculat totalment de les seves empreses d’origen. Què fem amb elles? A l’atur? A sota el pont? Perquè no trobaran feina enlloc…

 9. Perque les families monoparentals, aquelles que mantenen una familia amb un sols sou tinguin el recolçament de l’estat.
  Dos anys d’atur, dos fills al carrec i 426 € per afrontar tots el gastos, habere qui pot amb aixo….

 10. Dimisión de los actuales gobiernos. Central y el de la Generalitat! Elecciones anticipadas. Culpabilizo de la crisis que se ha cargado a la democracia a los gobiernos que la sustentan.

  • a Maria Artista
   Que hacemos con la gran banca y la gentuza que la compone y que se lo ha llevado muerto, esos que han hundido la economia mundial para sacarnos las mantecas, esos a disfrutar que son dos dias. No solo nos estafan sino que ademas quedan como buenos.
   Nacionalizacion de la banca, expropiacion de todos los bienes muebles e inmuebles de sus directivos u depuracion de responsabilidades y elecciones pa Marzo 2012 y ajo y agua pa tos los fachas

 11. M’agrada molt això de retallar el 5% (o més si es fa proporcional), els guanys de les grans fortunes espanyoles! Tots hem de col.laborar, no? Per què jo i no ells he de tenir el privilegi de salvar l’Estat de la fallida?
  I si es retalla la despesa en sanitat, i educació, i benestar social, per què no apliquen la tisora a la despesa militar, i tantes altres?

  Si jo fos politic o banquer, començaria a estar preocupada per la que han muntat! Pobrets!

 12. Mientras el actual sistema de partidos siga vigente, queremos que tanto el gobierno como la oposicion trabajen juntos en beneficio de los ciudadanos. el que gana dirige la politica y el partido que pierde se pone al servficio del ganador. Los ciudadanos les pagamos el sueldo para que trabajen para nosotros y no para que se pasen cuatro años peleandose entre ellos y dificultando la labor de gobierno, y asi nos va.
  Hay que acabar con el bochornoso espectaculo del congreso donde vemos quie no para de abuchearse unos a otros. No les elegimos para eso.

 13. Hay que acabar con el sistema actual de fijacion de precios de la electricidad. No estan cobrando todas los kwh al mismo precio y este coincide con el valor del kwh más caro. de nada nos sirve tener centrales de energia nuclear, teoricamente más baratas, ni de producir energia con el agua de los pantanos que es mucho más barata, al final esto solo beneficia a las compañias electricas ya que ese precio menor no lo repercuten en el recibo del consumidor y solo sirve para que las compañias electricas ganen más. En el primer trimestre alguana compañia ya ha ganado mil millones y todavia insisten en que se ha de subir el precio de la electricidad.

  • Lo de barata la energia Nuclear lo diras de cachondeo, por que 60.000 Euracos diarios para pagar a franchutilandia para que nos guarden los residuos y demas porqueria salida de sus centrales nucleares, no veo la baratura y por si no lo sabeis, ahora hasta los franceses estan hasta el moño de residuos… se les ha ido la mania de fabricar bombas atomicas y se tienen que meter en el culo el putonio que ya les sale hasta por las orejas
   Nucleares, ¡No! Gracias.
   todas las empresas energeticas expropiacion ya

   • Yo digo que es barata, porque es lo que se dice, yo ya se que es la más cara de todas, pero no se puede hacer nada contra los que con tanta frecuencia nos insisten en lo buena segura y barata que es esta energia. Mi comentario anterior, admite que es cierta la teoria de que es de la más baratas, pero si es así, porqué nos la vende a mismo precio de la más cara, para que nos sirve tener esta energia “tan barata”, si a la hora de la verdad el consumidor, no se beneficia y ademas está expuesto a los continuos fallos de seguridad que se producen y del riesgo de que en el futuro se produzca un accidente similar al que han sufrido recientemente los japoneses. ¿Por que se empeñan tanto en convencernos de que es barata y segura?

 14. Me gustaría añadir a esas demandas que cesara la recaudación de dinero a traves de las multas a los ciudadanos. es una autentica verguenza el elevado importe de las multas…. 200,00 por no llevar espejo retrovisor en la moto. 70,00 euros si tu perro se te escapa y lo coge la poli….. esas son las que he tenido que pagar recientemente…… y digo yo …… cuanto tendrian que pagar de multa los politicos por no hacer bien su trabajo???????

  • Irene Rovira Riera

   Penso també que cal regularitzar o legislar el tema dels abusos dels ciutadants al sistema, abusos de l’atur (quan hi hagi feina treballar o sinó formar-se) de baixes inecessaries (jo mateixa vaig ser una substituta de la substituta de la substituta), fomentar la responsabilitat o pensament col.lectiu i no abusar del sistema. Les multes per tonteríes no cal però si fomentar el civisme..

   • Hi estic molt d’acord! Està molt bé tot el que es diu, mirem pel poble que ja toca, però no hem de deixar que certa ciutadania n’abusi de la resta!

 15. Com diu l’article 1 del Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, proclamat per Nacions Unides:

  Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural.

 16. Hola,
  vos escric des d’Ulldecona al sud de Catalunya. Aquí hem fet algunes concentracions i assemblees a les capitals: Tortosa, Amposta, Vinaròs, Benicarló i la cosa pareix que comença a cobrar forma també, no obstant, creiem que seria important estendre les assemblees i les concentracions a nivell local per a fer pressió a tots els ajuntaments i per a mobilitzar la gent als pobles (que costa molt). Aquí a Ulldecona estem preparant una assemblea per a la setmana que ve però no sabem si s’està planificant a altres pobles (a part de les citades capitals). Pensem que seria molt útil que es fes una crida des de l’assemblea general de Barcelona per a que la gent que està a la capital i és d’arreu de Catalunya (que és molta) intentés també mobilitzar a la gent dels seus pobles i ciutats, si ho aconseguisquessem la repercussió de tot plegat augmentaria encara més i la revolució s’estendria com la pólvora. Potser és una crida que ja heu fet, per si de cas aquí teniu la proposta.
  Això que estem fent és ja imparable!
  Salut i lluita!

 17. Retroenllaç: Spanish anger movement against ACTA | ACTA

 18. Creo que seria interesante a raiz de este movimiento social que se esta dando, que a partir de ahora el Estado garantize la participacion ciudadana en el ejercicio diario de una nueva democracia real a traves del uso de nuevas tecnologias y interner de forma totalmente transparente como un derecho y una manera de proteger , conservar el valor que se tenido al lanzar todo este movimiento que sin ninguna duda debe continuar con el maximo respeto a la no violencia, el respeto y el dialogo.

  Muchas gracias a todos por hacer posible este movimiento, porque me siento orgulloso no de ser catalan o de ser español sino de ser un ciudadano y un ser humano, gracias.

 19. Estic d’acord amb les directrius de la protesta i molts dels punts del document de mínims, però hi voldria afegir la necessitat de redistribuir el treball. La taxa d’atur és insostenible i la situació de molts aturats, degradant, crec que és imprescindible, i molt urgent, que el poc treball que hi ha és comparteixi. Vull dir que els que treballem hauríem de cedir part del nostre treball (i del sou, si no és mileurista) a d’altres persones igualment preparades per a fer-lo però que són a l’atur. Posaré un exemple, treballo en un institut que s’apropa als mil alumne i uns 90 professors. El proper curs el departament d’ensenyament ha previst que fem una hora més de classe, així perderem uns 5 professors. Si per comptes de fer això, cada professor fes una hora menys de classe, guanyariem més de 5 professors. La diferència entre una mesura i l’altra és de 10 professors, que passarien d’estar a l’atur a treballar. Penso que la diferència és prou important, i que es pot aplicar en molts àmbits.
  Endavant, perquè “un altre món és possible”!
  Martí

  • Un tema molt important aquest que has plantejat i que jo veig que afecta en una triple vessant:
   1) Com molt bé has explicat, el treball actualment és un bé escàs, per tant, s’ha de repartir.
   2) Afavoriria la conciliació familiar, per exemple, potenciant la mitja jornada. Moltes persones s’acollirien durant els primers anys de criança dels fills. Avui en dia, si una dona deixa la feina sap que es queda fora del mercat i que, més que possiblement, li resultarà molt més difícil trobar feina passats uns anys.
   3) S’afavoriria l’atenció i educació dels pares i mares dels seus fills, aspecte en el què la societat ha fallat aquests darrers anys delegant aquesta tasca a les escoles… Error.

 20. Jo vull llegir-ho en català, si-us-plau.

 21. Com és que menysteniu el dret a l’autodeterminació? Fa només unes setmanes, 250.000 persones demostraven que una altra democràcia era possible, votant per la Independència de Catalunya a la ciutat de Barcelona. Se sumaven als prop de 900.000 vots que fins ara ho han fet a tot el Principat. Això era Democràcia Real i curiosament, entre tallers de putxnel·lis i classes de yoga, no hi ha hagut cap espai per aquest dret fonamental dels pobles, recollit a la carta dels Drets Humans i menystingut pels Estats Espanyol i Francès.

  • Se trata de que las propuestas sean comunes a todos.
   De UNIR esfuerzos, no de SEPARAR.

   un saludo

   • Bàsicament, quins collons xato.
    Sense llibertat nacional no hi ha llibertat social.

   • Perdona, però una nació, un Estat. Només s’han de proposar coses que t’agradin a tu? Si el que es tracta és d’unir, perquè no proposem l’adhesió d’Espanya a Portugal i Andorra i fem un Estat Ibero. Democràcia és lliebertat, pels pobles també, i pels catalans també. Per això no em crec aquesta revolució espanyola, perquè porteu un ADN faixista important.

   • Perdona, però aixo no u entendreu mai els Espanyols !
    “Lo cortès no quita lo valiente” que diria- u vosaltres.
    El fet de parlar del dret a l’autodeterminació dels pobles en general i del dret a la independència de Catalunya en particular no vol dir que no siguem solidaris amb la resta dels pobles del mon.

   • Ramón García

    Crec que no veieu el que volem dir…
    Ens referim a que hem d’UNIR els esforços de tots, nacionalistes i no nacionalistes, republicans i monàrquics, vegans i carnívors (i tot això són exemples); per lluitar per el que volem tots i el que ens ha tret al carrer: un sistema electoral i un panorama polític més just, més trasparent, sense corrupció, i on tots ens pugam sentir representats.
    Hem de posar la força de tots en aixó, i un cop assolit, ho tindrem millor per alçar i defensar cadascún la resta de reivindicacions, siguin les que siguin.

   • la afirmacion de Joel mas arriba la utilizaron los nacis en el 1934, cuidado con lo que se dice… la nacion no es nada si no es para servir a quien la compone y con el maximo acercamietas a la nacion que esta ajunto a ti, pada si es posible hacer una nacion o gestion conjunta y mas eficaz, que n haga mas libres. La nacion es un concepto caduco y para embretecer mentes heteronomas, con formacion del espiritu nacional, hay quien cae y hay quiente su cultura lo antiene al margen, haganselo mirar y dejen de retroceder, mas cultura y menos nacionalismo, no hay mayor opresor que quien te confunde y te condiciona “educandote” tu no naciste con rayas en el culo….

   • Cap unió amb qui no defensa el dret a la autodeterminació
    Amb la xusma nacionalsocialista castellana no tenim res en comú

  • No crec que es tingui que mensytenir res.
   Senzillament el que estem dient es que n’hi han un quants punts bàsics on tots els interessats en aquest moviment estem d’acord: eliminació de la corrupció política, transparència en la gestió, regeneració del panorama polític…
   Un cop adreçats i assolides aquestes fites en les que tots estem d’acord, seria el moment de que cadascún demani i defensi el que considere just.
   Però ara no és el moment per adreçar tantes i tantes coses diferents, per molts motius:
   – “el que mucho abarca, poco aprieta”, no es pot fer força a tants fronts al mateix cop.
   – Em de ser realistes, i atacar l’arrel del problema i les raons que ens han portat a tots al carrer: el mal funcionament del sistema polític/electoral a Espanya, els casos de corrupció política, i les mesures que s’han pres front la crisi
   – Hem de fer pinya per tenir més força, i concentrar-nos en canviar el sistema, cercant aquesta ‘democràcia real’ que demanem ‘ja’. La resta de coses les haurem d’atacar desde un sistema més just, i en el seu moment. Posar-les ara a la llista només servirà per crear desafeccions, dividir-nos, i diluir el missatge que voliem donar al sortir al carrer

   Crec que la gran majoria de les demandes són legítimes… però ens hem de centrar, prioritzar, i anar primer a per les que ens serviran d’instrument per poder lluitar per la resta, i que a més són les que en van fer aixecar-nos del sofà

   No dic que no sigui bó que expresem les coses que volem canviar. Però és normal que en alguns temes no hi serem tots d’acord. Per aixó, el primer es trobar alló en que tots estem d’acord, i d’aquestes coses, i plasmar les més urgents.
   I la resta de coses s’haurien d’aparcar de moment, o al menys ésser treballades de manera separada. Si no, perdrem força, credibilitat com a moviment plural i apolític, i malgastarem unes energies molt valuoses….

   • perdoneu pero tots d’acord, no estarem en en moltes coses, pro el dret a l autodeterminació crec q tots podem estar d’acord, no dic ja la independència si no el dret a escollir lliurement quin tipus de relació tenim amb la resta de l estat, i no te res a veure amb nacionalisme ,es pot ser independentista no nacionalista. s ‘ha discutit a alguna assemblea el tema de l autodeterminació? per q no surt reflectit en cap acte de les q he vist i no em crec q ningú dels q hi ha a plaça Catalunya ho mencioni , simplement q es voti a una assemblea si la gent esta a favor del dret a l ‘autodeterminació o esteu a favor Israel i de Marroc en els seus conflictes? o es q fa por el q diran a acampada sol? espero q algu en respongui si s’ha discutit en alguna assamblea

   • Arribo tard però voldria dir la meva…
    El dret a l’autodeterminació dels pobles no es pot debatre. És un dret reconegut a la Carta de Nacions Unides. Punt.
    No podem negar el fet que una part significativa de la població catalana porta temps demanant un referèndum vinculant de manera cívica, pacífica i democràtica (els referèndums locals). Si defensem una nova democràcia real participativa, el document de mínims ha de recollir la convocatòria d’aquest referèndum. Quan es faci, que cadascú voti el que vulgui. I tothom que s’atingui al resultat majoritari obtingut democràticament. No estem parlant només d’independència sinó, com algú ha dit abans, quin tipus de relació volem amb l’Estat espanyol: república, federal o no, confederació, estat independent…
    El desacord en aquest punt l’únic que demostra és que encara no som prou madurs per refundar el model democràtic actual.
    És la meva opinió. I no sóc independentista, però el model autonòmic va ser una “chapuza” d’una Transició que encara no ha acabat…

 22. Cal que puntalitzeu molt bé les demandes. Demanem allo que es possible fa més mal sino s’enriuran .
  Estem construin una xarxa distribuida molt poten pero hem de tenir clares algunes idees:
  En les xarxes distribuïdes no existeix “direcció” en el sentit tradicional, però també per què inevitablement sorgeixen en el seu interior grups el principal objectiu és donar fluïdesa al funcionament i els fluxos de la xarxa.

  Són grups especialitzats en proposar accions de conjunt i facilitar-les. No solen estar orientats cap a fora sinó cap a l’interior, encara que inevitablement acabin sent presos, des de fora, per la representació del conjunt de la xarxa o si més no com la materialització de la identitat que els defineix. Aquests grups són els netócratas de cada xarxa, els seus líders en un cert sentit, ja que no poden prendre decisions però juguen amb la seva trajectòria, prestigi i identificació amb els valors que aglutinen la xarxa o part d’ella, a l’hora de proposar accions comunes. ELS HEM DE CERCAR

  Què passa quan una estructura distribuïda s’enfronta a una descentralitzada? Doncs que la descentralitzada porta les de guanyar en capacitat de mobilització i rapidesa de reflexos. HEM D’ESTAR ATENTS

 23. Muchas propuestas e ideas se nos han venido a la cabeza. Ahora estamos indignados, indignadísimos….
  Vayamos reflexionando y concretando en el tiempo todo este aluvión de ideas. Concretemos unas líneas muy básicas de actuación y actuemos. ¡Ánimo y adelante!

 24. 1- Creación partidos políticos que recojan las propuestas. Hablo en plural porque es imposible aglutinar todas en uno solo. Hay un común denominador muy amplio, bien!, pero otros puntos que no.
  2- Utilizar recogida de firmas para solicitar referendum y cambio de leyes.

  3- Buscar medidas claras por áreas para cambiar el modelo productivo. Un paso es educar en el consumo responsable. Crear un manual básico.
  4- Crear trabajo. Si queremos que el estado garantice nuestros derechos básicos tenemos que generar empleo. Crear y mantener. Quitar trabas, alentar emprendedores. Trabajos que resuelvan necesidades sociales no cubiertas o que mejoren nuestras vidas. ¿Alguien entiende que tengamos tantos licenciados en derecho en paro y que la Justicia sea tan lenta por falta de recursos?

 25. Ningú pensa parlar dels drets d’autodeterminació?

  Proposo que es torni a debatre perquè crec que no hi ha democràcia si no es pot triar exloure’s d’una regió per formar-ne una nova. Podré ser-hi a favor o en contra d’una remota “independència”, però mai negar el dret d’una comunitat a exercir el seu dret a decidir lliurement.

  M’agradaria que algú ho plantegés, ja que per motius d’excés de propostes no vaig poder plantejar la meva els dies passats ni la podré presentar avui a les comissions.

  • La independencia por si sola, no garantiza el cambio de modelo de participacion sin embargo un cambio en el modelo de participacion nos puede llevar más facimente a la independencia.

  • es clar q la independencia per si sola no soluciona res pero les llistes obertes encara menys i be q en sento parlar a tot hora i es la cosa menys necesaria

 26. OI QUE VOLEM UN MÓN NOU?
  Cal concretar més el tema militar. Mentre anem reflexionant., les tropes enviades de l’estat espanyol participen en missions militars hipòcrites i creadores de més mort i rancúnia col·lectiva. Per tant, retorn de les tropes de les missions a l’exterior …
  El tema militar és un tema de recursos en temps de crisi però també de concepte. Exigim la supressió progressiva de la despesa militar -amb terminis verfificables-, la no intervenció militar exterior, la reducció del pressupost militar de defensa (?) -tant el declarat com l’indirecte- … en el camí de la SUPRESSIÓ DELS EXÈRCITS.Per tant: reconversió de la indústria militar per a usos civils. Anulació immediata dels contractes d’armes…. (especialment, i de manera urgent, amb els països amb que utilitzen les armes que el nostre estat els facilita per a reprimir la seva població) Reducció del pressupost de defensa, com a mínim, per sota dels pressupostos de sanitat, educació i medi ambient. (En el ´camí de l’abolició de l’exèrcit …)
  I MENTRE ANEM CONCRETANT LES PROPOSTES, fem OBJECCIÓ FISCAL. NI UN EURO NOSTRE PER L’EXÈRCIT. Sense compromisos personals i col·lectius les demandes resten buides de contingut.(objecciofiscal.org)

  • Un matís al què has exposat, Norbert. La despesa militar no es limita al manteniment de l’exèrcit. Què em dius de la inversió en la construcció de l’avió militar europeu? (si no recordo malament, Espanya hi participa amb un 13%, una de les ales de l’avió)
   El desarmament no serà fàcil d’aconseguir… Hi ha molts interessos econòmics al darrera. Espanya és el 8è. país exportador d’armes del món. No ho dic jo, ho ha escrit tota la premsa generalista de l’Estat.

 27. Quiero añadir la demanda de que se hagan públicas las listas de financiación de los partidos políticos, para que sepamos quien paga sus campañas.

 28. En primer lloc: a la plaça hi ha una inscripció que diu “si no ens deixeu somiar, no us deixarem dormir”. Doncs bé, crec que ara no és moment de somiar, és moment de ser pràctics i tenir els peus ben a terra. Suposo que ningú vol que aquesta iniciativa es quedi amb un somni.
  En segon lloc: jo també he trobat a faltar que en tota la plaça no hi ha cap espai destinat a la independència. Potser hom pensa que ara no toca, jo crec que tot està entrellaçat.
  I la meva proposta és: supressió dels sous vitalicis als ex-càrrecs públics. Cap treballador no cobra indefinidament per una feina passada.

  Per acabar, felicito a totes les persones que heu acampat per la demostració d’organització i respecte que heu mostrat.

  • Esta mol be tot! xo s’haurien d’exigir mes coses que afecten l’ evolució mundial com a sers humans! Sobretot en prohibir l’extraccio de l’or la plata el bronze…i una eliminació quasi total de l’extaracció del petroli!! No ho necesitem per a res tot axo!Que desepareix la explotació incontrolada i que tot es fagi per una causa no adinerada…etc.etc.etc
   Acava amb la realesa que nomes que fa embutxecarse diners!
   la Pau i l’Amor com a primer lloc a tennir i ser en aquest món!
   El que estem fent es una questió global del món!!! no d’Independencia!!!!

 29. El recursos bàsics sobre els que es fonamenten totes les propostes i crec que són motiu de màxima prioritat són: L’AIRE no tòxic, L’ALIMENTACIÓ no tòxica,L’ENERGIA lliure I EL CONEIXEMENT sense secretisme. Tots aquests bens inherents a tot èsser viu que neixi al planeta no poden estar privatitzats. Tots són utilitzats pel sistema capitalista amb suport dels grups polítics en favor de la èlit governant. La gent hauria de prendre el relleu reclamant tot això com a drets bàsics dels que disposar a diari, amb implicació total en les decissions capdals de govern. Sense ideologies, sense division, sense beneficis privats. Tot això amb un control del govern en els camp científic per protegir tot aquell avenç en favor de la ciutadania i el be general .Ara mateix tot aquell avenç o possibilitat de poder donar un salt qualitatiu en qualsevol del camps bàsics a dalt ressenyats éss barrat per la èlit prohibint patents , compra d’aquestes i fins i tot l’amenaça i coacció.M’agradaria saber quines vies es poden pendre per fer realitat tot això perque no quedi amb res….

 30. Josep Morera Miralles

  Podríem resumir en que els politics complissin exactament les mateixes lleis que ens posen a nosaltres, sense cap mena de privilegi.
  Una cosa que ha de canviar urgentment i que ha propiciat la bombolla. es la llei que permet ajuntaments etc., a expropiar per construir pisos, (be si son de protecció oficial) pero si expropien a 1.000 haurien de vendre per 1.000 i no per un preu molt mes alt, aixo es un robatori i fa que síncrementi el preu dels pisos. sabeu que un pis de 100 metres, costa de construcció uns 60.000 € fins a 480.000€ que s’han venut fins ara. on va la diferencia? tsmbé s’hauria de limitar el preu del sol, sobre el preu del pis. l’escala del IRPF, hauria de ser progresiva i per rendes de mes de 60.000 € any, (per exemple) gravarles a partir de quantitats exagerades, si conve en un 150% o mes, com les primes dels banquers. Que els poilitics sols puguin tenir una feina i no tans carrecs com tenen fins ara.

 31. Comparto muchas de las medidas aunque no todas, en concreto me preocupa que las medidas contra grandes fortunas y banca, mal enfocadas, espanten inversores que son necesarios para crear empleo.

  Se habla de tocar resortes que no se pueden tocar así a la ligera, lo que aparentemente daría más dinero puede acabar dando menos, Zapatero tambien creía que sabía, y ya veis como estamos.

  Otra cuestión que creo que no se plantea, y que no tengo claro como se podría transformar en una petición, es la que hace referencia al número de funcionarios y cargos públicos en general. En proporción a población tenemos más que los paises de nuestro entorno. Bueno Grecia tiene más y en consecuencia (entre otras cosas) está peor que nosotros. Pero el caso es que faltan medios técnicos y humanos como mínimo en justicia, sanidad y educación por lo que me pregunto ¿a que se dedican los funcionarios que nos sobran si por otro lado en lo importante nos faltan?

  También quedará esto cojo sin proponer sistemas de soporte a pequeños empresarios y trabajadores autónomos. Que es en esto, sobre todo, donde se nos ha roto el invento.

  • Me encanta cuando se culpa a los funcionarios de todo. Francia tiene más funcionarios que Catalunya o España por habitante y se supone que les va mejor que a nosotros.
   Lo que sobra en la funcion pública son los cargos medios y altos concedidos a dedo por los políticos, que augmentan a cada legislatura y que no sirven para NADA. Eso es lo que habría que vigilar. Pero que no se nos olvide que los médicos y los profesores son necesarios si, pero también el funcionario que evita que se usen productos prohibidos como pesticidas, por poner un ejemplo. Y a ellos también les falta personal.

   • Totalment d’acord. S’han de limitar el nomenaments dels càrrecs que poden designar els polítics. Falten professors, metges, etc… i sobren directors generals.
    A més, molts cops els càrrecs nomenats no tenen ni idea de l’àrea que han de coordinar o dirigir. L’administració i la funció pública l’han de portar els tècnics. Només s’haurien d’acceptar nomenaments polítics fins a una certa escala o nivell.

  • !!!!!!!!!!!!! Andres i a tothom: fa molts dies que segueixo els esdeveniments polítics i socials al nostre país. M’he anat indignant fins a la manifestació del 15m.
   A partir d’aquí el que ha sortit està molt be però:
   – tots vosaltres haurieu d’estar molt més informats. MOLT MÉS, per no deixar-vos portar pels dogmes dels estaments polítics i empresarials.
   Crec sincerament, que haurieu de crear una comissió d’ensenyament. A quí voleu convencer sense dades objectives… Ningú us escoltarà.

   NO SOBREN FUNCIONARIS
   ELS PILARS PUBLICS (sanitat, educació, …) ESTAN INFRAFINANÇATS!

   Abans de deixar volar la imaginació heu d’estar molt informats.
   A tots vosaltres, us dono uns deures:
   – Arcadi Oliveres
   – Pel.lícula: Inside Job ( d’on ve la crisi, qui l’ha creat)
   – Vicenç Navarro ( funció pública, dades contrastades)
   – Pel.lícula: Sicko Michael Moore (privatització sanitat, conseqüències).

   En un país amb tants universitaris a l’atur, alguns us sabran orientar (els que no s’han dedicat a copiar tota la carrera)

   Qüestionar-se les coses és buscar un altre camí. És sentir-se viu.

   • Gracies Arnau per compartir referencies.
    Tens rao, les posicions dogmatiques i desinformades son les que ens limitaran les alternatives, i les que justificarien que el moviment perdes forca… Jo mateixa m’adono que em manca tant de coneixement per sostenir les meves propies opinions que em fa por. (i prometo que era de les que mai copiava 😉 !! ) .. Hi ha tant per apendre..!!!- be, potser fora bo comptar amb una llista de recursos (links) a informacio de rigor que ens il.lustres.. mmmm
    Salut!

 32. En el tema ecológico tampoco tengo una propuesta pero si una reflexión centrada principalmente en el tema energía.

  Se nos dijo que el nuevo motor para salvar la crisis sería apostar por las energias renovables de forma puntera, tenía sentido puesto que España no tiene combustibles fosiles. Y en efecto tenemos todo el territorio lleno de molinos y parece que en ese aspecto la cosa si tira, pero ¿que pasó con las solares? Me consta que hay pueblos de menos de 1000 habitantes arruinados por apostar por las placas solares.

  ¿Y la energía procedente del mar? En contrapartida a los combustibles fosiles somos el pais de Europa con mas kilometros de costa, y ¿que energía sacamos del mar? Prácticamente cero. ¿Porque no ha funcionado esto? ¿Alguien lo sabe? ¿Es el problema que las tecnologias estan muy verdes? Si no se invierte en investigar ¿como van a madurar?

  • Las energias renovable y especialmente la solar, estan frenadas por el estado que ha sido obligado por las compañias electricas a parar en seco la competencia de la energia solar. esto ya es imparable, pero este paron impide que seamos exportadores de tecnologia solar y sigamos dependiendo, tambien en esto, del exterior. Los ingenieros expertos en energia solar, ahora se van a trabajar a Alemania y desde alli, los alemanes nos venderan los equipos y la tecnologia desarrollada por españoles en empresas alemanas. Al final, las empresas de energia electrica, perderan el negocio que pasará a depender de la industria electronica y aquí habremos perdido una gran oportunidad de crear nuevas empresas y de mantener las que se habian creado. Habia 100.000 empleos en energias renovables y de momento quedan 30.000

   • Cal informmar-se una mica millor. Porto treballant al sector desde 2007. L’energia solar fotovoltaica els últims anys ha estat una de les fonts d’especulació més grans d’Europa. En comptes de fomntar la generació distribuida i domèstica, s’han donat primes de fins el 567% (pagades per tots a la factura) a instal.lacions gegantesques sobre terra que no aporten res de bó, i es ven l’energia a companyia degut a les grans primes del govern. Quan els calers s’han acabat, adéu negoci i tothom ha sortit correns. el que cal és fomentar l’us privat de els energies renovables, però sobretot, sobretot, l’estalvi.

   • Totalmente de acuerdo con Carles, el ahorro energético y la descentralización de la producción basada en renovables… creo que son buenas opciones. El principal problema es cómo almacenar esa energía para consumirla cuando la necesitas (si hablamos de solar o de mini-eólica), porque según tengo entendido los acumuladores son bastante caros… y claro, si la vendes a la red igualmente has de tener un sistema de producción centralizada para soportar tus picos de consumo nocturnos (p.ej.)

  • No és qüestió només de produïr energia: hem de retallar el consum superflu també. és insostenible què les nostres ciutats i carreteres estiguen completament il.luminades, com si fos de dia…a les 4 de la matinada!. No, no vull un pais a fosques, pèro tenim eines per a fer un ús racional, disminuïn el consum quant no cal.
   També hauria de incidir sobre la mobil.litat de la gent i el transport de mercaderies, i sobre la producció i distribució de bens i serveis.

   • Retallar el consum d’energia passa per potenciar el transport públic en la meva opinió, aquesta hauria de ser una de les peticions de “mínims”.

 33. Totes les comunicacions haurien de publicar-se primerament en català i, seguidament, en les llengües que calgui, també en castellà.

  1) REDUIR EL NOMBRE D’AJUNTAMENTS. Totalment d’acord amb Josep M. Pasqual: “Si avui creéssim els ajuntaments del no-res, no en faríem tants” (http://www.ara.cat/ara_premium/cronica/Josep-MariaPascual-creessim-ajuntaments-fariem_0_485351496.html)
  2) EXIGIR LA PUBLICACIÓ I TRANSPARÈNCIA DELS COMPTES PÚBLICS. Obligació de penjar a les pàgines web dels ajuntaments i de qualsevol altra institució, empresa o departament de titularitat pública no només els pressupostos detallats sinó també, al final de l’exercici, els traspassos entre partides pressupostàries i la despesa real corresponent a partida.
  3) DESAPARICIÓ DE LES DIPUTACIONS.

 34. Totes les comunicacions haurien de publicar-se primerament en català i, seguidament, en les llengües que calgui, també en castellà.

  1) REDUIR EL NOMBRE D’AJUNTAMENTS. Totalment d’acord amb Josep M. Pasqual: “Si avui creéssim els ajuntaments del no-res, no en faríem tants” (http://www.ara.cat/ara_premium/cronica/Josep-MariaPascual-creessim-ajuntaments-fariem_0_485351496.html)

  2) EXIGIR LA PUBLICACIÓ I TRANSPARÈNCIA DELS COMPTES PÚBLICS. Obligació de penjar a les pàgines web dels ajuntaments i de qualsevol altra institució, empresa o departament de titularitat pública no només els pressupostos detallats sinó també, al final de l’exercici, els traspassos entre partides pressupostàries i la despesa real corresponent a partida.
  3) DESAPARICIÓ DE LES DIPUTACIONS.

 35. Deberían haber diferentes modelos de escuelas públicas, financiadas por el Estado.
  Todo el mundo tiene derecho a elegir el modelo de escuela que quiera, pero la mayoria de veces no es posible por falta de recursos.

  Debería haber una educación plural i pública.

 36. Política i religió.
  Segregació real entre religió i estat.
  La religió ha de ser una decisió personal, a les escoles mantingudes per diners públics (escoles públiques i concertades) es pot impartir historia de les religions, però no religió catòlica.
  A la declaració de la Renda no pot haver una casella per l’esglesia catòlica.
  L’esglesia catòlica no pot tenir poder en el món polític, no pot decidir sobre l’abortament ni altres qüestions públiques.

 37. Alimentació, ramaderia, pesca i agricultura.
  Prou d’aliments trangènics, prou de cultius plens de productes toxics. Volem aliments que tinguin sabor, proteïnes i vitamines.
  Prou d’explotar el medi marí i les seves especies animals i vegetals.
  Els animals de granja han de viure lliure i pastar en el camp; prou d’animals en condicions deprorables, on pràcticament no es poden moure ni veure la llum natural durant tota la seva existència.

 38. Retroenllaç: Demandes | Via fora! Via fora!

 39. Las operadoras de telefonía e internet y las compañías eléctricas, operan a precios abusivos, dando un servicio lamentable, abusivo y con tintes monopolísticos. Deberían regularse como las necesidades básicas que son, igual que educación, salud, alimentación, vivienda y trabajo.

  La autosuficiencia energética a día de hoy es más plausible de lo que cabría imaginar.

 40. Francisco Herrador

  No estoy acuerdo con “No a la eliminación del impuesto de sucesiones. Recuperación del impuesto de patrimonio” de forma indiscriminada

  Propongo la siguiente enmienda:

  “No a la eliminación del impuesto de sucesiones y trasmisiones patrimoniales excepto para la vivienda habitual con expresa prohibición de su venta en los 5 años posteriores. Recuperación del impuesto de patrimonio para grandes fortunas.”

  • Jo també estic d’acord amb aquesta puntualització. La clau és que sigui la primera vivenda, mai per una segona o qualsevol altre patrimoni que no pugui ser considerat “dret bàsic i fonamental”

 41. Totes les comunicacions haurien de publicar-se primerament en català i, seguidament, en les llengües que calgui, també en castellà.

  – El document de “Mínims” ha de recollir forçosament la convocatòria d’un REFERÈNDUM SOBRE EL DRET D’AUTODETERMINACIÓ del poble català. Un dret universal que s’ha de poder exercir i actuar posteriorment depenent dels resultats…

  • El nacionalismo es el camino hacia la plutocracia. Es difícil tomarse en serio una nación en cuyo parlamento no se habla la lengua natural del 50% de los residentes.
   La lengua utilizada por obligación es un instrumento de dominio. Cada uno que se exprese como le de la gana.
   PD: Si eres capaz de traducirlo tambien de entenderlo.

   • Totalmente de acuerdo, LAURA, la lengua en Catalunya, como el nacionalismo ha sido utilizado para asegurar la dominación de las élites, de las pocas “familias” de toda la vida que nos gobiernan…

    Cada uno se exprese con la lengua que mejor le identifique.

   • el nacionalisme que mostreu vosaltres xatos.
    Que ja se us veu el llautó, parlant la llengua dels opressors i colonitzadors de Catalunya.
    Us feu moltes palles amb Palestina però a Catalunya vosaltres sou els israelís.

   • Tomarse en serio la nación catalana??? És la nació catalana que estem parlant, no de la comunitat autònoma! I la seva llengua pròpia és el català, no l’espanyol. Doncs jo la teva nació opressora me la passo per la bossa dels ous, t’enteres?
    I ets una maleducada, a Catalunya parla’m en català sisplau.

   • La mejor arma del opresor es la mente del oprimido. Sois los soldados de los que nos gobiernan y quieren que penseis de esa forma tal radical. Es exactamente lo mismo que hace la Iglesia.
    Soy catalana de toda la vida y familia y por mucho que insistais no voy a pasar a ser una catalana de segunda por hablar el idioma que me enseñaron en mi casa.
    Si hablamos de reformar la leyes, de empezar una democracia más limpia deberiamos empezar por eliminar todos esos prejuicios.
    Aquel que piensa diferente que tu no es tu enemigo simplemente tiene una opinion diferente, eso es democracia!!

   • salusti cagane i culdelou

    Totalmente de acuerdo LAURA, estos los soldaditos o monagillos de los que se lo llevan crudo(plutocracia) que te han respondido, son gente de mente heteronoma, condicionados culturalmente, y debemos evitar que hagan lo mismo con todos, la imposicion cultural no es libertad, primero te itroducen la cultura, mas o menos cierta, despues te radicalizan para incluirte en un grupo, y despues te mandan de vanguardia diciendo fundamentalismos para que defiendas los intereses de los que se quedan a buen recaudo llevandose los beneficios de esta situacion(plutocracia), hasta acomplejarte por mantener las ideas de los tuyos. LA MEJOR ARMA DEL OPRESOR ES LA MENTE DEL OPRIMIDO.

   • Yo solo veo unos opresores, los que te dicen donde estas, que debes pensar, ,como debes expresarte, donde estan las fronteras de este pensamiento, que es una nacion, y fuera de la nacion no hay vida…. esto es mas de derechas que la gomina del Mario Conde, y perjudica a la salud por que no te hace libre, buscando un opresor para justificar la imposicion de criterios. Si vols tots això t’ho dic en catala, I could also explain in english. todos los idiomas estan bien.. sin imposicion, el nacionalismo es para los aburridos.

   • jajaja de quin nacionalisme parleu?
    A mi se’m refot parlar amb castellà o català, soc absolutament bilingüe gracies a la dictadura franquista i tan de bó podes dominar moltes mes llegües. Peró jo no vaig per el mon imposant la meva llengua i la meva cultura com feu vosaltres amb l’excusa que tot es Espanya i tots Espanyols.
    Que vinc jo a casa teva a dir-te com has de viure ? Dons aixo!
    la teva llibertat acaba on comença la meva i a l’inrevés i a tot aixo se l’in-diu RESPECTA

   • Mira Joel, yo no veo a ningún catalán que se queje cuando las demandas están en catalán diciendo “quiero leerlo en castellano” por motivos meramente identitarios.

    La libertad es que cada uno se exprese con naturalidad en su lengua, y eso incluye a los moderadores de la web.

    Así que nacionalismos ni unos ni otros, por favor. Que el sistema ya sabe bien cómo dividirnos.

   • vengaaaaaaaaaaaa pero de donde sales de intereconomia? dudo q alguien medianamente progresista utilice esas argumentaciones en catalunya , en el parlamento de catalunya q yo sepa se puede hablar en la lengua q se desee cosa q no pasa en el parlamento español incluso las naciones unidas reconocen el derecho la autodeterminacion asi como todos los partidos progresistas catalanes i los sindicatos como cgt q no creo q se les pueda acusar de nacionalistas

   • me alegro de que te des cuenta que en el parlamento español esta prohibida la lengua del 50% de los residentes En el de CAtaluña no esta prohibida

   • Que es la autodeterminacion? de donde? hasta donde? quien ha puesto las fronteras intelectuales? de Pedralbes? de Girona? de Catalunya? que es inercia intelectual? que es un emigrante, uno Girona a Barcelona? uno de Almeria a Barcelona? quien ha exagerado la diferencia hasta crear soldaditos como dice alguien arriba? quien ha creado emigrantes renegados de la cultura de los suyos y su propia cultura del sur? he visto opiniones de nacionalistas en este foro muy parecidas al nacionalismo de 1930 en el norte de europa, como la nacion sobre el individuo, y otras lindeces, El opresor cuenta siempre con la mente del oprimido.
    CREAMOS ALGO NUEVO? O LO DE SIEMPRE?, es decir: LO MIO Y LO DE LOS MIOS? recuerda La Internacional… el nacionalismo es incompatible con el progreso social y es un invento de derechas… un poco mas de cultura compañeros y a la barricadas …

   • salusti cagane i culdelou

    No esta prohibida pero no se habla, a quien representan? a las elites que nos controlan, que tiene los bancos y quieren más… que tienen ENDESA y quieren más.. que tienen la ITV y quieren más, que tiene Aguas de Barcelona y quieren más… o a las gentes que trabajan del cinturon de las ciudades? piensatelo compañero progresista…..compañero intelectual… compañero heteronomo… estos conseguiran siempre mucho más respaldados por soldaditos nacionalistas que hacen el trabajo de calle… de eso nos quejamos…. de ninguna otra cosa…

   • ahora resulta q ser catalan o defender el derecho de autodeterminación es de burgueses jajajajajja no se pero estos argumentos q utilizáis me parecen de gente o q quiere intoxicar o q no conoce en absoluto la realidad politica en catalunya VENGA Q SE OS VE EL PLUMERO INTERECONOMIA VEO 7

   • Despreciar a quien no opina igual que tú es intolerancia. Que harías si tuvieras poder… da miedo…. expulsarías, condonarías, educarías justo lo que no queremos en estos foros… queremos aire nuevo, eso ya fracaso en el trentaitantos en toda Europa..
    Queremos gente nueva, políticos limpios, democracia de verdad YA, incluso en los partidos, y gente librepensadora, de esto se trata, y con prevenciones culturales como la nación o la religión mal vamos querido amigo…., somos humanistas por encima de todo, el resto se supero en la Revolución Francesa -el Pueblo- no -la nación- en nacionalismo popular viene después de la Formación del Espíritu Nacional… y eso no te hace libre y a mi padre le suena lamentablemente. La información te da la capacidad de escoger, la formación como algunos han sufrido te la quita

   • …empiezo a ver aquí la misma XERRAMECA de las élites que dominan Catalunya.
    Que en España no hay democracia real, pero en Catalunya no somos diferentes y aún más, nos tienen cegados con echar las culpas a España.
    Fèlix Millet (arropado recordemos, por los votos de los políticos catalanes que gestionaban el Palau), Alavedra, Prenafeta, el mismo Pujol diciendo que nos haremos daño si hablamos… o su hijo heredando poder…

 42. Totes les comunicacions haurien de publicar-se primerament en català i, seguidament, en les llengües que calgui, també en castellà.

  – VOT OBLIGATORI com en el cas de Bélgica i altres països. Garanteix que la ciutadania es pronunciï i és impossible que la classe política no valori la proporció de vots en blanc en cas de no sentir-se representat per cap partit polític.

  • No hi estic d’acord.
   Qui vol votar un partit ho pot fer, qui vol votar en blanc ho pot fer, qui vol votar en nul ho pot fer, hi ha llibertat.
   Per això,
   qui no vol anar a votar ho ha de poder fer: NO ANAR A VOTAR
   Estem parlant de LLIBERTAT

 43. Totes les comunicacions haurien de publicar-se primerament en català i, seguidament, en les llengües que calgui, també en castellà.
  En resposta a Maria Arista:

  – La creació de partits polítics a partir del moviment 15-M seria un greu error. La força d’aquest moviment i la pressió que pot i ha d’exercir sobre la classe política és precisament que no és polític sinó cívic, la gent del carrer.

  – “Pensar globalment, actuar localment”. A mi em sembla més aglutinadora una Plataforma Glocal Sense Fronteres.

 44. Totes les comunicacions haurien de publicar-se primerament en català i, seguidament, en les llengües que calgui, també en castellà.

  UNA PREGUNTA ALS I LES ORGANITZADORES-COORDINADORES:
  Es discutiran en Assemblea totes i cadascuna de les propostes que fem en aquest apartat de la pàgina web?

  Rebrem feed-back de cada tema, si aprovat o rebutjat i per què sí o per què no?

  No oblidem que la COMUNICACIÓ i la INFORMACIÓ són vitals per sentir-se identificat amb el moviment 15-M. Malauradament, ja estem molt fartes de cridar al cel… i no rebre resposta.

 45. Totes les comunicacions haurien de publicar-se primerament en català i, seguidament, en les llengües que calgui, també en castellà.

  PROFESSIONALITZACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC:
  Els recursos econòmics són escassos però encara més si no es gestionen bé.
  El cos del funcionariat de la Generalitat no pot deixar d’avançar durant sis o nou mesos cada cop que es convoquen eleccions. Els càrrecs polítics haurien de ser limitats al màxim, primera i segona línia d’organigrama (President/a i Consellers/es). L’staff hauria de ser professional i treballar amb continuïtat com en qualsevol empresa privada. S’hauria de controlar i fer pública la llista d’assessors personals contractats amb cada canvi de govern, amb les retribucions pactades i les indemnitzacions si s’escau.

 46. – Inspeccions als funcionaris i sino treballes … a la calle!
  – Ministres que no compleixin amb els seus objectius… el mateix!
  A qualsevol feina sino funciones fora! Doncs el mateix per als politics!
  Com pot ser que una ministra passi a ser de vivenda a ser de las fuerzas armadas!
  Vull que el meu pais sigui treballador i honest com altres paisos d Europa i no vull que als que treballin sels hi baixi el sou! Vergonya pel que han fet amb sanitat!

  • Se’ls hi hauria de caure la cara de vergonya per tot el que tu molt bé has explicat. I sí, qui no treballi que plegui i deixi lloc pel següent, que per sort hi ha molta gent competent i amb ganes de treballar que creu en el que fa.

 47. Jo crec que el manifest que s’està concensuant s’hauria de redactar com un referéndum que volem que es plantegi a la ciutadania. On es votin punt per punt totes les demandes i que el resultat d’aquest referéndum sigui vinculant.
  Seria interessant de cara a la manifestació del diumenge 19 tenir-lo enllestit per entregar-lo i/o llegir-lo.
  Jo no faria un manifest-referéndum total, és a dir, que s’hagués de ratificar o desaprovar en la seva totalitat, sinó anar punt per punt, per exemple:
  Està d’acord en suprimir sous vitalicis de la classe política?
  Està d’acord en derogar la llei d’imigració?
  Etc etc
  Així hi hauria gent que potser estaria d’acord en una i no en l’altra i viceversa.

  • Totalment d’acord!
   Hem de trobar la manera de què tot això dongui els seus fruits d’una manera tangible. Un referèndum vinculant seria una opció, tot i que no podria acabar aquí, referèndums que s’anéssin actualitzant segons les demandes socials. No hi entenc res en temes jurídics i de notariat, pero considero interessant estudiar com es podria dur a terme. Crec també que s’ha de potenciar la proposta per aconseguir fites, la queixa està molt bé (i de motius no ens en falten), però ha d’anar acompanyada de propostes que ajudin a enfortir el moviment amb una cohesió social que la classe política no pugui tergiversar.
   Salut!

   • Antoine Doinel

    Necessitariem una ILP. Recollir signatures punt per punt, presentar-les al parlament, i demanar un referèndum. És molt complicat, però és ara o mai.

 48. Per a la comissió de diversitat funcional.

  Volem viure dignament!
  ¡Dignitat en la Diversitat!
  “Divertat”!
  Els que ens manifestem joiosament avui no som molt diferents de vostè, estimat conciutadà. Som homes i dones amb diversitat funcional perquè solem funcionar de manera diferent a la majoria: en cadira de rodes, amb un bastó i gos guia, fins i tot se’ns pot veure amb ulls axinats, mirada absent o expressant en llengua de signes amb les nostres mans … , però no s’enganyi, som molt més del que es veu, com li passa a vostè. Som PERSONES que:

  Tenim sentiments, pensaments i anhels propis.
  Aspirem a viure les nostres vides d’acord amb les nostres pròpies decisions.
  Ens agrada sentir-nos respectats.
  Ens agrada la llibertat i volem assumir les nostres responsabilitats.
  Ens agrada viure en el nostre entorn proper.
  Ens agrada viatjar i / o tenir la possibilitat de desplaçar-nos on vulguem.
  Ens agrada estar a les aules ordinàries a l’escola.
  Ens agrada treballar en els mateixos llocs que les altres persones.
  Ens agrada estimar i ser estimats, tenir fills i formar famílies.
  En definitiva, formem part de la diversitat humana i volem ser iguals en drets i deures.

  Seguint el camí d’altres col.lectius que van reclamar la igualtat dins de la diversitat, assumim la nostra responsabilitat amb relació a l’estat de coses que avui ens discrimina i per això tornem a ser avui aquí

  Exigim que la societat ens garanteixi els suports necessaris per poder portar una vida en igualtat d’oportunitats

  Exigim la presència dels nostres fills i filles en els centres ordinaris d’educació, sense restriccions en els recursos que necessiten, per educar en llibertat i que els seus companys sense diversitat funcional tinguin el privilegi de formar al seu costat, també més lliures, en diversitat.

  Exigim que la llei ens preservi de la violència en totes les seves manifestacions i, especialment, la que patim en centres d’educació especial i residències.

  Exigim els serveis d’assistència personal per a tots no desitgen viure institucionalitzats (a casa o en residències) ia canvi fer-ho on lliurement decideixin.

  Exigim un futur amb accés a l’ocupació ordinària i no segregat, obtenint iguals salaris iguals llocs de treball.

  Exigim al dret a la lliure circulació, sense restriccions d’accessos i recursos, per tot l’estat, com qualsevol ciutadà lliure, sense que els impostos que paguem es vegin empleats a restringir la nostra llibertat.

  Exigim que en ple segle XXI les diversitats física, mental, sensorial o intel lectual, no segueixin veient com un llast per a la societat.

  Exigim polítiques i mesures veritablement compromeses. Fets i no paraules. No volem lleis sobre paper mullat.

  Exigim acció contra la discriminació.

  Exigim canyes i no peixos, instruments per decidir i no serveis enllaunats

  Exigim l’estricte compliment de la Convenció Internacional de l’ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, que des del 3 maig 2008 forma part de l’ordenament jurídic espanyol.

  Exigim dignitat i llibertat, que les vides de tots els éssers humans tinguin el mateix valor, amb igualtat d’oportunitats i ple respecte als drets humans … Exigim DIVERTIT!

  ¡Drets Humans Ja!
  “Divertat”! “Divertat”! “Divertat”!
  Res sobre nosaltres sense nosaltres!
  Manifest IV Marxa per la Visibilitat de la Diversitat Funcional – Madrid 11 de septembre de 2010
  Fòrum de Vida Independiente.org

  No us perdeu el vídeo de la intervenció d’un company a l’acampada a Valencia:

  I llegiu el seguente manifest

  DE : http://www.forovidaindependiente.org/
  ¡No te jode!
  Un mensaje del Foro de Vida Independiente y Divertad a nuestra clase política
  Aprobáis Convenciones de derechos humanos para a luego seguir aprobando leyes y prácticas que la incumplen.¡No te jode!
  Decís que no hay dinero para que las personas puedan levantarse de sus camas y vivir como los demás, pero no habéis escatimado recursos para salvar a las entidades financieras. ¡No te jode!
  Criticáis a algunos dirigentes políticos por querer segregar alumnos por su capacidad, pero todos segregáis por su capacidad a los niños con diversidad funcional, incluso en contra de la voluntad de sus padres. ¡No te jode!
  Decís que promocionaréis nuestra autonomía y promocionáis nuestra dependencia, encadenándonos a la familia y la residencia. ¡No te jode!
  Tenéis asistentes personales para vuestras tareas y a nosotros nos los negáis. ¡No te jode!
  Habláis de construir nuevas residencias para nosotros, pero vosotros no queréis ir a ninguna. ¡No te jode!
  No nos dais el apoyo ni la accesibilidad que necesitamos para estudiar y trabajar, y lo único que se os ocurre para reducir nuestro paro es subir la cuota de empleo reservado. ¡No te jode!
  Inauguráis obras públicas ilegalmente inaccesibles y nos prometéis, como favor especial, que las arreglaréis después.¡No te jode!
  Habláis de co-ahorro en lugar de co-pago en la sanidad, y a los diversos funcionales nos hacéis co-pagar para llevar una vida digna. ¡No te jode!
  Y nos pedís nuestro voto, para seguir haciendo políticas segregadoras. ¡No te jode!
  Esto suma y sigue, aporta tu frase en un comentario
  No olvides poner al final el “¡No te jode!”

  • RETALLADES DE SANITAT
   A FAVOR DE LA SALUT MENTAL, un colectivo invisible y marginado

   Em remeto a l’article publicat el 26 d’abril de 2011 a La Vanguardia:

   La ley general de Sanidad de 1986, que instituyó el servicio universal y descentralizado, equiparó al enfermo mental con el resto
   UNA REFORMA INACABADA (por Celeste López, Madrid)
   (…)Según dice el psiquiatra Manuel Desviat, en su artículo “Los avatares de una ilusión: la reforma psiquiatra en Espala (Cuadernos de Trabajo Social), la reforma psiquiátrica se ha desarrollado de manera “tremendamente desigual” en España y sufre de insuficiencia de recursos para atender, sobre todo, la cronicidad y la prevención”
   “Hoy, 25 años después de la reforma psiquiátrica, miles de pacientes no acceden a ningún tipo de recurso social ni sanitario, como quienes viven en prisión, los inmigrantes irregulares, las personas mayores que viven solas o los sin hogar”, indica Monge. (…)

   Molta feina a fer en la reinserció social d’aquest col·lectiu. Una gran part sobreviu amb pensions no contributives, quin grau d’autonomia es pot assolir en aquestes condicions? Canviem la mentalitat, no són bojos i la majoria podríen treballar… al seu ritme que no es correspon, però, amb la productivitat que exigeixen els mercats.
   Insisteixo, molta feina a fer.

 49. El dret als pobles a decidir sobre el seu pròpi futur, crec que hauria de ser una demanda de mínims molts mínims. Jo proposo que es debati i es re-debati el dret a la autodeterminació, i recordo pels que em responguin com a independentista que aquest dret també inclou a aquells que no volen que la seva regió sigui independent, sino que prefereixen que segueixi formant part d’un país concret o que s’anexioni amb un altre, o que es parteixi en 50 parts… no entenc tanta controvèrsia sobre el tema, ja que sense dubte la afirmació d’aquest dret acceptat mundialment, uniria a molta gent en segons quins territoris, vegis catalunya, i ara més que mai, i a la vista està, Euskalerria.

  • No hi estic d’acord en què sigui un demanda de mínims-mínims. En les consultes cíviques que s’han fet fins ara s’ha reflectit l’opinió d’un important sector de la població que també té dret a demanar canvis i explicar-se.
   D’altra banda, en el document tal com està s’esmenta que la monarquia no ens representa però no s’especifica que demanem la III República. I tot i així, què volem? una república espanyola a la francesa (centralitzada?), república federal (a l’alemanya), confederació (a la suïssa) o estat independent (com tants d’altres)?
   És una qüestió important sobre la què no es pot passar de puntetes i sense fer soroll…

   • Si parlem de quin és el model que volem pel territori, és evident que no estariem parlant de una demanda de mínims, sinó quelcom molt més controvertit… el tema és que el dret a autodetrminació, és el mitjà pel qual serem capaços de decidir quina cosa volem ser en el futur, i això ho hauriem de tenir garantit com a proposta de mínims, no creus?

   • Hola, crec que parlem del mateix. El manifest o document de mínims ha d’incloure el Referèndum vinculant sobre el dret d’autodeterminació del poble català, però s’ha d’explicar molt bé què és això, quines opcions inclou i quines exclou.

   • Ramón García

    Personalment, crec que incloure ara el tema de l’autodeterminació, així com molts altres, ens restarà força, i dividirà les opinions.
    Hem d’anar pas a pas. Primer coses més bàsiques, senzilles, i més plurals.
    Primer hauriem d’atacar aquells punts on tots hi són d’acord: reforma de la llei electoral, erradicació de la corrupció, regeneració del panorama polític.
    En aixó tots hi seran d’acord, es podrà fer més força, i sentarà les bases i ens donarà els instruments per a la resta de reivindicacions.
    Però si d’entrada volem incloures tantes propostes i tant diverses, farem que part de la gent deixi de sentir-se identificada, perdrem força, i també perdrem foco.
    És bó plantejar-se i parlar de totes aquestes coses. Però hem de definir molt bé en qué hi som tots d’acord, i fer força primer en aixó.
    La resta ja vindrà. La revolució s’ha d’instrumentar i fer-la pas a pas.

  • En aquesta pàgina web he llegit “Estamos cambiando el mundo”.

   En aquest web he llegit que “estamos cambiando el mundo”.
   No canviarem res si no comencem per denunciar que la monarquia és anticonstitucional per definició (tít. I art. 14 i Tít. III art. 53.3) http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/index.htm
   Cal obrir el debat de quin model de govern volem. I en democràcia s’han de sentir i escoltar totes les veus perquè totes són vàlides.
   Jo em desmarco de tota polèmica estèril i dels insults però no és un tema que es pugui obviar per por… No hem de tenir por a dialogar!

   • Ramón García

    Canària: m’agrada la teva actitud reflexiva, i com vas repassant tots els punts. I jo no dic que no dialoguem. Em sembla bó, sà i necessari.
    Però crec que aquets temes s’haurien de dialogar apart, en una segona fase.
    Crec que el més urgent es alló on tots hi som d’acord: basta de corrupció, més transparència ja, millor representació ja, canvi del panorama electoral.
    Com ja he dit abans, tota la resta es legítim, pero hi será molt més difícil trobar-hi un consens. I per un altre costat, será més senzill de plantejar si abans hem abolit la corrupció, i millorem el sistema per fer-lo més democràtic.

 50. 1- abolición de la campaña electoral, o sea campaña publicitaria: cada partido escribe su programa y lo envía, por correo o por mail, por ejemplo, a cada persona con derecho a voto. De esta manera se haría una campaña electoral clara, directa y verdadera. Capaz que se ahorre un poco de dinero …

  2- elecciones: se votarán las propuestas de los programas de los distintos partidos sobre cualquier tema, la política social, salud, educación …: se vota cada tema, así que haya la libertad de elegir las propuestas que nos importa, no el partido en todo. Podría ganar la propuesta del PP sobre la política económica, la del PSEO de política social, la de CC deducación … Así ganan las ideas y no las personas.
  Cada persona o partido tiene la responsabilidad de hacer realidad sus propuestas ganadoras en la legislatura.

  3- Al final de la legislación se comprobar que las propuestas electorales que habían ganado se hayan logrado; de lo contrario, los responsables, o sea los representantes de los partidos que han propuesto la idea ganadora, serán juzgados y castigados en consecuencia.

 51. Tenim la oportunitat de provocar canvis que signifiquen millores de veritat per a TOTES LES PERSONES. No permetem que, amb quatre reformes superficials, ens desmobilitzin i tot plegat quedi més o menys allà mateix.
  Estem devant d’una crisi de sistema, estructural. Això implica canviar els fonaments , les bases on s’assenta el sistema actual. Hi ha una paraula, un concepte, una actitud de vida que, encara que avui estigui desprestigiada, resumeix moltes de les reivindicacions i està en l’essència mateixa d’aquest moviment social. És l’AMOR, entès com a solidaritat, tolerància, empatia, defensa activa de la no violència…

  Imaginem-nos una societat on les seves estructures estiguessin edificades sobre el pricipi de l’amor:
  necessàriament s’en despendria una manera de fer política transparent, no corrupta, sense abusos de poder, etc . Desde la política s’hauria de posar la inteligència al servei del poble gestionant una profunda reflexió sobre els valors, i les necessitats, tan físiques, mentals, i emocionals o espirituals de les persones. Ja sé que és difícil posar-se d’acord en quines són les necessitats de les persones però en terme de mínims segur que ens hi posaríem ràpid. La necessitat d’alimentar-se crec que és indiscutible i bàsica i no ens podem oblidar que hi ha molta gent que no la té resolta.

  En una societat edificada sobre l’amor necessàriament es practicaria una economia ecológicamente sostenible i al servei de les persones, no del capital. On es tindria en compte el valor d’us, la utilitat pràctica i real de la producció i no pas el seu valor monetari, en sorgirien nous hàbits de consum i de producció, una economia al servei de les persones no considera el treball com un objectiu en si mateix sinó com una eina.

  Estic convençut que l’eix que pot fer que tot això funcioni, que tingui continuitat i solidesa, és l’EDUCACIÓ. Educar de veritat sobre l’amor. Crec que és molt important començar per els més petits, a través de jocs es pot fer que tinguin l’experiència, l’experiència és una gran eina d’aprenentatge!, que actuar amb amor, solidàriament, amb empatia, col•laborant… sovint ens beneficia o que l’exercici de la violència, en qualsevol forma, acaba perjudicant-nos.

  S’ha d’estar atents a les aptituds i a les capacitats creatives de cada individu i potenciar-les. També s’ha de tenir en compte els moments vitals de la persona que volem educar.
  Per exemple, l’adolescència, amb l’esclat hormonal que comporta potser no seria el moment adequat per ensenyar matemàtiques a algú que d’entrada ja se li fan difícils. I en canvi podria ser el moment ideal per assumir altres coneixements també molt importants per la vida i la felicitat d’aquest individu. Hi ha moltíssims excelents artistes, o fusters tant se val, que queden ofegats darrera un fracàs escolar conseqüència d’exigències inoportunes.

  S’ha de treballar a favor de l’autoconeixement, tant a nivell físic, mental, com emocional. Això, penso que és d’un gran pragmatisme i que a més afavoriria sensiblemente la salut.

  Hi ha qui fa esment sobre la necessitat de la competència i la competitivitat com a estímul per fer-nos avançar. No n’estic tant segur, l’estímul que suposaria la felicitat i l’augment de la qualitat de vida resultat de l’aplicació dels valors de l’amor podria compensar perfectamente la manca de competència i competitivitat. De totes maneres ben canalitzades no ténen per què ser incompatibles amb la solidaritat, la tolerància, la col•laboració, etc, sinó al contrari.
  Sóc conscient que una educació d’aquest nivell requeriria molts recursos. Però tenim mitjans més que de sobres. Pensem en la brutal quantitat d’inteligència, d’esforç físic, d’energia, de diners, etc, que dediquem a fer coses ja no només inutils o absurdes sinó directamente perjudicials per les persones (armes, sistemes de producció inadeqüats, sistemes d’obtenció d’energia poc eficients, insostenibles ecológicamente, etc.). I si dirigíssim tota aquesta potència en la direcció correcte?

  En l’àmbit de la sanitat és clar que una societat estructurada en base a l’amor a tots els nivells: educatiu, polític, socioeconòmic… esdevindria una societat molt més sana. De totes maneres s’hauria de promocionar l’estudi seriós de les medicines no agressives i posar la feina dels laboratoris al servei de les persones exigint una manera de fer ètica.

  Per acabar subratllar la necessitat que una àmplia majoria de nosaltres recolzi l’alternativa per tal de que sigui viable i dir que aposto per una societat tecnològicament desenvolupada, és més crec que la tecnologia posada al servei de tots és la clau de l’èxit. Ës precisament el nostre nivell tecnològic el que permetria, si hi hagués la voluntat real de fer-ho, d’acabar amb una de les principals vergonyes de la humanitat avui: com pot ser que amb tot el que sabem i som capaços de fer encara continui morint tanta gent de gana. Penso que és prioritari acabar amb aquesta monstruositat.

  Jaume. 616990078

  • m’agradat moltissim!!!!

  • Hola, Jaume!
   Molt d’acord. Per fi algú s’atreveix a utilitzar aquesta paraula sense por a sonar a flipat de l’era aquarius 😉
   Tal com dius, per construir una societat on predomina l’amor i el respecte cap a un mateix, cap a la resta de la societat, i cap a la Terra i el que la conforma, cal començar pel principi, que és la infància.
   Això té moltes implicacions: cal que les mares puguin fer de mares, dedicant tot el seu temps i afecte als seus fills durent els primers anys de vida. Que pugui alletar-lo, que hi pugui jugar, educar-lo en el dia a dia… Quin sentit té que una dona que vulgui fer això no ho pugui fer perquè sense dos sous la família no arriba a final de mes? I per comptes d’això, ha de deixar el nen/a a una guarderia tot el sant dia, amb una cuidadora per cada 20 nens… Després ens preguntem perquè hi ha a les escoles cada cop més problemes de conducta, d’atenció, de manca de valors i d’interès.
   Aquest tema crec que és més clau del que ens pensem, i en funció d’ell moltes peces s’haurien de moure.
   D’altra banda hi ha el tema que també menciones, de respecte ecològic. Els dietistes han comprovat que cal menjar molta verdura fresca de qualitat, molt cereal de qualitat. I molt poca carn, però de molta qualitat. Això ens parla de respecte a les èpoques i zones per a cada producte agrari, i de respecte als animals. No cal matar tants animals que han dut una vida miserable en una indústria de producció massiva i que per això el producte és barat. No ens cal menjar cada dia carn barata. N’hi ha prou amb menjar de tant en tant carn d’alta qualitat, d’un animal que ha estat ben alimentat, respectant el seu procés natural de creixement, i que no ha sofert estrès, i per tant no ens mengem les toxines que el seu cos ha generat.
   En aquest segon punt, no cal esperar a que hi facin alguna cosa “els de dalt”. Nosaltres, com a consumidors, hi tenim molt a dir. Si actuem d’aquesta manera sistemàticament, el mercat s’hi adaptarà. La manera com decidim alimentar-nos és un bon lloc per on començar a canviar el món.
   Gràcies, Jaume, pel teu escrit.

   Mireia

   • Hola Mireia, molt ben dit!
    Gràcies a tu per llegir-lo i per la teva aportació. Estic ben emocionat! A veure fins on serem capaços d’arribar!
    Un petó.

 52. Parlem d’Educació?
  El sistema educatiu actual ens porta pel camí de l’especialització: sabrem molt d’una cosa i gairebé res de la resta. És necessari reintroduir l’educació integral de la personal, però també hem de ser pràctics: el currículum obligatori hauria d’incloure a partir dels 8 anys l’assignatura d’Economia. Malauradament, sense uns coneixements mínims, és impossible entendre i formar relacions (pensament crític) sobre el món que ens envolta.
  D’altra banda, com és possible que els nostres estudiants s’incorporin (bé, s’haurien d’incorporar!) al mercat laboral als 16 anys sense que ningú els hi hagi explicat què és la Seguretat Social, per què paguem impostos o com llegir una nòmina? I el pitjor de tot, és que qualsevol titulat universitari tampoc té ni idea (tret dels estudis d’Empresarials, se suposa)

  • Totalment d’acord. L’educació, tal i com està estructurada, es condueix a ser bàrbars especialitzats.
   Al 1911 sabíem més de contractes, drets laborals i possibilitats de mobilització que ara.

 53. Si hi ha prou tecnologia per que ens puguin fer un seguiment per satel·lit, també hi ha prou tecnologia per poder permetre que cada cop que s’ha de prendre una decisió respecte a la societat, es pugui fer via online. En els ajuntaments hi hauria d’haver ordinadors destinats a aquest ús exclusiu, i personal preparat per assessorar les persones que tenguin dificultat de utilitzar-los. Això permetria una democràcia participativa, i un model de sistema on seria el ciutadà que decidiria tot respecte el seu entorn i futur. Els polítics només haurien de gestionar la voluntat del poble!!!

 54. Debería eliminarse el mínimo de 3% o 5% para qe un partido pueda tener representación.
  Ese mínimo hace casi imposible la entrada de nuevos partidos.

  Si proporcionalmente saca para 1 diputado, pues que lo tenga y punto.

 55. Molt bé nois!!!!!!!!!!!!!! Felicitats per la feina! 🙂

 56. Caram! M’agrada que la gent surti al carrer i que prenguin partit devant la situació. És bo que mantinguem la il.lusió de treballar amb una utopia a l’horitzó. Ara bé, en aquest text no hi ha ni un xic d’autocrítica! I també cal.

 57. HEM DE DEMANAR UN REFERENDUM VINCULANT PERQUÈ AIXÓ ES PREGUNTI A LA CIUTADANIA!

 58. Por favor Canaria…si pedimos libertad que cada uno use la lengua que quiera…espontánemente

  Hasta los huevos de la puta BURGUESÍA catalana, dueña del stablishment que se dedica a desviar la atención de lo importante con su odio catalán-castellano, olvidando a las personas y reproduciendo el rollo de “morir por la patria” franquista…

  • Pedro, me he expresado mal. Me refería al manifiesto y a las comunicaciones “oficiales” de la organización. Por supuesto, que cada cual se exprese en la lengua que quiera. En Catalunya se hablan unas 300, y yo las respeto todas.
   Un saludo. Sin acritud.

  • Jo no formo part de la que tu defineixes com ‘puta burguesía catalana’ i no sóc amo de cap stablishment, ni tan sols d’un stablishment de venda de petards. No veig la necessitat de morir per la patria catalana i molt menys per l’espanyola. Dues nacions diferents necessiten dos estats diferents, i potser qui té el coco menjat per la nació espanyola ets tu i no pas jo. Deixa la gent expressar les seves ànsies de poble lliure i no siguis repressor.

   • estic d’acord Toni, a mes la burgesia catalana era la que en el seu dia
    “hablaba castellano porque queda mas fino” jajaja.
    Jo tampoc tinc la necessitat de morir per cap pàtria ni cap bandera, però ja que las coses son com som, si que tinc la necessitat de indignar-me amb la meva llegua, indignar-me com tots vosaltres per quasi tot el que dieu però a mes a mes m’agradaria moltíssim poder fer-ho en igualtat de condicions, es ha dir com a ciutadana d’un país lliure i sobirà.
    A la I República es varen donar per el sac
    A la II República mes
    A la Transició ens van vendre per un pla de macarrons
    Ja no jugo mes a aquest joc
    El dret a l’autodeterminació de Catalunya i de tots els pobles que aixi u desitgin s’ha d’aconseguir ja!

 59. La llei Sinde es una llei que s’ha de fer. En aquest punt no estic gens d’acord. La resa sestà molt bé. Interet ha de ser regulada i s’han de prohibir les descàrregues ilegals. Si no, no es valora el sector de l’audiovisual i bé han de viure. Ells tenen uns drets. La cultura no és gratis, sinó la cultura es devalúa y no es valora. Els diners donen valor a les coses. Si tot es gratuït el valor es perd. Estem defensant uns valors, i els diners serveixen per valora les coses. Si tu una sèrie te la baixes gratis, no valores el que ha costat de fer-la i en canvi tu estàs disfrutant de la feina que han fet els altres. Això s’ha de pagar. Aquesta mentalitat ha de canviar. Només per aquest punt no puc subscriure el manifest, perquè per a mi és una qüestió de principis.

 60. ¿Tenéis ayahuasca por ahí? Es para visionar la utopía.

 61. LEYES MAS DURAS RESPECTO AL MALTRATO ANIMAL Y CONTROL DE LOS CRIADORES DE ANIMALES

 62. Jo afegiria:
  a) Estat laïc i totalment desconfessionalitzat.
  b) Incautació i nacionalització de tot el patrimoni immobiliari i artístic de l’Església Catòlica
  c) Retirada de tota mena de subvenció i ajuda a les diferents confessions religioses.
  d) Prohibició de celebració d’actes religiosos en espais públics
  e) Supressió del calendari de dies festius de tots aquells que tenen un origen religiós, substituint-los per altres celebracions laiques i cíviques.
  f) Prohibició de tota congregació religiosa que descrimini a les persones en funció del seu origen, gènere o orientació sexual

  • Carles, creo q deberías revisar elm punto d)….

   • Sucribo a Tomás. El punto d) recorta las libertades de los demás. Aquí todo el mundo está proyectando sus deseos de cómo quiere que sea la sociedad, pero eso no es democrático. La sociedad es mucho más amplia que la plaza o las asambleas de barrio. Hay mucha gente en la sociedad que está indignada, però a la vez es plural. Y en una buena democracia todo el mundo debe estar representado.

   • Yeshe estoy totalmente de acuerdo contigo, no lo podría haber expresado mejor! Somos muchos los indignados y cómo no empecemos a tener en cuenta a la variedad de la sociedad este movimiento se irá dividiendo y polemizando… es decir desuniendo por que la población no se sentirá representada

 63. Les dues primeres parts del punt 5 (vivenda) són innaccessibles en aquest moment.

 64. -No a la eliminación del impuesto de sucesiones. Recuperación del impuesto de patrimonio.

  – Expropiación de las viviendas en desuso que no se han vendido para aumentar el parque público de vivienda en régimen de alquiler social.

  – Declaración las ciudades como libres de desahucios y desalojos en ocupaciones de casas inhabitadas e inutilizadas.

  En fin… con esto se acaba de perder toda la admiración y apoyo que tenía el movimiento…

  • Puc entendre i fins i tot estic d’acord amb tu en què els punts sobre l’expropiació d’habitatges lliures i el no desallotjament d’ocupaments són propostes no realistes que allunyaran bona part de la població del moviment i que, fins i tot, el desacrediten.

   Ara bé, l’eliminació de l’impost de succesions és un tema ben diferent, ben fonamentat jurídicament. D’altra banda, recordem que l’impost sobre el patrimoni era un instrument de control més que de recaptació. No és cap ximpleria replantejar-se la seva recuperació.

 65. javier salietti

  Leies anticorrupcion MAS FUERTES

 66. AUnque podeis pasarme un poco de lo que fumais… porque hay cada cosa…

 67. Fomentar con políicas y ayudas la creación de cooperativas de trabajo, con funcionamiento horizontal e igualitario

  Creación de una industria energética sostenible y pública.

  Todas las empresas publicas que funcionen con energía renovable. Las privadas, tienen 2 años para adaptarse y sino son nacionalizadas.

 68. bruno bergonzini

  Tinc un bar, sabreu lo dur del gremi, si pago el mateix per menys hores, si ja es molt dificil la sostinibilitat del “negoci”, serà imposible.
  Graciis , entre tots ho estem fent.

 69. Crec que, dins dels mínims, i en la línia de reduir despeses innecessàries, caldria cesar JA a la Família Real. La monarquia no aporta res a l’estat i és una ruina. PROU.

  i per altre banda, i com s’ha dit en alguns comentaris, caldria defensar el dret a l’autodeterminació (oju, el dret a poder decidir, no demano la independència directament xD).

  i vinculat a això, cal revisar el sistema de “solidaritat” entre els territoris d’un mateix estat. Cal posar màxims als % de col·laboració entre autonomies (en el nostre cas), per exemple el 4% màxim d’Alemanya, en comptes del més de 10% que patim aquí.

  Fins aviat! Ànims des de l’Acampada del Vallès Oriental a Granollers. #acampadaVO

  • D’acord amb tot! Volen ignorar que som catalans i que Espanya ens oprimeix perquè aquest moviment no ho oblidem, ha nascut a Madrid. Anem en compte amb això i no caiguem en el parany de “esto es un movimiento planetario, no se puede pensar localmente, solamente de manera global”. Anda ya! Haurem d’inventar un nou mot per definir aquesta gent, hippyopressor, flowerfatxa o algo així…

 70. Baixar els sous als polítics crec que és un error. No perquè em caiguin bé, sinó perquè l’únic que farà és devaluar més la professió (només s’apuntarà gent poderosa per ser més poderosa) i augmentar la corrupció (si vull mantenir un bon tren de vida, el sou no em deixa i tinc els tejemanejes a mà, més blanco y en botella).

  No sé, noi(e)s, estem fent un gran treball, però crec que hauriem de consensuar 3 o 4 propostes que de veritat fossin importants, urgents i que canalitzessin la nostra indignació.

  Idealisticament crec que són molt necessàries per canviar el món:

  a) Tasa tobin i control dels paradisos fiscals.
  b) Sou màxim als directius dels bancs, establiment d’un màxim i pautes d’actuació i control.
  c) 0’7 mínim del PIB per a ajuda al desenvolupament.

  I aquestes per canviar el nostre entorn pròxim:

  a) Control ferri del finançament de partits.
  b) Reforma de la llei electoral – democràcia directa.
  c) Reforma dels òrgans jurídics, que estan fastigosament polititzats
  d) Creació d’una banca pública ( alguna caixa rescatada, p. ex.)
  e) Referèndum sobre l’OTAN i discussió pública dels aspectes que suposa pertànyer a la UE.
  f) Disminuir al mínim el gast militar (o eliminar exèrcit), separació esglèsia estat total (abolir el finançament públic).
  g) Referèndum República – Monarquia.

  Demanem alt però abarquem poc, si us plau. Consciència i claredat.

 71. I l’assemblea ens representa a tots?
  I la gent que no hi pot anar? Us esteu deixant el vot i la opinió de molta gent… això tampoc és democràcia real =(

 72. Jo crec que hi hauria d’haver una menció concreta al dret d’autodeterminació a Catalunya. Aprofundiment democràtic també vol dir que la gent pugui decidir el seu futur lliurement, no com ara que l’article VIII de la Constitució espanyol suposa una amenaça d’intervenció militar.

 73. Xavier Sanz | maig 23, 2011 a les 6:35 pm
  Xavier No estoy de acuerdo contigo sobre la ley sinde, sabes cuánto vale un cd de música en Alemania? y sabes cuánto vale el mismo cd en Espanya? hay muchísima diferencia. LA CULTURA TIENE QUE SER GRATIS Y AL SERVICIO DE TODO EL MUNDO, NO SOLAMENTE A LAS PERSONAS QUE TIENEN ALTO PODER ADQUISITIVO.

 74. Mirad en Twitter el hashtag #3puntosbasicos. Las asambleas os estáis pasando de ilusas, debéis poner los pies en la tierra y luchar por lo más basico, que dará paso a todo eso que demandáis.

  Por favor, por vosotros y por todos los que no podemos estar ahí, simplificad. No sóis representantes de nadie. Y todo esto os está llevando al peor resultado posible.

  • Estic d’acord.
   Primer les coses més importants i urgents i despres ja discutirem el més superflu.
   – Bàsic:
   LLEI PELS POLÍTICS: Sous, condicions i justícia equiparables a la població.
   LLEI PELS BANQUERS I MERCATS: Creació d’una banca estatal, devolució de tot el diner que han rebut de l’estat (contribuents), penalització de la usura.

 75. Durante su primer año como ex presidente, Zapatero cobrará el 80% de su actual sueldo, 62.548 euros, a lo que sumará los 70.000 euros al año que tienen de sueldo los miembros de Consejo de Estado, órgano consultor al que tienen derecho a entrar y permanecer de forma vitalicia los ex mandatarios que así lo deseen.
  Por la seguridad del ex jefe del Ejecutivo español velará de por vida un grupo de escoltas; en concreto, unos 35 agentes cuyo sueldos ascenderán a un millón de euros anuales, según estimaciones de Moncloa.
  ¿POR QUE TODO ESTO?

  Además, Zapatero tendrá una asignación de 90.000 euros anuales para contratar a dos empleados y comprar material de oficina, gozará de coche oficial con chófer y podrá viajar gratis en el transporte estatal.

 76. Ho llegeixo i estic d’acord amb tot, o casi tot. i molt orgullosa d’aquest gran moviment!!!!
  Hi ha una cosa en que crec q ens equivoquem, a mes esta en el apartat de privilegis de grans fortunes, es el no treure el impost de successions. pero es que aquest impost el paguem tots, sigui un pis de 30m2, com si es una casa de 300m2. Trobo injust tenir que pagar per un pis o casa que els meus pares/avis/tiets/cosins etc…han aconseguit amb el seu esforç. Aquest punt es podria revisar, ja que no només es per les grans fortunes…els q no tenim res tb ens toca pagar-lo, i potser tenir que pagar uns diners que no tenim de un pis que no es pot vendre…pot suposar una ruïna per alguna família!!!

 77. Estoy leyendo comentarios que esta poniendo aquí la gente, y estoy convencido por los argumentos que aquí están escribiendo políticos. Porque No es normal!

 78. Com és que la web està en català i el manifest en castellà??

 79. Por contribuir.. Creo que ahora mismo la reducción de jornada laboral no es viable. El problema es lo que cuesta un trabajador a una empresa. Por ejemplo los convenios, casi todos contemplan IPC+0,5 o IPC+1% según van pasando los años. Además figura que cada año, las trabajadores trabajan menos horas. Leeros cais cualquier convenio. Claro, mientras la economía va bien, no hay problema, pero si imagina una empresa que tiene menos beneficios, por que el consumo ha bajado. O por cualquier otra cosa, y se encuentra con que tiene menos ingresos y más gastos por que los sueldos de los trabajadores siguen subiendo, por no hablar de antigüedad etc.. Todo eso se tendría que replantear. Como por ejemplo el pago de los 425 euros, se tendría que dar a las empresas por contratar a un trabajador, que éste aunque cobre el sueldo mínimo 625 ya gana más y trabaja. O aunque esté trabajando media jornada horas por los 425.
  Otro: La restauración del impuesto de sucesiones/patrimonio perjudica al que tiene menos dinero. Imaginate que vas con el dinero justo y heredas el piso de tus padres y es un regalo envenenado, te puede arruinar. Lo que si que haría es a partir de cierto patrimonio, aunque lo que hacen las grandes fortunas es ponerlo a nombre de matrimonio, hijos cuñados etc y así no lo pagan.
  Por cierto la OTAN ya se sometió a referendum.
  SObre los bancos, creo que no hay que nacionalizarlos. Si se les presta el dinero, los bancos tendrían que devolverlo con intereses y que el gobierne gane dinero. Más control bancario, las cajas eran públicas y ahora las han tenido que vender, por que estaban en manos de políticos. Las cajas tendrían que ser de los depositarios del dinero, no de ningún gobierno/institución.
  Sobre los servicios públicos. No es solo una falta de gente, es una falta de optimización. Es típico que alguien se saque la plaza y luego pida excedencia (para dedicarse a la política o a cualquier otra cosa) o baja, con lo que no pueden contratar a otra persona fija para esa persona ya que tiene “su plaza” , esta persona tiene que estar temporal y con malas condiciones.
  EN general veo que aunque el propósito es bueno, solo veis una parte del todo.

 80. Es aquesta la llista de “demandes” aprovada per assemblea general? Perquè no ho diu en cap moment d’on surt el document.

 81. Encara no ho he acabat de llegir, però em sembla que hi ha coses que estan a un bloc on no pertanyen! per exemple lo del mobbing (està a vivenda, quan el mobbing es dóna a l’entorn laboral), lo de la OTAN… igualment penso que hi ha alguns punts que s’han d’acabar de concretar, ahir quan els van enumerar a l’assemblea ja ho vam dir! es diu una frase que queda molt maca però que no s’entén, alguns punts necessiten especificacions!
  ara quan ho acabi dic la meva opinió i els punts en què discrepo, moltes gràcies per penjar-ho 🙂

 82. “No más privilegios para banqueros. Pero también para banqueras, ojo”

 83. Quina decepció! un moviment que s’estava convertint en aglutinador de tanta gent i ja comença a decantar-se politicament!. Es tracta de fer alguns canvis importants on TOTS estiguem reporesentats, no només les postures radicals, sense cap tipus de base real: Hi ha tant on posar-nos d’acord Reconeixemnt del vot en blanc = esco buit; llistes sense imputats, tornar la casa=cancel.lar hipoteca, limitar sou politics , control banca, llei anticorrupció, llistes obertes… Que vol dir “cultura lliure” : els artistes no s’hande guanyar la vida? i expropiació vivendes buides? i impost de succesions??? però si la meitat de la gent a la plaça només pot comptar amb la vivenda que li deixin els pares , i si hi ha un impost no el podran pagar!!!

  • De acuerdo con lo que dices, excepto en el impuesto de sucesiones.
   El impuesto de sucesiones debe existir, pero para las grandes fortunas, es decir: que paguen un impuesto aquellos que hereden más de una vivienda por poner un ejemplo.

   • Hola JCB. Gracias por leer. No lo sé, pero de verdad o el movimiento 15-M intenta recoger los minimos por los que nos indignamos todos o será manipulado y fracasará. Centrémonos en eliminar la corrupción en la poitica, en no permitir que se use el dinero publico en beneficio privado y en potenciar la democracia. Para el resto, es necesario tener un asesoramiento técnico tan objetivo como sea posible y no dejarse llevar por pasiones malentendidas.

   • “Grandes fortunas” és heretar el piset de Barcelona i l’apartament de la platja? Crec que confonem grandes fortunas amb classe mitja.

  • “els artistes no s’hande guanyar la vida?” I tant que sí, però resulta que se la guanyen molt millor tots els intermediaris que no han creat res. Drets d’autor d’un llibre: posem un 10%? I el 90% restant fins el preu que jo pago a la botiga?
   “expropiació vivendes buides?” Això fa anys que funciona als països europeus per diferents vies. Doncs, sí, en diferents països i diferents vies. Aquí pots veure alguns detalls:
   http://www.rebelion.org/noticia.php?id=64475
   El cas d’Holanda no està actulitzat en aquest document, i és molt significatiu. Al 2009 mitjançant un decret es van carregar una llei vigent durant 30 anys… ¿¿??
   La democràcia és la forma política del model capitalista i un dels seus fonaments és la propietat privada dels factors productius amb una justificació ètica i teòrica: perquè els gestiona millor, és a dir, obté més productivitat i rendibilitat, que la propietat pública. I una cosa és evident: els pisos buits són improductius en termes econòmics (diferent és que vulguis especular, compte amb la bombolla que encara no ha esclatat!) per tant, està plenament justificat l’ús públic d’un ben privat o la penalització d’aquesta improductivitat.
   I no, no sóc una okupa! Ni tinc res a veure amb aquest moviment.

  • Oblidava un tema: l’impost de succesions. L’any passat vaig heretar el pis (millor dit, piset) de residència habitual de la meva mare. No vaig haver de pagar pràcticament res perquè aquesta transmissió està exempta.

 84. Proposo que s’eliminin les diputacions i que s’aprimi l’administració pública o que es redistribueixin les funcions dels funcionaris: per exemple falten professors i sobren administratius.
  Proposo que els polítics només tinguin un sou: no es pot permetre que cobrin de l’Ajuntament, del Consell Comarcal, de la Diputació… Hi ha polítics que així cobren més de 100.000 euros anuals!!!

 85. Todo debe ser más básico para aglutinar la mayor gente posible
  1- No privilegios a clase política
  2- Control de los bancos
  3- Reforma ley electoral
  4- Reforma ley sinde (sin dejar a los artistas sin beneficio)
  5- Derecho a la vivienda REAL

 86. Més enllà d’acords i desacords: enhorabona i gràcies per la feinada. Espere que el document, un cop acabat, tinga la part estratègica d’accions per dur-ho a terme. Els polítics per si mateixos no faran res i cal la pressió popular. Això implica que la feina és immensa: hem de convèncer a milions de ciutadans de que és possible i és necessari.

 87. Antetodo debe quedar claro que todo esto ha de ser revisable y discutible, no solamente ahora sino en el futuro, si algo no funciona se cambia, si se establecen leyes que den más poder al pueblo, cual es el problema?, no se va a atinar en todo ahora. Fuerza y adelante!!!

 88. hola a todos!!!! era autonoma me quedé en paro con … ahora tengo 40 años, padezc o fibromialgia y nadie me ayuda… según la administración mi enfermeded no se ve pero existe, según la administración no tengo cargas familiares asi que duerma bajo un puente , que no coma, que no viva, que no respire, entonces digo yo… SI NO SOY APTA PARA NADA TAMPOCO LO SOY PARA PAGAR IMPUESTOS NI PARA QUE ME OBLIGUEN A CUMPLIR UNA SERIE DE NORMAS CAPITALISTAS Y ABSOLETAS, Y SI NO SOY INMIGRANTE TAMPOCO TENGO DERECHO A NADA… ANTE LA LEY TODOS SOMOS IGUALES NO? ENTONCES SI SOY IGUAL… ME DEBEN UNAS AYUDAS…

  • No, davant la llei no som tothom igual. El Rei Joan Carles és l’excepció!!
   Título II de la Consti:
   art.56.3.La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2.
   art. 64. 1 Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso.
   art. 64.2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.
   I a més, no paga impostos com la resta dels humans!!
   “Y SI NO SOY INMIGRANTE TAMPOCO TENGO DERECHO A NADA” No seràs la Mònica Anglada de Vic, oi?

 89. Lo primero que hay que hacer con este escrito es traducirlo al mayor número de idiomas posible y divulgarlo, a mi me gustaría colaborar en las traducciones, pero claro para hacerlo mal, mejor que lo haga alguien que sepa.

 90. Hay que ser realista, es imposible abarcar todos esos temas a la vez y conseguir algo. Como propuestas para estudiarlo, debatirlo,y someterlo a votación, esta bien, pero ir mas allá….. lo veo francamente inviable.
  Otra cosa sería, crear una plataforma que absorba el pensamiento común, recabar los suficientes apoyos e ir tocando todos los puntos uno a uno en orden de ¿preferencia/importancia/viabilidad/posibilidad?
  Sea como sea, estoy con el movimiento y no cesare en apoyaros.
  Saludos y força.

 91. No se puede pedir tanto, hay que ser más básico y concreto. Fuera corrupción, separación de poderes judiciales y políticos y banqueros a juicio devolviendo al pueblo lo que es del pueblo. Y PUNTO!!!

 92. Todo esto suena bien, pero como se puede concibir que un señor leo messi, cristiano ronalado y muchos mas cobre 28.000 Euros al dia?

  hay muchas cosas podridas y la culpa es solo nuestra, por que tambien lo somos. Yo estoy por el cambio (no al del PP) ahora yaaaaaa

 93. He de decir que si bien estáis en pleno derecho de reivindicar lo que queráis (y lo apoyo, por supuesto), hay medidas de las que proponéis como el tema de los Inmigrantes que están fuera de lugar. No porque no esté de acuerdo, que lo estoy, sino porque ahí ya entramos en temas demasiado específicos, de esos que sirven para separar a unos y otros, y al final solo puede llevar a la separación. Hay que evitar el conflicto, y buscar el consenso. Pedir que se use software libre, perfecto. Pedir que se liberalice el aborto, como se ha hecho en madrid, es un error evidente. Pedir el control real del fisco, luchar activamente contra mercados sumergidos.. todo perfecto! Pero hay cosas que enturbian, y que si somos inteligentes veremos que son las que se van a usar en contra del “movimiento”.

  Diría esto en asamblea, pero en general soy más de observar y hablar solo cuando creo que tengo algo que decir. Y esto es lo que tengo que decir! Ánimo a todos desde Madrid, y mucha suerte.

 94. Hem sembla que no li estem donant la suficient importància al tema dels recursos naturals, del medi ambient, sembla que no siguem conscients de que tota la energia que necessitem per viure la podem obtenir de la natura sense necessitat d’emitir cap % de CO2 a l’atmosfera, amb això a mes frenar el canvi climàtic pararíem als peus a les grans multinacionals petroleres i a tots els governs que s’en beneficien d’això, motiu pel qual no les estem explotant en l’actualitat, per que son gratuïtes. Calen polítiques series en aquest sentit jo penso. Si en l’actualitat podríem viure de les energies renovables, imagineu què podríem fer si dediquéssim tot el temps, coneixement i esforç que es mereix.

 95. Está muy bien la crítica a la cantidad de dinero que la banca condona a los partidos, y a los sueldos y demás prebendas de los políticos, son cantidades importantes, pero es más importante la utilización de los presupuestos que hacen los partidos cuando gobiernan o mercan gobernabilidad desde la oposición, el problema es la malversación de fondos públicos en todas las administraciones.

  Ahora, tras el recuento, las administraciones tienen que seguir pagando, y no tienen dinero (en Grecia empaquetan patrimonio histórico y espacios naturales que puedan resultar atractivos para inversores, special Purpose Vehicles, les llaman). Zapatero o Rajoy ¿también va a desamortizar para tapar a Camps y Chaves?.

  Open Government Data, los datos de las administraciones, puesto que existen las herramientas que lo posibilitan y son datos que nos pertenecen a l@s ciudadan@s, PUBLICOS.

  Lo que deben las administraciones que lo paguen quienes se lo han llevado.

  • “el problema es la malversación de fondos públicos en todas las administraciones”. Home, hi ha corrupció però encara queden diners per construir AVEs, aeroports, subvencionar grans empreses, etc. Tot no s’ho emporten a casa, no.
   Coincideixo amb tu, i crec que és el primer cop que surt el tema, en què “más importante la utilización de los presupuestos que hacen los partidos cuando gobiernan”.
   La transparència dels comptes públics ha de ser una de les primeres exigències però no l’he sabut trobar al manifest ¿¿¿??? Fa uns dies vaig fer una proposta en aquest sentit (que es publiquessin a internet els pressupostos i despeses reals detallats) i ningú ha fet cap comentari… Potser hauré dit alguna bestiesa?

 96. Lo que no me queda muy claro es lo de la eliminación del impuesto de sucesiones, y la recuperación del impuesto de patrimonio.

 97. Que los funcionarios que no cumplan minimamente con su obligacion laboral, se les pueda despedir como a cualquier hijo de vecino, los que cumplan con su obligacion que tengan trabajo para toda la vida, como hasta ahora.

  • Si no estic mal informada, aquest mecanisme ja existeix. Al menys, això em va dir una funcionària de la Generalitat.

 98. Hay muchas propuestas, demasiadas. Son todas interesantes, pero hay que ser pragmáticos.
  No sei o catalán mais, son galega e, coma nosa, tamén é unha lingua romance. Non é moito dificil entenderen as exposicions máis esquemáticas. Por iso, eu gosto en xeral, das propostas do Antoine Doinel.
  Saúdos dende A Coruña.

 99. Hi ha el perill de “el que mucho abarca, poco aprieta”, es a dir, demanem coses que estan fora completament de les nostres mans, al menys , ara per ara, els milió de famílies sense ingressos necessiten menjar avui i demà així que s’ha de concretar més, i sobre tot considero del tot un error no anar a votar: si demanem “traure la ordenança cívica”, bastava amb votar a la CUP…vull dir, no té sentit voler canviar el sistema i que hi hagi un 33% d’abstenció, o a cas pensem que dialogar d’aquestes reivindicacions amb el Mas o el Rajoy serà igual d’efectiu que parlar-ho amb partits més d’esquerres?. No ho sé, em trobo molt desanimat…(perdoneu el meu català escrit però no sóc catalanoparlant)

 100. I d’on es treuràn els diners per fer tot això que dieu? Per pagar més serveis públics, més escoles públiques, més recerca, més m2 per que els pollastres visquin a lloure i a la vegada hi hagi més vivenda i més espai per les plaques solars… De les grans fortunes? I qué farem quan les grans fortunes fotin el camp? Els hi expropiarem les fàbriques? I quan els bons enginyers se’n vagin per la limitació de sous, perque volen guanyar d’acord al que produeixen i se’n vagin als USA? Qui farà recerca de la bona? Qui gestionarà?

  Si els inmigrants tenen plens drets vol dir que necessitarem més escoles, hospitals i instal.lacions esportives. Si tenen plens drets duran a les seves famil.lies que no contitzen. La abuela, el Papito i tots. Aquets no produeixen pero van al metge, al que ha quedat aquí perque l’especialista se ‘n ha anat a França a on pot cobrar més.

  Què fareu després?

  Us quedareu sols amb un pais ple de drets i pelat de diners, una Albània, una Cuba… I després us barallareu entre tots perque uns voldran ser independents dels altres que treballen menys.

  • De les grans fortunes, no, no especialment, vaja. I quines fàbriques dius que expropiarem? Perquè de fàbriques ens queden ja poques….

   De posar fre al frau fiscal generalitzat, de la revisió dels mòduls i de blanquejar l’economia submergida. Que cadascú pagui el que li pertoca: cotitzacions a la Seguretat Social, IS, IRPF, IVA, etc.
   Els promig d’ingressos declarats per pymes i professionals liberals en l’exercici 2008 va ser de 12.100 €, menys que pensionistes i treballadors assalariats. No és cap broma: http://www.cincodias.com/articulo/empresas/pymes-declararon-ingresos-2008-pese-incremento-pib-ano/20100811cdscdsemp_18/

   Ah! I també de deixar de regalar grans quantitats de diners (per diferents vies) a grans transnacionals que fan xantatge als nostres governs (estatal i autonòmics) i que, tothom ho sap, acabaran marxant del país. També podem eliminar les que rebrà aviat La Vanguàrdia per l’edició catalana 😉

   Mai ha existit en aquest país un bon sistema de beques per incentivar la feina de les persones més preparades que ja fa anys que marxen a l’estranger: cobren molt més treballant menys hores. “Fuga de cervells” en diuen… Però, insisteixo, això tampoc és nou.

   I pretens convèncer-me que la culpa de tot la tenen els immigrants? Au, vinga! Quants milions d’euros han fet guanyar a les constructores? A més, si estan en actiu, cotitzen a la Seguretat Social. I “la abuela i el Papito” paguen religiosament l’IVA cada cop que respiren… Com la resta, és clar (sempre que no renunciïs a la factura i tot això que t’estalvies!)

   Que què farem? Mira, les pymes suposen el 75% dels llocs de feina. Un camí és aquest, potenciar-les. I potenciar també les cooperatives productives i de crèdit. En definitiva, donar-nos feina els uns als altres, aspirant a guanyar-se un sou decent, que les èpoques de vaques grasses fa temps que van passar… A més, podem confiar que el turisme encara aguanti bé tenint en compte la situació política dels nostres competidors…

   Una Albània? Una Cuba?
   I el títol de la pel·lícula quin dius que era?

 101. Primer les coses més importants i urgents i despres ja discutirem el més superflu encara que important també.
  – Bàsic:
  LLEI PELS POLÍTICS: Sous, condicions i justícia equiparables a la població., etc.
  LLEI PELS BANQUERS I MERCATS: Creació d’una banca estatal, devolució de tot el diner que han rebut de l’estat (contribuents), penalització de la usura, etc.

 102. No dilatar más en el tiempo los juicios pendientes por corrupción del PP en el País Valenciano por el caso Gurtel, creo que es una reivindicación urgente, justa y necesaria por la que los indignados debemos luchar “a muerte” y transmitírsela al personal concentrado en las plazas de Alicante, Valencia y Castellón.

 103. Tímido Izquierdo

  ¿I un canvi en el sistema electoral i de govern: enlloc d’escollir ‘polítics’, potser estaria bé poguessim escollir ‘savis’ que en fossin experts de les diferents àrees que ara ocupen els ministeris i regidories. I no només un, que poguessim escollir un equip de savis, sense partidismes polítics, amb independència de les diferents postures polítiques que puguin tenir… I que quan s’haguessin de prendre decisions ens les plantejessin obertament i ens donessin varies opcions, ben explicades amb els seus pros i les seves contres, i les conseqüències de casa opció a curt, mitjà i llarg termini.
  I que fossin sotmeses a votació dels ciutadans afectats.
  Internet ho permet perfectament i amb total seguretat.

  Sé que sona una mica utòpic, però jo ho veig factible, només cal canviar una mica de xip 🙂

  • Jo estic 100% amb tu!!! Un altre món és possible!

  • No està malament!! Jo també crec que el canvi és possible!

   • Gràcies Juliet i Jaume!! És agradable veure que després d’anys de dir el mateix i que la gent et miri com si estiguessis boja, algú més creu que un altre món és possible!
    Demà intentaré anar a l’assamblea 🙂

  • Estic amb tu! Millor encara si s’identifiquen amb postures polítiques diferents. Els debats provoquen preguntes que si es responen provoquen noves preguntes… No com ara, que el periodista fa una pregunta i el polític(a) respon sempre el mateix, o no admet preguntes!!!

   Una mica relacionat amb la teva idea. Córre per Internet una proposta o una recollida de signatures (no ho recordo bé) per a què la TV pública ofereixi debats plurals entre la classe política, la científica, la universitària, etc. conduïts i moderats per bons professionals de la comunicació. Jo crec que en això estaria tothom d’acord. ¿Per què no figura explícitament al document de mínims?

 104. LISTAS ABIERTAS NO SON MAS DEMOCRÁTICAS
  En el senado ya lo tenemos y solo salen PP (CiU o PNV) +PSOE

  Más proporcionalidad todas las CCAAs UNIPROVINCIALES que x la ley de los grandes números da una cuasiproporcionalidad.

  Más detallado en http://www.defiende.me/activity

 105. Llistes obertes no son meś democŕatiques
  Al senat ja las hi tenim y només eixen/surten PP o CiU/PNV PSOE

  Més proporcionalitat, totes les CC.AA.s UNIPROVINCIALS que per la llei dels grans números dona una quasiproporcionalitat.

  Am més detall a http://www.defiende.me/activity

 106. Estaria molt bé publicar les demandes també en Català, òbviament l’entenem tots, però així els que som catalanoparlants ens hi sentirem (encara) més identificats! i ens hi sentirem representats. 🙂

 107. Apoyo la mayoría de ellas, pero otras siguen teniendo tintes ideológicos por lo que no nos sirven para aglutinar, desgraciadamente.

  • Mira Sul el revisionoismo historico mas bie n parece el tuyo ya quew niegas el genocidio con tus palabras, sin idelogia quizas es lo que tu pretendes en la historia de este pais siempre hubo infiltraciones, alguien que se niega hacer justicia de los crimenes de una dictadura demuestra tener algun interes extarño eso es algo impensable si hablamos de Argentina y Chile, construir lo que querais pero dentro de los cimientos del estado fascista guapo o guapa ya lo han hecho en la transicion y parece ser que estas in dignado o indignada asi que preguntate por que y documentate, ah!!! el revisionismo y el negacionismo es tu aptitud y es ilregal en el resto de europa por algo sera, sin idelogias de izquiersas se va a la deriba que moviento pñopular puede surgir sin idelogia , otra cosa es la pluralidad y las vicitmas has de saber eran plurales murieron para que tu estes en la plaza de catalunya quejandote si por la edad no lo sabes por favor ve a una hemeroteca nada mejor que la prensa de la epoca ,los ultimos fusilamie ntos fueron en el 75 ahora que si tu niegas esa barbarie que conmociono a europa apaga y vamonos

 108. Ultra regularlo todo no me parece una salida que dignifique el termino “libertad” … las imposiciones tampoco. Por otro lado una cosa es aportar, dar opciones, hacer crecer el abanico y la otra quitarlas………. se ha de lograr algo mejor que restarte a ti para darme a mi, eso siempre ha sido fuente de conflicto. Participé en alguna asamblea de barcelona y me gustaria seguir participando.
  Un saludo

 109. Hya que ser escuetos u centrase en un primer momento en los puntos básicos pero nadie habla de la corrupcion judicial ni del estado en el que estamos asentados, un primer paso para liberarnos como pueblo es la
  -expulsion de la familia real (y YA) aqui teneis un ahorro incalculable entre el gasto de ellos mas todos los de alrededor…
  -fin del gasto de religiones el que quiera rezar en cualquier religion que se la pague el
  Nadie habla del asentamiento de las instituciones en un estado franquista que es de donde viene la situacion actual por lo tanto se debe hacer :
  -Justicia para las victimas del fraquismo desde 1936 a 1983 (victimas estas últimas durante la transicion)
  -Investigacion a las empresas que se enriquecieron con el trabajo exclavo de los presos politicos, muchas aun funcionan y si no a sus herederos, confiscacion de bienes “robados” por la familia franco, investigacion de su patrimonio, investigacion en las incautaciones de la represion, con estos puntos basicos por que no se puede empezar la casa por el tejado, ya se libera una cantidad economica muy importante, el hecho de no ver de donde vienen los males lleva a seguir apoyando un estado asentado sobre las estructuras del “Nuevo Estado” impuesto segun se iban ganado terrirtorios el ejercito fascista y al final de guerra civil, en la transicion unos listos ya le dieron la espalda a la realidad y cosntuyeron etsa faslsa democracia sobre pilares fascistas, la ruptura del edtado democratico con la dcitadura es indespensable ya que las instituciones estan construidas por ellos, por eso su forma de trabajo es contra el pueblo, eso es lo que percibis y crea la indignacion, las instituciones etsan podridas hay que areglarlo desde la raiz y las nuevas generaciones no pueden repeptir lo que ocurrio en la transicion, no querer ver de donde viene el MAL.

 110. Ese revisionismo histórico debería estar fuera del movimiento 15m, podrá ser debatido luego una vez reformado o cambiado por completo el sistema que es en lo que hay que centrarse. Si no nunca triunfarán las reivindicaciones.

  • te conteste mas arriba por error, documentate o aprende de que hablas

   • Respondo donde me deja la web.

    No debe ser ni comunista, ni neoliberal ni nada de nada. Ideología, fuera del manifiesto básico. Contenido político, que es el que firmaría con los ojos cerrados todo demócrata español.

    1- Separación de poderes real.
    2-Reforma del sistema electoral para que sea más representativo.
    3- Declaración de guerra a la corrupción.
    4- Métodos de control de los votantes sobre lo que deciden sus votados.

    Con esto basta y sobra para tener un sistema más justo y que no se vayan de rositas los chorizos ni los que chantajean a la sociedad.
    Arreglar lo demás bajo este marco será mucho más fácil. Por ejemplo, ¿Monarquía o República? Se decidiría en referendum, aquel que nos negaron en el 78.

  • bueno pues si te gusta juancarlos pagalo tu

   • Me temo que no he conseguido explicarme bien. Para conseguir el apoyo masivo de los españoles, hará falta centrar el debate en lo político y no en lo ideológico. Lograr una democracia formal, con división de poderes, penas más duras contra la corrupción política y un sistema electoral más representativo, así como facilitar la participación y el derecho al veto del pueblo en las decisiones de sus gobernantes. Las decisiones económicas y/o sociales a sean de izquierdas o de derechas se decidirán después dentro del nuevo marco y de acuerdo con éste. Si se contamina la propuesta con contenido ideológico de uno u otro signo inevitablemente el apoyo quedará reducido a la mitad.

   • vas cambiando los terminos de todas maneras has de saber que una republica puede ser derechas y de izquierdas eso es sencillo de entender, ahora que si nos preocupa que la revolucion de la que se habla no contenga a la derecha por que usa esloganes de la izquierda, sera por que quien lso plasma lo es, si no definimos la revolucion sera neoliberal como los partidos que criticamos en cuanto a la cuestion historica es de cultura por favor que muerto el dictador en este pais murio gente como es el caso de un muchacho de Almeria por hacer una pintada que decia : trabajo, pan y just ahi se quedó te gustaria a ti que entren en la plaza asi? pues el Trias ya se ofreció al Hereu, en las manifestaciones obreras la policia disparaba a matar, de mas atras ya no te hablo por que defender el estado democratico y los fusilamientos te asustan…. con todos los respetos te lo digo a pesar de que tu nombraste el revisionismo a la ligera, no hay futuro sin limpiar lainstituciones de la plaga franquista cuando os deis cuenta la siguiente generacion tendra que salir otra vez a quejaese y a recibir palos, para empezar mi padre que seria el abuelo de muchos tenia al final de si vida laboral mas derechos que los que todavia no empezasteis a trabajar preguntate por que , por las movilizaciones obrears a lo mejor donde miria gente?

   • Tenemos que estar unidos pero las revoluciones necesitan de la pluralidad, pero de la clase obrera si metes a la burguesia ya estas metiendo a la patronal y a la banca por no decir la monarquia, que revolucion mantiene un estadista por nacimiento por los dioses del olimpo ese es el primero que se debe ir, y el gasto para necesudades sociales por favor eso son minimos la casa por los cimentos no por lo tejados

 111. Todo mi apoyo a la gente de AcampadaBCN. Creo que estáis haciendo algo admirable.

  Sin embargo, voy a intentar a hacer una crítica constructiva sobre estas demandas. Voy muy ajustado de tiempo ahora mismo, así que básicamente os voy a copiar unas reflexiones que expresé a una amiga, mientras comentábamos lo siguiente:
  Nos parece que se está perdiendo el foco principal, o, dicho de otro modo, que se están abriendo demasiados puntos de foco, con lo que el movimiento puede perder su fuerza, al intentar dirigirla a demasiadas iniciativas al mismo tiempo.
  Básicamente, nuestro sentimiento es que están apareciendo cosas que quizá no toque ahora, y que están quitando protagonismo a los puntos que consideramos que deberían ser clave.

  Obviamente es mi opinión, pero con esto sólo quiero haceros reflexionar. No quiero que nadie se sienta atacado, pretendo que sea una crítica constructiva. En cuanto tenga algo más de tiempo intentaré poner en orden todas esas ideas, reformatearlas y presentarlas mejor. Lo que vais a leer lo escribí según salía, con prisas, y a horas intempestivas, y puede que no dé la impresión de tener un afán constructivo. Pero me gustaría que lo tomáseis como una reflexión en voz alta, como voz más en una de esas asambleas, una voz que aunque crítica (creo que debemos ser críticos con nosotros mismos), es humilde, y tiene el afán de ayudar.

  Se piden muchas cosas, algunas muy genéricas, y otras, creo, alejadas de lo que seria el resultante de una manifestación global y apartidista…
  Y no es que no esté de acuerdo (quizá no, quizá sí, pero me lo reservo, ahora explico por qué)
  ¿la principal queja no es que no nos sentimos representados por los partidos políticos?
  ¿no se está diciendo que los partidos políticos grandes parecen unos chorizos?
  ¿no nos estamos quejando de que los políticos están alejados de nuestra realidad?
  ¿no decimos que el sistema (electoral) está en contra de la pluralidad y de los ciudadanos?
  ¿no se dice que este es un movimiento plural, espontáneo y apartidista?
  No tengo ningún derecho a quejarme, no he acampado, y aparte de informarme, no estoy dedicando demasiado tiempo al fenómeno de acampadabcn….
  ¿Pero por qué si en teoría lo que nos parece que va peor (y lo que a título personal me parece que es el punto de entrada a plantear el cambio en todo lo demás) es el sistema electoral, tengo que irme al punto siete (titulado LIBERTADES Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA) y que comienza pidiendo la abolición de la ley Sinde?
  ¿No estamos mezclando en este punto churras con cerdos ibéricos? (porque al menos churras y merinas son tipos de ovejas)

  ¿No estamos dejando para muy tarde (hacia el final del manifiesto) y un poco escondido (como subpuntos, entre cosas que no tienen demasiado que ver…) las propuestas o iniciativas que están dirigidas a cambiar las reglas del panorama político español?

  ¿no deberíamos concentrarnos en las propuestas destinadas a cambiar el panorama y sistema político actual, que en teoría es una de las cosas con las que más indignados nos encontramos?

  ¿no nos debería de sobrar de momento otras iniciativas, que son menos urgentes (si lo que nos preocupa es la validez del sistema) y entre las cuales podemos encontrar algunas con un claro color político?

  Y ojo, que quizá esté de acuerdo, pero sencillamente pienso que intentar cambiar el sistema político o electoral nos urge más; y que tenemos que recordar que este movimiento pretende ser personal, espontáneo, plural y sin color político….

  ¿Por qué la reforma de la ley electoral no es el primer punto? ¿por qué me tengo que ir hasta casi el final para leer las palabras ‘listas abiertas’?¿por qué no se proponen acciones algo más concretas ante los casos de corrupción o apatías?
  ¿porqué se pedía el sábado noche que cierto famoso que se supone estaba por allí, se personase para hacerse ‘la foto’, si en teoría estamos frente a un movimiento social, plural, y anónimo (no hay nombres propios, en teoría todos somos un conjunto…)
  ¿por qué se piden cosas, que si bien pueden tener mucho sentido y el apoyo de mucha gente, entre los cuales seguramente me podáis encontrar, no están enfocadas a cambiar ni el sistema electoral ni de representación, ni van a aportar nada para favorecer dicho cambio?
  En fin, que no tenía derecho a quejarme, pero me he tomado el derecho a inundaros con mi opinión ahora (quién sabe si mañana será distinta…)

  • Estoy muy de acuerdo contigo Ramón.
   Hay que cambiar el sistema en sí. Con propuestas concretas de cambio real.
   Las propuestas del manifiesto me parecen en general buenas, pero no son más que parches. Si no se cambia el sistema en dos días volveremos a estar igual.

  • Absolutamente de acuerdo!!! Yo he pasado muchas horas en la plaza, cada día desde el miercoles, desde media tarde hasta muy entrada la madrugada, y hoy finalmente he decidio no ir. He participado en todas las asambleas y he asisitido a las reuniones de varias comisiones y, ciertamente, la sensación es que las demandas no sólo se diversifican en exceso, sino que se están alejando del verdadero motivo del movimiento: la indignación por los priviligios de la clase política, por sus malas prácticas, por el sitsema actual de representación, y por la nefasta e incompetente gestión que hacen de lo público, pues en realidad gestionan como si fuera privativo de ellos. Además, muchas demandas, muy deseables y necesarias para un cambio real del actual sistema, son a fecha de hoy demasiado pretenciosas. Ya llegará su momento. Si queremos que el Movimiento no se diluya hay que centrarse y priorizar lo que de inicio nos llevó a la Plaza.

   • Yo sólo fui a la asamblea del jueves y ahora la estoy siguiendo por internet y sólo oigo que se van a dividir en más grupitos a debatir… ¿de verdad no hay nadie en la plaza que se levante a decir que nos estamos yendo por la ramas y que a este paso nos perderemos por el camino?? que los árboles no nos dejan seguir viendo el bosque?
    Mañana intentaré ir a la asamblea, y me da una vergüenza horrible hablar en público, pero es que no me lo creo! Si me atrevo, me levanto, pido palabra y lo digo…

  • Estic molt d’acord amb el què dius, jo vaig tenir la mateixa sensació!
   APRIMEM EL DISCURS!
   Penso que molta gent que ha vingut a la plaça catalunya no s’identifica amb alguns punts i s’aigualeixen les propostes on TOTHOM hi està d’acord;

   1. Frau polític
   2.Frau de la Banca
   3. Societat més participativa

  • hola Ramón,

   acabo de escribir exactamente lo mismo que tu en un email, creo que hace falta poner foco en lo transformador y hacer cómplice a toda la sociedad. Lo copio.

   Estuve en #acampadabcn el martes al final de la comisión de contenidos y el viernes también, pero no puedo participar en las comisiones por motivos profesionales y familiares.

   He vuelto esta noche de nuevo, he hablado con alguna gente y me he quedado con la percepción de que hay una complejidad creciente en todo el sistema de comisiones y subcomisiones y de que se estaba empleando cada vez mayor nivel de energía en mantener la acampada viva.

   Mi propuesta se basa en dos puntos:

   (i) las acampadas invitan a la sociedad
   (ii) a promover las iniciativas legislativas que pueden mejorar nuestra democracia

   Esto significa:

   Que las acampadas quieren hacer una aportación tangible al conjunto de la sociedad y con ella
   y por eso invitan a todos los ciudadanos a sumarse a las iniciativas legislativas con potencial de mejorar nuestra democracia:

   la regeneración democrática
   – imputados fuera de las listas/puestos
   – listas abiertas
   – representación de la opciones minoritarias

   la libertad en internet
   – derogación ley Sinde tal como está
   – neutralidad de la red
   – internet como derecho universal

   Ya en la asamblea del martes en la plaza, el manifiesto del viernes y lo que he ido viendo en Sol miércoles y jueves, y siguiendo por internet, he observado que en el resto de temas (economía, vivienda, empleo, educación,…) las discusiones se tornan más calientes, las declaraciones se vuelven maximalistas y resultan más en una fijación de objetivos que en principios aplicables a corto plazo.

   Mi opinión personal es que debe evitarse el riesgo de fragmentación y endogamia al querer abarcarlo todo en el primer paso del proceso, y que es posible canalizar la energía acumulada abriendo la reivindicaciones con mayor capacidad de transformación a toda la sociedad mientras se profundiza en el programa económico y social.

  • de acuerdo

  • Suscribo totalmente lo que dice Ramón.

   • Gente que apoyaría el movimiento si se centrara en lo que dice Ramón recela de ciertos puntos del manifiesto. Esto quita fuerza para alcanzar el objetivo principal. Yo misma no estoy de acuerdo con todos los puntos. Me parecen partidistas, incluso alguns puntos con los que sí estoy de acuerdo me parecen partidistas y que están más allá de lo que debería tratar de conseguirse en este primer paso.

  • Doncs jo discrepo totalment.

   La gent del carrer està indignada perquè no té feina; perquè l’han acomiadat amb més de 45 anys i sap que ningú li donarà feina; perquè ja ha deixat de cobrar l’atur; perquè amb 30 anys encara depén dels pares perquè el seu contracte és temporal i no sap si li renovaran; perquè els lloguers dels habitatges estan pels núvols; perquè ha acabat els estudis d’arquitectura i ha d’amagar el seu CV si vol la plaça de caixera del súper; perquè li han retallat el sou; perquè li han congelat la pensió (amb efecte acumulatiu per sempre més), perquè, perquè, perquè… Al menys, això és el que penso que preocupa a la gent del carrer.

   Ramón García ha dit: “¿no nos estamos quejando de que los políticos están alejados de nuestra realidad?” Em sembla que aquí cometem el mateix error. I si abans de sentenciar amb les nostres boniques teories, preguntem a a gent del carrer què és el més urgent? Suposo i espero que aquesta serà la feina que es farà als barris.

   A banda que no veig cap problema en treballar en paral·lel temes diferents… Per què aquestes presses? Això no és un sprint sinó una carrera de fons.

 112. El mundo puede ser como nosotros queramos, afirmaciones como “eso no puede ser” o “eso es una utopía” para desacreditar ideas a mi no me valen, hoy en día tenemos la tecnología y los conocimientos y con estas manifestaciones está claro que también a la gente para hacer esto posible.

  Los desequilibrios en el mundo no dejan de crecer y esto tampoco es sostenible. La economía es global, la comunicación también los es, podemos conocer lo que pasa en cualquier parte del mundo aunque no siempre con la transparencia que nos gustaría, porque el derecho a una vivienda nos es global?, y el derecho al trabajo y a una educación exigente y flexible más asequible que sea el eje central de todos los países del futuro, porque no pasamos del respeto de los derechos humanos al cumplimiento estricto de estos en todo el mundo.

  Estoy arto de escuchar cosas horribles como “somos demasiados sobra gente” “la culpa es de la emigración” “la juventud solo piensa en el botellón” “no puede haber trabajo para todos eso es imposible”,…. o como los políticos con fines partidistas dividen al pueblo español. Si uno analiza un poco la historia de la humanidad y los desafíos que tenemos para el nuevo milenio y la capacidad creativa del ser humano nos damos cuenta de lo absurdo de estas y muchas afirmaciones de este tipo.

  Quiero viajar por el mundo sin ser extranjero, quiero trabajar en cualquier parte del mundo, quiero que mis estudios sean validos en cualquier parte del mundo,….quiero que los demás tengan los mismos derechos que yo y sean libres.

  Hay grupos que desacreditan al Comunismo y otros que critican el Capitalismo, pero no se dan cuenta que lo que tenemos en realidad ni es Comunismo ni es Capitalismo, el sistema que tenemos se llama Mamoneismo y en él solo vale el mamoneo la corrupción y para quedarse tranquilos dicen “sino no lo hago yo lo hará otro”.

  No se si se trata de cambiar el mundo o no, pero estoy seguro de que hay muchas cosas que podemos mejorar, leyes nuevas y justas el respeto de la constitución y de los derechos, acabar con leyes que separan a los pueblos y crear servicios y derechos y obligaciones y libertades que nos unan.

  Estoy seguro de que esto es el principio, no será fácil, no será rápido, pero estoy seguro de que merecerá la pena, en realidad todo parece muy difícil y algunos creen que casi imposible pero solo hay que hacer una cosa, no te rindas.

  Nos vemos en la Plaza.

  • Rubén ha dit: “… acabar con leyes que separan a los pueblos y crear servicios y derechos y obligaciones y libertades que nos unan.” Hi estic d’acord.
   Podem començar per canviar l’article 145.2 de la Consti: “Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales.”

   Per què els acords de cooperació entre les CC.AA. han de tenir sí o sí l’autorització de Madrid? No és aquesta una llei que separa els pobles i dificulta les possibles sinèrgies socials i econòmiques?

   Un altre punt que, al meu parer, hauria d’aparèixer en el document de “mínims” i sobre el que, suposo, tothom a totes les places estarà d’acord: Per què no podem veure totes les TV públiques autonòmiques? No és aquesta una altra llei (norma, regla, abús, el nom que vulgueu) que separa els pobles?

   Tens raó, noi, no serà fàcil, no pot ser ràpid, però això no ens aturarà.

 113. Les meves solucions:
  1- Nacionalitzar els recursos del país. Un territori val el que es pugui treure dels seus recursos, per tant aquest benefici s’ha de quedar per la seva gent. Crear empreses 100% estatals que explotin els recursos del país i el posin al servei dels seus ciutadans (i si no tenim petroli …. busquem alternatives, basem la nostra economia en el que nosaltres ja tenim no en el que podem “robar o comprar” a fora).
  2- Deixar de generar deute públic. On s’és vist que un govern depengui tant de les banques privades??? És de bojos!!! El diner l’ha de generar i controlar l’estat, no ha de ser una entitat aliena qui el generi i el “vengui” al govern amb interessos. Tenim un país hipotecat bancàriament i en comptes d’intentar solucionar el problema demanem endeutar-nos encara més ….
  3- Transparència política. Nova llei que faci “neteja” en el món polític actual deixant espai a nous partits minoritaris, obligant a que cap persona repeteixi llista electoral, les llistes han de ser obertes. Igualment, en els càrrecs electes, ningú ha de poder ostentar més d’un càrrec o una funció. Eliminar els “amiguismes” fent un control exhaustiu de les relacions entre polítics. Eliminar les pensions vitalícies i fixar un sou màxim per a cada funció (els polítics han de cotitzar com un treballador més i han de poder accedir a l’atur si en cas de finalitzar el període de govern no trobessin altre feina).
  4- Obligar per llei a l’estalvi energètic i a la utilització d’energies renovables tant a nivell particular com industrial. Eliminar el transport dependent del petroli i generar un nou transport elèctric de qualitat a l’abast del ciutadà tant en cost com en comoditat d’autonomia com d’abastiment.
  5- Aprimar l’Administració. Suprimir Consells, Entitats, Diputacions, …. evitant duplicitat de competències i càrrecs sense funcionalitat.
  6- Eliminar la figura del FUNCIONARI. Crear sistemes de contractació i seguiment que promocionin una professionalitat i un rendiment que aprimi el volum del funcionariat actual. L’objectiu és tenir menys persones treballant en el govern però amb un rendiment i motivació superior.
  7- Crear un estat 100% LAIC. Equiparar la Religió Catòlica a la resta de religions i sectes mundials, deixant de promocionar-la econòmica i socialment. La seva financiació ha de ser a través únicament dels seus fidels i els seus patrons de conducta han de desaparèixer completament del sistema educacional del país.
  8- Impedir que les grans corporacions internacionals s’instal·lin en el nostre país evitant la creació de macro fàbriques i grans centres consumistes que generin especulació laboral i importin un model de consum insostenible. Fomentar per llei el consum local i, conseqüentment, la producció local.
  9- Participació activa de la ciutadania en la política del dia a dia, creant un sistema de votació personal a través d’internet (completament encriptat i segur) per a cada projecte de llei.
  10- Equilibrar el sistema d’impostos entre els que més tenen i els que menys. Més ingressos i possessions: més impostos. Menys ingressos i possessions: menys impostos. Però els serveis de l’estat han d’estar al servei de tothom per igual.
  11- Crear una política d’habitatge que desterri de l’ideari popular l’enganyosa idea de la “propietat” fomentant un lloguer asequible i responsable a llarga estada. Redreçar la situació actual permetent cancel·lar deutes hipotecaris amb el retorn de la vivenda sense penalitzacions.

  • ¡¡Por fin!!

   Por fin alguien que escribe las cosas como las quería leer, ordenadas y con claridad. Ayer estuve en la plaza, y me fui decepcionado porque no vi ninguna cohesión entre lo que se hablaba en las comisiones. Creo que incluso están siendo contraproducentes en tanto en cuanto la gente las utiliza para desahogarse, y luego s evan a casa, más tranquilas.

   Me gustan tus ideas Judith, porque aunque con matices, opino como tú y siento que veo las cosas como tú. Yo quiero juntarme a hablar en grupo, pero no sobre subtemas, sino sobre una lista de puntos como la tuya. Enfocar desde la globalidad, para no perder el horizonte ni dejar que la fuerza se diluya.

   Hay puntos, como el de los coche eléctricos, que no los veo claros (soy ingeniero y trabajo en generación eléctrica, y creeme, los coches eléctricos contaminan muchísimo, aunque lo hacen de una manera diferente -procesos de fabricación de las baterías, residuos de éstas, generación de la propia energía eléctrica, etc-).

   Pero en cotas generales, comparto tus ideas. No quiero ir a una comisión a hablar de sanidad, ni de cosas concretas, quiero hablar de cosas reales y generales, sacar unas lineas de acción claras y definidas, sin miles de subgrupos. Lo complejo nunca ha llevado a nada… las mejores ideas siempre han sido las más sencillas, y para más pruebas, la rueda.

  • I no has dit res! Anem per parts… que deia Jack el Destripador.
   1) Un redactat molt clar però buit de contingut ja que no fas cap proposta concreta. Què és el que nosaltres ja tenim? La nacionalització només es justificaria si pots demostrar que la gestió pública d’una activitat (que no has especificat ni de lluny) serà millor que la privada.
   2) És un fet contrastat que l’Administració Pública no paga les factures dels proveïdors en el termini pactat. Aquesta és una via de finançament que perjudica molt les pymes i els autònoms. Si no hi ha liquiditat… no queda més remei que endeutar-se. Una cosa més: endeutar-se no és dolent per definició, depèn del retorn de la inversió.
   3) Dius que cap persona repetirà llista electoral. Què vols dir amb això? Que si es presenta i no surt escollit ja no podrà presentar-se a les següents eleccions? Que només podrà exercir durant 4 anys? En qualsevol cas, penso que penalitza directament els partits petits amb menys recursos.
   4) No sóc cap experta però… ¿Quins són els costos de l’adaptació a aquest canvi per llei? Qui els assumeix?
   5) D’acord. Però no has esmentat els Ajuntaments, també s’hauria de reduir el nombre d’alcaldes, no creus?
   6) Un moment, un moment… Reduir la plantilla abans d’analitzar les necessitats reals actuals i futures, cobertes i no cobertes? Amb una Llei de Dependència incomplida? Amb llistes d’espera a Sanitat? Amb un fracàs escolar reconegut del 30%? Amb col·lectius marginats i amb una bossa de pobresa del 15-20% ? etc. etc. Entenc que quan dius que s’ha d’eliminar la figura del funcionari et refereixes a poder acomiadar-lo. Això ja és així actualment, per causes objectives. Per cert, quan parles de funcionariat et refereixes també a personal sanitari, judicatura, policia, ensenyament, universitats? Quin sistema de contractació proposes més transparent que les actuals oposicions?
   7) Entenc que et refereixes estrictament al sistema d’ensenyament públic. Em considero agnòstica però alguns “patrons de conducta” catòlics em semblen pautes molt encertades per a la vida en societat: honrarás a tu padre y a tu madre (o a tus padres o madres, sin discriminación por orientación sexual), no matarás, no robarás, no levantarás falsos testimonios ni mentirás, no codiciarás los bienes ajenos… (Perdó pel canvi d’idioma però és que els vaig estudiar en español franquista)
   8) Arribes tard! De fet, les grans corporacions internacionals fa temps que s’estan deslocalitzant cap a països emergents. Una part dels problemes que tenen ara moltes famílies és precisament haver-se sobreendeutat arrossegades pel consumisme que hem importat aquestes dues últimes dècades contra el qual els nostres governants no ens van prevenir. No pateixis, ara no el tornarem a importar aquest consumisme desaforat… no tenim prous diners.
   ¿Què vols dir amb “fomentar per llei el consum local”? “Fomentar” i “llei” són dos termes incompatibles. “Fomentar” és informar, incitar, motivar, educar… “Llei” és obligar sota amenaça de sanció per incompliment. “Fomentar per llei el consum local i, conseqüentment, la producció local.” És a dir, sortim d’Europa, tornem a posar les fronteres i a ressucitar les duanes i els arancels. ¿O local=català=espanyol=europeu?
   En qualsevol cas, una majoria per molt democràtica que sigui no pot dictar-me per llei com i en què m’he de gastar els meus diners… ni a l’agricultor, què i com cultivarà, i a qui vendrà els seus productes. Democràcia participativa no és sinònim d’economia individual planificada per la majoria.
   9) Totalment d’acord. Afegitó: S’ha d’eliminar el Real Decret que hauria de ser una excepció i s’han convertit en la norma.
   10) D’acord, un sistema progressiu d’impostos. Això voldria dir pujar els impostos directes (IRPF, IS), i baixar els indirectes (IVA). Però les possessions no les pots gravar, no. La persona ha pagat (IRPF, ITPAJD, Succesions) quan ha declarat els ingressos i ha pagat IVA en el moment de comprar el bé (si l’ha comprat, el posseix). Si graves la possessió, aquesta persona estaria pagant dues vegades pel mateix concepte.
   11) Lloguer o propietat? És molt discutible. En qualsevol cas, estic d’acord en arribar a un lloguer de preu just; els actuals no ho són perquè no són proporcionals als salaris.

   Has estat molt exhaustiva. Tanmateix, trobo a faltar dos aspectes importants: 1) qué fem amb l’escola concertada i amb les subvencions a les empreses privades en general? 2) ¿Per què mai no exigim transparència i obligació d’informar dels comptes públics i dels contractes adjudicats?

 114. Jo tinc alguna cosa a dir sobre l’impost de successions. Estic d’acord amb l’impost en si, però creieu-me si us dic que fins ara ha estat MOLT abusiu. No només has de pagar pel que tens, sinó pel què podries tenir (si heredes, posem el cas, un solar, has de pagar per tots els habitatges que hi podries construir quan en realitat no ho podras fer mai a la vida pq no tens els calers ni tan sols per a pagar el solar….) . Sé de gent molt propera que ha hagut de renunciar a l’herència per no poder fer front a l’impost i això, ja em perdonareu, tampoc és massa just. Que no només hereden les grans fortunes.

 115. No se si habréis hablado del poder legislativo y judicial, que España pese a ser un estado de derecho están vinculados. Un político puede ser juzgado por un juez de su mismo partido, cosa que no debería ser así. No se si habéis hablado de separar ambos poderes.

 116. 4. Sueldos dignos y calidad de vida para todo el mundo:

  – Propongo, ke la pensión mínima sea digna del ser humano, y así evitar tener ke sobrevivir.

  – Propongo, ke salario mínimo interprofesional sea digno del ser humano, y así evitar tener ke sobrevivir.

  5. DERECHO A LA VIVIENDA:

  – Propongo, valorar la vivienda en función coste de construcción más un margen de beneficio aceptable.

  7. LIBERTADES Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA:

  – Propongo, la modificación de la Ley Electoral, estableciendo la circunscripción única, adjudicando los escaños en función del voto emitido.

  – Propongo, la eliminación de la campaña electoral a cuenta de las arcas públicas, substituyendola por una campaña informativa sobre el funcionamiento y consecuencias, del voto en Blanco, del voto nulo, de la abstención, etc.

  A) Observación: No me convence lo de Listas Abiertas, al haber el peligro ke se vote un candidato con recursos económicos para hacer campaña, aunque su programa sea nefasto.

 117. A mi me falta dentro de medio ambiente eliminar la dependencia que tenemos del petróleo promoviendo las energías renovables que dan más puestos de trabajo respetuoso con el planeta.

  La ley electoral desde luego se ha de modificar para dar sentido a todas las opciones de voto y no permitir gobiernos con el apoyo de un 30% del pueblo. Ya se hablará.

  Lo demás lo apoyo firmemente.

  Salud y (R)evolución.

 118. Buenas a todos,

  Mi nombre es Joan y soy estudiante de administración y dirección de empresas. He leído los puntos que aquí se exponen, y no dudo que todos ellos hayan sido consensuados en la asamblea pertinente. A partir de aquí empiezo a plantearme ciertas cosas, como por ejemplo hasta qué punto queremos la destrucción de todo lo establecido, aquí os dejo reflexiones que extraigo tras la lectura de los puntos que enumeraré:

  -Dentro del punto cuarto me referiré a esta demanda: “Reducción de la jornada de forma que todo el mundo pueda disfrutar, pensar y conciliar su vida personal con la vida laboral, sin reducción de sueldo. Está reducción permitirá un reparto de tareas que acabará con el desempleo estructural.”

  Una de las principales causas que nos han llevado a la crisis (a parte de la provocada por el sistema financiero) ha sido el déficit productivo que acumulamos en nuestro país, entre otras cosas este hecho ha provocado que la crisis sea más profunda en España debido a que la falta de productividad y la cercanía de nuestros sueldos creaban una falta de coherencia económica entre las empresas nacionales y las extranjeras (concretamente, las pertenecientes a la comunidad económica de la que formamos parte). Esta incoherencia se explica fácilmente con un ejemplo: En España un trabajador de una cadena de montaje fabrica un coche por hora de trabajo, en Alemania fabrican 5, evidentemente no es culpa del trabajador Español sino de la diferencia de equipo entre una fábrica y la otra. Esta diferencia de productividad se debe a la falta de inversión en el sector industrial durante etapas más tempranas de nuestra economía (tema a parte del que también se puede hablar y recuperaré más tarde). Bien, llegados a este punto, un trabajador Español en los peores casos cobra aproximadamente la mitad que un trabajador alemán en el mismo puesto de trabajo, pero produce cinco veces menos, queda explicada la incoherencia. Con esta propuesta lo que se está provocando es el empeoramiento de esta situación, lo cual hará los productos españoles mucho menos competitivos en el mercado nacional, lo que directamente acabará con nuestras exportaciones (actualmente muy bajas), lo que se traducirá en una bajada en la renta (producto interior bruto español), lo que significará una disminución de la propensión marginal al consumo, y por tanto del consumo, que provocará en efecto ampliada en la caída inicial del PIB (esta cadena incluso provocará caídas en la inversión, hipotecando de nuevo nuestra capacidad productiva futura, con lo que estaremos lejos solucionar el problema). El hecho de pertenecer a la Unión Europea hará que nuestra moneda no se pueda devaluar para hacer más competitivas nuestras exportaciones (más bien al contrario por el aumento de la cuota de mercado de Alemania). En resumen, ésta propuesta nos deja fuera del comercio internacional, y por tanto de la riqueza que este crea (hecho indiscutible, otro tema es la distribución de la misma, pero riqueza, se crea). Si esto estaba previsto y contrarrestado por otra medida aquí expuesta, lo desconozco.

  Pasaré a hablar ahora a otra propuesta incluida en el punto cuarto: “Retirada de la reforma de pensiones”.

  Actualmente en España hay un déficit público MUY extenso, y por otro lado la demografía esta tendiendo hacia una reducción del número de personas activas por jubilados, hecho que hace que progresivamente la partida de los presupuestos generales del estado destinada al concepto de jubilaciones siga aumentando. Este modelo es insostenible por una falta de previsión futura en el momento en que se creo, y por tanto tiende a la consumición de recursos estatales eternamente (hasta que estos no sean suficientes), creo que si se propone acabar con la reforma de pensiones es necesario proponer una alternativa clara y bien definida, pues el problema existe y esa reforma es una forma temporal de mantener el modelo insostenible establecido. Si llevamos a cabo esa acción sin realizar otra para contribuir a la sostenibilización del sistema de pensiones, estaremos condenando al estado a la quiebra inevitablemente (siempre después de acabar con el sistema de pensiones).

  Otro punto que me gustaría comentar es el siguiente, dentro de la demanda genérica número 5: ” Dación en pago de las viviendas para cancelar las hipotecas. De forma retroactiva desde el comienzo de la crisis.”

  Reconozco que este es uno de los puntos que más ha llamado mi atención. Procedo a una pequeña introducción para comprender las consecuencias de esta medida. Actualmente los bancos tienen en su activo un gran número de viviendas procedentes de la ejecución de la garantía de pago hipotecaria. Estas viviendas están incluídas en en el balance a precio de compra y no a precio de mercado (por indicación del plan general contable) y por tanto, tienen un valor muy superior al real. Por otro lado, los bancos alargan los periodos para poder pagar los préstamos que contratamos para no tener que realizar una depreciación en su activo.
  El hecho de que las personas quedaran libres de toda relación contractual con los bancos en el momento de entrega de las llaves, supondría que los bancos tendrían que aceptar la depreciación de todos sus activos: préstamos por la cantidad de impagos que tendrían que asumir en su balance y por otro lado viviendas en su activo (no está realmente en su activo, pero está en el de filiales cuyas cuentas están consolidadas con las de los bancos, que para el caso es lo mismo: aquí podemos encontrar una trampa a la ley puesto que realmente la norma jurídica prohíbe que a la ejecución de la hipotéca el activo sea retenido por ejecutor, pero de nuevo, este es otro tema) puesto que se haría insostenible la manutención de las mismas por la falta de garantía de posibles depreciaciones. En resumen, los bancos quebrarían (ahora es cuando mucha gente dice: BIEEN!). Aquí una pequeña explicación también, referida a la función de los bancos en el sistema: los bancos canalizan el ahorro en inversión (cuando nosotros realizamos un depósito, el banco lo puede prestar a empresas para que inviertan) y la inversión es la productividad del futuro. La eliminación del sistema bancario acabaría con gran parte del sistema financiero (parte importante de nuestra renta, bajada de renta significa las consecuencias que ya hemos visto en el punto anterior) y finalmente, la falta de inversión acabaría con las posibilidades de mejora de la productividad actual.

  A mi modo de ver y como he explicado con argumentos económicos, algunos de los puntos descritos en el texto al que estoy refiriendo mi comentario llevan directamente a consecuencias muy negativas para nuestra economía, recupero en este momento mi pregunta inicial: ¿Realmente queremos acabar con todo? ¿Tan radical queremos hacer el cambio? ¿Somos conscientes de a dónde nos llevan estas decisiones?

  Si el camino que se toma es el de la toma de decisiones sin asumir que hay unos problemas y una situación compleja que resolver, ¿acaso no estaremos tendiendo a un modelo corto-placista como esos de los que tanto nos quejamos? Me explico, estos puntos dan la sensación de querer romper con todo para liberarnos, pero no piensan en la sostenibilidad económica (aunque sí ambiental).

  Si nos cargamos el sistema actual, necesitamos otro. Eso tiene que quedar claro pues la producción y distribución de los recursos no se hace por arte de magia. ¿Qué sistema planteáis?

  Realmente me preocupa que estas decisiones se hayan tomado por la asamblea, puesto que llevan a las reflexiones que he compartido. Pero aún más me preocupa que se hable de estos temas sin conocimiento, puesto que de muchas de las demandas puedo extraer o que no sabemos de lo que hablamos o simplemente nos da igual (de lo que personalmente me quedo con lo primero como explicación). El movimiento de democracia real ya, nació con unos objetivos, entre los cuales creo que todos estaremos de acuerdo en que estaba el siguiente: “Educación de la población, libre flujo de información, toma de decisiones fundamentada, consciente y responsable”, hecho de menos algo de esto en las demandas que publicamos aquí (sí, como veis me icluyo, pues he estado en algunas de estas asambleas).

  Finalmente, lo que más me preocupa es la posibilidad de que se esté condenando la fuerza de este movimiento, que surgió con la intención de buscar unos consensos mínimos, pero no consensos mínimos entre los que forman parte de él, sino unos consensos mínimos que puedan ser aceptados de forma generalizada (sin necesidad de que sean vagos o poco importantes). He estado en Barcelona, y me pareció genial que se oyeran voces diferentes a las de siempre, pero también creo que hacen falta voces de las posiblemente denominadas “típicas” pues las personas que emiten estas palabras son el grueso de la población, y creo que deben ser incluidos en la consensuación de unos mínimos comunes.

  Creo que se están ampliando los ámbitos en que la asamblea de DRY toma decisiones descontroladamente y a causa de esto estamos tendiendo a la pérdida de muchos compañeros en el movimiento porque no están de acuerdo en muchas de las decisiones tomadas. Hablemos de la reforma electoral, hablemos de los valores comunes que tenemos, hablemos del trato que merece el ser humano o la relación con la naturaleza que queremos en nuestra sociedad. Pongámonos de acuerdo en unos mínimos y eso abrirá el camino a toda la población, muchas decisiones futuras en otros ámbitos, a muchos consensos y al debate, culturización, implicación y acuerdo de la población.

  Creo que es importante que corrijamos la dirección del movimiento en este sentido. Espero vuestros comentarios, críticas y saludos.

  Un saludo,

  Joan

  • Estic completament d’acord amb tu, penso que s’han d’establir uns acords mínims i clars que englobin a tots aquells que hem passat per plça Catalunya. Penso que s’ha d’afilar el missatge i centrar-lo al que sabem que tots hi estem d’acord.

  • Tio la has clavado. Falta gente como tu que ponga a la gente que opina diferente en su sitio. A mi el sistema politico y economico actual me da escalofrios, pero leyendo las medidas que han salido de la acampada, no se que es peor…

  • Has parlat de moltes coses, Joan… Anem per parts:

   “Reducción de la jornada de forma que todo el mundo pueda disfrutar, pensar y conciliar su vida personal con la vida laboral, sin reducción de sueldo. Está reducción permitirá un reparto de tareas que acabará con el desempleo estructural.”

   No sé com s’ha explicat en les assemblees això de “sense reducció de salari” però es pot fer perfectament sense que sigui un sobrecost per a l’empresa ja que l’Estat pagaria la diferència amb els diners que s’estalvia en no haver de pagar subsidi d’atur a la segona persona contractada. Quin problema veieu? Tothom hi sortirà guanyant…

   • He estado pensando en esta propuesta “Reducción de jornada laboral, con reducción de salarios y los atuales parados pasarían a trabajar con sueldos subvencionados íntegramente por el estado para no afectar a las empresas”, que es lo que entiendo a raíz de tu comentario, aquí expongo mi análisis:

    “Los recursos destinados al subsidio de paro son una partida de los presupuestos generales del estado, o lo que es lo mismo, se pagan con dinero público. ¿De dónde sale el dinero público? De la recaudación estatal (una buena parte del Impuesto sobre la Renta de personas físicas) y lo que falta se extrae a partir del endeudamiento (emisión de letras, bonos y obligaciones). El saldo del estado, por tanto, lo obtenemos de esta forma S= t*Y (impuesto sobre la renta) – gasto público – transferencias (aquí encontramos el subsidio de paro). Actualmente, como sabrás, tenemos un déficit público insostenible y el coste del endeudamiento es demasiado caro.

    Lo que propones crearía una situación en que el estado no variaría su partida de transferencias (lo que ahora paga de paro, lo empezaría a pagar a las empresas para que pagaran a trabajadores) pero lo que parece que no aprecias es que si las empresas reducen la jornada laboral (con su respectiva reducción salarial) para poder incluir a estas personas, la recaudación por IRPF se vería reducida en la proporción en que se reducen los salarios.

    La nueva situación sería la siguiente: S=t*Y (ahora menos) – Gasto público – Transferencias (las mismas). De lo cual se puede deducir que el déficit público aumentaría porque mantiene las partidas de gasto mientras que reduce la de ingresos.

    No acabo de ver que todos vayamos a salir ganando con esto primero por lo que acabo de explicar, aumentaría déficit público, habría que aumentar el endeudamiento por tanto… más de lo mismo, sería como hacer una política fiscal expansiva, aquellas que no podemos hacer porque los presupuestos pasaron los límites de déficit hace tiempo.

    Gracias por responder!

    Actual

   • Supongo que me expliqué mal… Veamos si ahora lo hago mejor.
    Supongamos la persona A con sueldo 800 trabajando 8 horas y una persona B cobrando el subsidio de paro 600. “A” reduce su jornada a la mitad, 4 horas, y la empresa contrata a “B” por las 4 horas restantes. La empresa paga 400 a A y 400 a B. De los 600 que se ahorra el Estado porque B trabaja, complementa 300 a A y 300 a B con lo que tenemos: la empresa paga 800 como antes, “A” trabaja 4 horas y cobra 700 (antes 800), “B” trabaja 4 horas y cobra 700 (antes 600). El efecto sobre la recaudación por IRPF no varía porque se compensan (A declara menos pero B declara más).
    ¿Me he explicado mejor ahora?

  • Joan ha dit: “El hecho de pertenecer a la Unión Europea hará que nuestra moneda no se pueda devaluar para hacer más competitivas nuestras exportaciones (más bien al contrario por el aumento de la cuota de mercado de Alemania). En resumen, ésta propuesta nos deja fuera del comercio internacional”

   Joan et recomano la lectura de l’article “Pacto por el euro, impacto sobre los salarios. Extensión del ámbito de la regresión”, Le Monde Diplomatique en español, Maig 2011.
   Has fet una anàlisi de la competitivitat des de la banda salarial donant per fet que no podem devaluar la nostra moneda. Ja fa uns mesos Aurélien Bernier i Jacques Sapir, basant-se en els mecanismes institucionals d’ajustament dels tipus de canvi proposats ja per Keynes) han parlat d’un model d’euro que funcionaria a dos nivells: moneda única per a les relacions externes però flexible internament (desaparexerien els tipus fixes que tenim ara 1€=166,386 pts.) Això perjudicaria a Alemanya, la gran beneficiaria fins ara pel volum de les seves exportacions, però donaria aire als països en problemes ja que, de fet, dins la UE millorarien la seva balança comercial perquè les exportacions serien més competitives.

  • En teoria, tens raó. Els bancs haurien d’invertir en empreses productives… però la realitat no és així. Sense anar més lluny, especulen en el mercat de futurs. Fa pocs dies una Caixa d’Estalvis oferia un producte basat en els preus dels aliments… No vas veure la publicitat als carrers? Això no us ho expliquen a classe?

   • No acostumbro a empezar respondiendo a la última pregunta que me han hecho, pero la situación lo merece puesto que sí me han explicado esto en clase, particularmente este ejemplo. En este respecto poco puedo argumentar personalmente puesto que estoy en contra de la especulación en este tipo de bienes (al alza, aunque no a la baja). Pero no únicamente yo, grandes especuladores han estado en contra de la misma especulación (en su sentido amplio) y la han considerado como el diablo del sistema financiero actual – Véase Soros.

    En este aspecto por mi parte creo que necesitamos una regulación internacional, acuerdo entre todos los países para instaurar regulación en los mercados para evitar que este tipo de herramientas los destruyan, la especulación es una corrupción del capitalismo de Adam Smith puesto que deja de lado a la economía real, no estoy a favor que se haga con ciertos productos y no estoy preparado para saber el impacto real que tendría prohibirlo de forma general, pero puede que sea necesario.

    Por otro lado, el hecho de que los bancos hayan participado en este tipo de cosas, no implica que no hayan ofrecido préstamos a las empresas (hasta llegada la crisis) ni que no tengan que seguir haciéndolo.

    Yo lo que defiendo es la NO destrucción del sistema financiero simplemente por que son la única forma (actual, escucho propuestas) de canalizar el ahorro hacia la inversión. No estoy en contra de que se pueda regular la situación, de poner unas condiciones que si las cumples, los bancos no puedan negarte préstamos, por ejemplo o de que los bancos puedan hacer lo que les plazca con sus partidas siempre y cuando cumplan con su función principal (no podrían invertir en futuros sobre alimentos si hay una legislación que no lo permita o al menos).

  • Joan ha escrit: “Una de las principales causas que nos han llevado a la crisis (a parte de la provocada por el sistema financiero) ha sido el déficit productivo que acumulamos en nuestro país, entre otras cosas este hecho ha provocado que la crisis sea más profunda en España (…) En España un trabajador de una cadena de montaje fabrica un coche por hora de trabajo, en Alemania fabrican 5, evidentemente no es culpa del trabajador Español sino de la diferencia de equipo entre una fábrica y la otra. Esta diferencia de productividad se debe a la falta de inversión en el sector industrial durante etapas más tempranas de nuestra economía (tema a parte del que también se puede hablar y recuperaré más tarde)”

   Està bé, parlem ara d’economia real. M’agradaria conèixer més a fons la teva opinió sobre aquest aspecte: la manca d’inversió en bens d’equipament del sector industrial. La deslocalització de grans fàbriques (els grans inversors) és un fet innegable, inexorable i inevitable. Ens hem convertit en una economia de serveis. A més, i segurament estaràs més informat que jo, tinc entès que la inversió del nostre país en I+D s’ha reduït. Quin futur ens espera per aquest camí?

   D’altra banda, el 75% dels llocs de treball els generen les PYMES. Quines mesures proposaries per enfortir aquest teixit empresarial?

   Quina sortida econòmica veus pel nostre país? En quina activitat productiva podríem arribar a competir?

   Alguns experts en Economia defensen que hem tocat sostre, que ja no creixerem més, i que, per tant, no es tracta tant d’augmentar el PIB com d’administrar millor els recursos. Hi estàs d’acord amb aquestes noves propostes?

   • Ya desde nuestra entrada en la UE se nos ha posicionado como un país de servicios, mientras que las relaciones comerciales entre España y el resto de países creaban riqueza, ésta se invertía en ciertos países como Alemania en equipamiento para la producción mientras que a España llegaba por vía de los fondos de cohesión pero con destino marcado, la mejora de los servicios.

    No es de extrañar por tanto, que pasado los años nos encontremos en un país en el que el sector primario y secundario (sobre todo) están muy desgastados, olvidados y desfasados. Las empresas que se instalaron aquí conseguían una mayor productividad debido a los sueldos reducidos, pero el incremento de estos hacia un equilibrio con Europa (por una riqueza creada por los servicios) tornaron la situación insostenible, con las consecuencias que tu ya citabas en tu comentario.

    Actualmente el gobierno intenta mantener mediante subvenciones y barreras a la entrada de otros productos, sectores que considera estratégicos para nuestra economía. A mi modo de ver, en un mundo globalizado un país que se dedica al sector secundario simplemente por ser estratégico, esta condenado puesto que jamás podrá competir contra países especializados en ese tipo de sector (e incluso de producto en algunos casos). La única forma que tienen de hacerlo es la creación de, como comentaba al inicio, barreras artificiales que hagan sus productos más competitivos (cuando no lo son). Si un país considera un sector como estratégico, debe cambiar la situación y convertir la amenaza de países dominantes en oportunidad. Mi recomendación es que España (y todos los países) se centraran en aquello en lo que son buenos o al menos en lo que puedan aportar algo y que su preocupación por ciertos sectores que no dominan se cubra con inversión en empresas de los países especializados en dicho sector para poder estar en la toma de decisiones.

    A mi modo se ver el sector industrial en España está condenado, tarde o temprano los otros productos llegarán con tanta fuerza que tendremos que elegir entre tener una economía sin comercio internacional o dejarlos entrar (se han dado casos en los que China ha bloqueado productos españoles como venganza a una actuación similar española). Pero es el momento de que nos empecemos a especializar y hacerlo bien en otro tipo de sector o conjunto de productos. Para ello habría que hacer un análisis estratégico y poder tomar decisiones correctamente, definir objetivos, hoja de ruta, actuar en consecuencia… eso no pasa, y yo me pregunto, ¿A qué juega el ministerio de economía?

    Por otro lado sí, las pymes son un tejido empresarial muy arraigado e importante en nuestro país y poco se hace por ellas. Personalmente yo tengo propuestas para ayudar a las pymes, como por ejemplo la creación de un portal web mediante el cual pudieran colaborar, pudieran cruzar su oferta y su demanda, pudieran publicitarse, encontrar clientes, crear sinergias, alianzas encontrar ideas para desarrollar su negocio, crear agrupaciones comerciales, proclamar todas las pymes de un eje como un centro comercial abierto y tener presencia en internet.

    Finalmente, yo no creo que hayamos tocado techo. Las relaciones comerciales internacionales crean riqueza, y hay muchas relaciones que tienen que crearse, muchas fronteras que tienen que abrirse (véase el caso de África). Hasta que ese salto no se haya acabado de producir no podremos hablar de techo en la economía. Pero lo que sí es cierto es que hay un problema en la distribución, problema causado por el ejercicio del poder y la presión en los intercambios, por la fijación de barreras al comercio libre, por la facilidad para crear monopolios… En ese sentido hay que actuar, me vuelvo a preguntar dónde está el ministerio de economía. Por otro lado, aprovechar los recursos es vital, actualmente hay mucho despilfarro tanto por falta de formación de los empresarios como por falta de medios, eso no se puede permitir, así como no se puede permitir que las empresas no consideren los costes externos que ocasionan, regulación en ese sentido sería conveniente.

   • Només un comentari.
    No és Espanya, és Europa que protegeix amb subvencions determinades activitats econòmiques. Em refereixo concretament a l’agricultura. Això i el fet de la biotecnologia que augmenta la productivitat (transgènics) permet exportar a països del Tercer Món els productes que ells mateixos poden produir i exportar a les economies desenvolupades. La fam que hi ha al món ens hauria de fer vergonya a tothom…

 119. Que los ayuntamientos dejen de jugar a ser empresas cuyo objetivo es ganar cada vez mas dinero a costa del ciudadano, mediante impuestos, hacer pagar al ciudadano por absolutamente todo, zonas azules y verdes… Y que se dediquen a cumplir con su cometido que es estar al servicio del ciudadano.

 120. Sancionar totes aquelles empreses que deslocalitzin les seves fàbriques.

  • Un moment, un moment… Si continuem parlant de refundar la democràcia vol dir que no canviem substancialment el model econòmic associat a aquest model polític: el sistema capitalista perviurà, amb canvis, però perviurà. Amb quin dret podria l’Estat penalitzar les decisions estratègiques de les empreses privades que arrisquen capital privat en el seu negoci? I la deslocalització és només una d’elles…

 121. Dret a l’autodeterminació.

 122. Hola! Disculpeu però aquests últims dies no he pogut assistir a les assembles de continguts perquè estic d’exàmens. Un punt que crec que caldría incorporar i que té a veure amb política i medi ambient…
  Prohibició total de publicitat electoralista que impliqui despesses en paper, embalatges, cartelleria…
  Amb motiu de les eleccions veiem les nostres busties plenes de paperetes, sobres i tota mena de publicitat dels partits, que avui en dia no tenen sentit ja que a les escoles electorals en trobem de tots els partits.
  És una despesa totalment prescindible…
  També crec que s’hauria de debatir la distribució dels espais electorals a TV i altres mitjans públics, per tal de que els partits minoritaris no quedessin relegats a les 4 del matí…(Mínims i molt mínims perquè si per mí fos, eliminaría completament les campanyes electorals)
  Ànims companys!!

  • Totalment d’acord en eliminar les quantitats ingents de paper que es dilapiden durant la campanya electoral.
   Em sembla molt interessant el tema de l’assignació de temps i horaris en TV i mitjans públics als diferents partits. Una perversió de la democràcia és que les majories anul·len les minories, i potser aquestes podríen fer aportacions més interessants. Tots haurien de disposar del mateix temps perquè presenten programes de futur. Però això no convindrà als partits consolidats, de qualsevol signe.

 123. · Transparencia total en sueldos de los cargos políticos y en todos los ayuntamientos.
  · Educación, Sanidad, Medio Ambiente y Cultura como pilares básicos de la sociedad.

 124. … y la libertad que?? solo leo prohibido, sanción, castigo, imposición, erradicar, grabamen, acusacion, rencor, exclusión y un laaaargo eccetera……………….. pasamos la epoca feudal, por la dictadura franquista, para tocar la esclavitud del mercado, e ir directamente a la opresión del pueblo. Ayssss!! Si todo esto fracasó no lo tomeis cómo ejemplo.
  Yo personalmente prefiero la colaboración, el dialogo, la creatividad, el valor, la libertad, el respeto, la sotenibilidad, la eficiencia y el equilibrio. De igual a igual: Si a mi no me gusta que el banco me quite mi casa, al rey tampoco. Si a mi no me gusta quedarme sin trabajo, al empresario tampoco. Intentemos la via distinta….. todo esto ya lo conocemos y mira lo cabreados que estamos.

  Os dejo unas lineas a ver si os inspirais: http://www.uib.es/depart/dba/CVpau/Luis.html

  • Así es, muchos quieren más y más estado (cuanto más hay más opresor). Yo quiero libertad, y la soberanía en manos del pueblo, para eso necesitamos dotarnos de un sistema mucho mejor que éste partitocrático que tenemos y el 15m es un buen principio para abrir este debate.

   • Un bon debat que apuntes i no desenvolupes: intervencionisme versus liberalisme, polític i econòmic. Penso que en aquest moment, no tenim ni un ni l’altre. L’Estat és opressor quan les decisions (les lleis) van de dalt a baix. Hi estic d’acord, el moviment dels i les “indignades” ha d’aconseguir canviar el sentit: la pressió ha d’anar de baix cap a dalt, dels barris, pobles i ciutats cap als governants.

  • La derecha siempre ha tildado a la izquierda de impositora y limitadora de libertades… En el imperio del capital (EEUU) eres libre para morirte de hambre o de cualquier chorrada… The land of opportunity la llaman, menudo eufemismo… No les envidio para nada.

   • Hem d’acabar amb els clixés. Molts dels moviments socials que han sacsejat el món s’han gestat als USA. Allà trobaràs el pitjor, però també el millor de l’ésser humà…

 125. Personalment, estic d’acord amb el Ramon Garcia. Deixaria a un costat el tema de l’economia. Pot ser el que més ens interessa ara seria canviar el panorama polític, els partits polítics que tal com els mateixos molt bé diuen, els legitima el teu vot per continuar al poder. I són ells, els que afavoreixen els grans capitals.
  Però ens trobem amb un problema. No cal que recollim signatures. El SISTEMA GENERAL ELECTORAL està definit, determinat EN UNA LLEI ORGÀNICA. I segons la nostra CONSTITUCIÓ, ELS CIUTADANS NO TENEN INICIATIVA PER A PROPOSAR UN REFORMA d’aquest tipus de llei, o sigui que els ciutadans no tenim facultat per demanar un canvi del sistema electoral.
  Hauríem de demanar un canvi en la Constitució, i no per demanar la idependència que generaria més problemes, sinó un canvi en la configuració de l’Estat. Que el ciutadà pugui participar a través de llistes obertes com molt bé dieu.
  O la solució també pot ser la creació de partits polítics a petita escala, però molt ben organitzats. Tot i així, sempre hi haurà gent que votarà als grans. El missatge de la CNT hauria de ser NO VOTIS ALS GRANS.
  Està clar que és molt difícil posar d’acord a tanta gent. I que sembla fàcil demanar, però els procediments són rígids. Hem de preparar-nos i informar-nos,

  • Ens hem de ficar una cosa al cap: qui mana no són els governants ni els jutges ni l’exèrcit ni el Rei. La cosa funciona al revés: nosaltres, la ciutadania som qui hem de decidir com volem administrar els assumptes públics. Volem canviar la llei electoral amb la introducció de llistes obertes? Millor dit, la majoria de la població vol canviar la llei electoral i introduir llistes obertes? No ho sabem, oi? Doncs convoquem un REFERÈNDUM VINCULANT. Si surt que SI, els nostres “empleats” ja poden anar redactant la modificació de la Constitució, signant i ratificant….
   Aquest moviment social que tot just acaba de nèixer, morirà tan aviat com es transformi en partit o partits polítics.

 126. Hola a todos,
  todas las demandas que se proponen me parecen bien, estoy de acuerdo con ellas. Pero creo que las cosas se consiguen poco a poco. Y deberiamos priorizar en el camino. No pdoemos pedirlo todo si relamente desaemos un cambio.

 127. Quiero solución no destrucción 🙂

 128. Que se pida cierto nivel académico (minimo una carrera, idela un doctorado o incluso cátedra) a cualquier persona que haya de desempeñar un cargo de responsabilidad, relacionada con la rama a que se dedique.

  • L’altre dia m’explicaven que a França qui vol dedicar-se a la Política ha de tenir una titulació universitària superior i, addicionalment, especialitzar-se en Política durant tres anys: (crec recordar) els dos primers comuns i el tercer, d’acord amb la ideologia personal.
   Algú pot confirmar aquesta informació? Gràcies!

 129. Primero de todo esas medidas son las mismas que se hicieron hace unos días, con lo cual se deduce que no se han matizado nada en las asambleas. ¿De que han servido? Yo estuve de oyente en alguna asamblea, y hubo mucha gente que ponía a caldo propuestas. Pero lo que veo es que se ha tirado adelante todo lo que alguien escribió en un papel.

  Ante todo me gustaría que dejéis claro que no pertenecéis al movimiento “democracia real ya”. Es una vergüenza lo que estáis haciendo y lo único que vais a conseguir es reventar las reivindicaciones. Veo bien que se discuta y se hablen sobre temas de mejora del sistema, pero observo poca madurez en muchas de vuestras propuestas.

  ¿Expropiación de viviendas en desuso? O sea que mi casa del pueblo que voy a visitar de uvas a peras quedará expropiada gracias a que otros no tienen vivienda. Igualar por abajo se llama eso.

  ¿Reducir la jornada laboral y no el salario? Esto es un claro ejemplo de inmadurez y de poco conocimiento económico. Esta propuesta denota que lo que se quiere en dichas propuestas es robar literalmente. Las empresas se irían al garete. Reducir la jornada labora lo veo bien, con eso se eliminaría el paro de un plumazo pues la carga de trabajo se repartiría. Imaginad que en Suecia se pasen de hacer 35 horas semanales a 70 como en muchos casos pasa en España (hostelería principalmente). Yo lo tengo claro, Habria un paro igual que aquí, por eso lo veo bien.

  En burbuja.info se han trabajado un manifiesto basado en el de “democracia real ya”. Las reivindicaciones son para mejora de la democracia, y nada más.

  Link: http://www.burbuja.info/inmobiliaria/15m/226305-manifiesto-por-una-verdadera-democracia-version-larga-grupo-de-trabajo.html

  Os estáis andando por las ramas con medidas claramente comunistas como la de grabar la vivienda. Todo es un ¿Qué hay de lo mio? Pero con poco sentido común. Por favor pido una reflexión de cada uno de los puntos de forma individual cada uno en su casa.

  Por favor os suplico que dejéis claro que no sois ni representáis “democracia real ya”. Es el deseo de muchas más personas, no mío.

  • buenas……. como podria contactar con democracia real ya? me gustaria participar constructivamente en este proyecto. He buscado en su pagina web y los foros hace dias que no funcionan y no dan ningun tipo de contacto. Merci!

  • Carlitox ha dicho: “¿Reducir la jornada laboral y no el salario? Esto es un claro ejemplo de inmadurez y de poco conocimiento económico. Esta propuesta denota que lo que se quiere en dichas propuestas es robar literalmente. Las empresas se irían al garete.”

   Supongamos la persona A con sueldo 800 trabajando 8 horas y una persona B cobrando el subsidio de paro 600. “A” reduce su jornada a la mitad, 4 horas, y la empresa contrata a “B” por las 4 horas restantes. La empresa paga 400 a A y 400 a B. De los 600 que se ahorra el Estado porque B trabaja, complementa 300 a A y 300 a B con lo que tenemos: la empresa paga 800 como antes, “A” trabaja 4 horas y cobra 700 (antes 800), “B” trabaja 4 horas y cobra 700 (antes 600). El efecto sobre la recaudación por IRPF no varía porque se compensan (A declara menos pero B declara más).

   ¿Puedes decirme dónde ves la inmadurez y el poco conocimiento económico en esta argumentación?

  • Carlitox ha dit: “¿Expropiación de viviendas en desuso?”
   Doncs, sí, en diferents països i diferents vies. Aquí pots veure detalls:
   http://www.rebelion.org/noticia.php?id=64475
   El cas d’Holanda és significatiu. Al 2009 mitjançant un decret es van carregar una llei vigent durant 30 anys… ¿¿??
   Suposo que tu no et trobes entre aquells “de poco conocimiento económico”… I saps perfectament que un dels fonaments del capitalisme és la propietat privada dels factors productius amb una justificació ètica i teòrica: perquè els gestiona millor, és a dir, obté més productivitat i rendibilitat, que la propietat pública.

 130. fuera subcontratas, NO a la precariedad

 131. He visto muy buenas ideas aquí, y la que más me gusta y creo que una de las más comunes, es la intención de hacer de este movimiento un MOVIMIENTO GLOBAL que ayude a todos los ciudadanos del mundo a satisfacer alimentación, vivienda, educación… Y las ideas vienen de todas partes. Por favor, por favor, no nos limitemos a escribirlas aquí en catalán porque vamos a perdernos una gran parte del discurso.
  Con todo el respeto, podemos hablar sobre independencia, autodeterminación o lo que sea también en castellano. ¡Cuantos más estemos opinando, más y mejores ideas/propuestas saldrán! Y si la educación hubiera funcionado como debía, también podríamos hacerlo en inglés…
  Gracias.

  • A Catalunya, en català. No estaràs per una millor democràcia i una millor opressió de pobles i llengües oi?
   Qui no entengui, recomano el google translator que va molt bé.

   • Pero tu quien te crees que eres chaval!? te han pedido con respeto que hables en Castellano para poder ampliar el debate y esta es tu respuesta?? Ya que a ti te gustan tanto los artículos y esas mierdas porque no te lees el articulo 6 del estatuto de autonomía de Cataluña, aquí te lo dejo:

    “El catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano, que es la lengua oficial del Estado español. Todas las personas tienen derecho a utilizar las dos lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña el derecho y el deber de conocerlas. Los poderes públicos de Cataluña deben establecer las medidas necesarias para facilitar el ejercicio de estos derechos y el cumplimiento de este deber. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32, no puede haber discriminación por el uso de una u otra lengua.”

    Así que no vayas discriminando y menos cuando te lo piden desde el respeto porque lo único que reflejas es tu puta ignorancia de mierda!! vete a dormir y déjanos discutir a los que realmente tenemos una mente abierta. Madura chaval, aunque no creo que lo consigas.

 132. Voldria saber si es pensa ficar un apartat sobre la LLIURE AUTODETERMINACIÓ DELS POBLES, principi fonamental del Dret Internacional Públic i que com a catalans ens afecta molt directament. Sobretot tenint en compte el SALVATGE ESPOLI FISCAL de 20.000 milions d’euros anuals que pateix Catalunya per part de l’Estat espanyol. Salvar 1 hospital equival a unes quantes hores de no pertànyer a Espanya. Per la qual cosa, veig imprescindible incloure-ho a la llista en primeres posicions. El món tendeix cap a GOBERNS LOCALS, que facin polítiques LOCALS. Aquest ESTAT ARTIFICIAL DIT ESPAÑA, no s’aguanta per enlloc ja. Volem un canvi. Volem la INDEPENDÈNCIA

  • Eso es el camino a la perdicion. Esto no tendria que estar tan politizado. Lo unico que se consigue con esto es la de dividir.

   “Divide y venceras, acuerdate.

   Por eso en democracia real ya se evita utilizar banderas de paises y pancartas de partidos.

   Lease lo ultim oque ha sacado SOL.

   http://twitpic.com/51lyqa

   • divide i vencerás, això és el que va fer la teva Espanya a la transició, amb el ‘café para todos’ del Guerra.
    No em convenceràs, la nació ja existeix, nomñes necessita un estat per ser lliure. Estàs en contra d’això? Això no és dividir.

  • Ya hay partidos políticos que piden eso que tú dices (por cierto minoritarios).

   Y esas creencias son más que discutibles (aunque legítimas para una discusión partitocrática). Desde luego lo que no son es compartidas.

   A ver, defíneme “Poble”… ¿No es un poble la “artificial” Espanya?¿lo es la “artificial Catalunya? ¿o lo son los artificiales Països Catalans?¿no es un poble Barcelona? Porque si lo es podríamos ver una Catalunya independiente con una Barcelona española….

   ¿qué frontera hay que no sea artificial?

   • Llegeix-te la Constitución Española, hi diu que ‘Nación española’ ‘reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran’.
    No vulguis ser tu encara menys democràtic que Franco que sabia perfectament que País Basc i Catalunya eren nacions. Trobo que la teva reflexió és una simple palla mental.

    “El concepto nacionalista se basa o bien en éste y a la posible existencia de una única nación española (con matices), en la existencia de una nación española que se integra por diversas naciones hasta llegar a la interpretación de la existencia posible de sólo un estado español, plurinacional (afirmando la posible existencia de una nación española de conjunto o negándola por completo), dependiendo de la postura ideológica y política de los diversos partidarios y a dónde pongan énfasis en las características definitorias del concepto de nación.”

    Llavors, exactament com tu dius ‘quina frontera hi ha que no sigui artificial’. Que no s’hagi conseguit per interessats matrimonis de la reialesa, guerres i annexions, etc O com a Àfrica, on una important causa de conflicte són les fronteres ARTIFICIALS traçades per europeus, que posen sota el mateix estat a tribus (‘nacionalitats’) generalment enfrontats. Democràcia per canviar les fronteres i posar-les a lloc, ja que hi ha de ser. O les eliminem totes, i que txapin la Moncloa i ens governi Andorra la Vella, jo ho preferiria abans que Espanya, segur que aniríem millor…

 133. Todas las propuestas son claramente de izquierdas, ese manifiesto deberia unificar todo la forma de pensar de Barcelona. Esto contradice la idea de que el movimiento sea apolitico.

  Leeros esta nota de la Acampada sol que acaba de salir. En esta explica como enderezar el rumbo. Solo asi esto seguira a flote.

  http://twitpic.com/51lyqa

  • Carlitox,no pasa nada porque las propuestas coincidan con la ideologia de izquierdas,no hay miedo,es más, a lo largo de la historia de nuestro país la izquierda es la que siempre se ha movilizado para conseguir cambios y derechos de la clase obrera,no olvidemos a todas aquellas personas que lucharon incluso con sus vidas para conseguir muchos derechos que hoy tenemos (seg.social,paro …).Se trata de que nuestros políticos se pongan las pilas,nos escuchen, nos vean y entiendan que estamos aquí para algo.Para ellos es mas cómodo que los jovenes esten en los botellones sin pensar mucho para que no molesten.Te recuerdo que los jovenes del PP (la derecha) gritaban anoche en Génova “esto es democracia y no lo del sol”,así que tranquilo la izquierda siempre estará del lado del progreso,eso sí ,no les vamos a dar tregua,que trabajen!

   • Las soluciones estan en el equilibrio y en lo que es real, teniendo en cuenta nuestro recorrido y experiencia como seres humanos a lo largo de la historia.

    Personalmente, simpatizo con esta iniciativa…. y NO tengo color político concreto. Me pueden gustar ideas de muy multiples partidos…….y por supuesto me gusta vivir bien.

    No necesito defender un color o ideologia, ni ir en contra de nadie, pq entre otras cosas me parece IMPRODUCTIVO, INEFICIENTE y LIMITANTE.

    Se pierde PRESPECTIVA posicionandote en un bando (izquierdas, derechas, catalanes, españoles, europeos o demás demarcaciones) y se pierde EFICACIA discutiendo (que no es lo mismo que consensuando, que por el contrario enriquece). Toda esta potencia (que en otros casos se pierde) es valiosa y se puede usar para impulsar cambios reales, es decir, que no necesiten ser defendidos… que se sostengan por SI MISMOS.

    La cuestion es SUMAR, PARTICIPAR y ABRIR, no restar, excluir o cerrar. En el planeta vivimos TODAS las personas y la naturaleza nos da a TODAS lo mismo y sin condiciones.

    Tampoco me considero anarquista ni apolitica, más bien considero que el MUNDO esta lleno de políticos en los bares, terrazas y supermercados… y que todos tenemos algo que decir. No se trata de votar opciones, sino de CREAR soluciones. Ni de excluir, sino de AUNAR.

    Merci!

  • No confonguem APARTIDISTA amb APOLITIC si us plau.
   I si no i ha propostes de les dretes es perquè no els cal no et fot!

   • Ramón García

    Primer, aixó de mínims te ben poc.
    Segon, si posem reivindicacions d’un clar color polític, no rebrem el suport dels que no es sentin completament identificats amb aquest color.
    O dels que encara que es sentin identificats amb aquest color, no s’identifiquen amb alguna de les reivindicacions.
    O pitjor, perdre el suport de gent que, encara que s’hi sentin identificats, pensem que no és el que toca ara. Que primer hem de sol·lucionar el que ens ha portat ací: reforma de llei electoral, lluita contra la corrupció política, etc.
    Per assolir aquestes coses, necesssitem el suport de tots, i per aixó, el manifest de mínims ha de reflectir el moviment tal i com va nèixer: plural, i sense color polític.

  • Qui ha dit que aquest moviment és apolític?
   Definició de “Política”:
   Segons el Diccionari Institut d’Estudis Catalana (DIEC):
   2 2 f. [LC] [PO] Manera de governar, d’entendre la direcció dels afers públics.
   Segons la RAE:
   7. f. Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados.
   8. f. Actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos.
   9. f. Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo.
   Molt em sembla que necessitem un curs intensiu d’Introducció a la Democràcia…

 134. El paso está dado,es lo importante, perfilar como progresar un cambio del sistema es cosa de expertos que seguro habran muchos en toda esta movida. Mi humilde propuesta sería exigir a los políticos que gobiernan que apliquen algo que ya existe La Constitucion en base a los derechos fundamentales (trabajo,sanidad,vivienda y enseñanza digna) aplicando para conseguirlo las propuestas descritas.Sobre estos pilares poco a poco construir un sistema nuevo tratando los puntos segun necesidad. Esta claro que se trata de un cambio social y que debe hacerse desde la calma y el sentido comun
  Tambien me parece primordial regular los salarios de los cargos de gobierno para ir eliminando aquellos que no ejerzan la política por vocación. En cualquier caso ánimo y fuerzas para no decaer en la lucha que ya ha comenzado.

 135. “- Soberanía alimentaria, fomento de la agricultura de los campesinos, no de las multinacionales. Fomento de la agricultura agro-ecológica. Suspensión de los transgénicos en base al principio de precaución, hasta resolver las incertidumbres sobre los impactos en el medio ambiente y la salud. Por una reforma agraria.”

  quants de vosaltres aneu als badulakes a comprar coses pq son més barates? vinga vinga més hipocresia va!

 136. No corráis tanto u os convertiréis en lo mismo que ahora denunciáis . Empezad por lo básico : listas abiertas y que los políticos rindan cuentas de verdad a sus votantes. Una vez podamos decidir con libertad y veracidad, cada uno con sus ideas.

 137. Crec sincerament que s’ha de replantejar aquest document. Com ja he dit abans hi ha punts molt coherents i ben teixits però hi ha d’altres que són totalment inviables i utòpics. Justament són aquests darrers punts els que faran perdre força al moviment i el despretigiran. Crec que al tractar-se d’un primer document, s’hauria de basar en propostes més generalistes que puguin generar unió, on tothom s’hi vegi identificat. Si seguim aquest camí, el movimment creixerà i s’aconseguirà una vertadera unió social. Per contra, si ja s’apunten propostes com “Prohibición de cualquier tipo de rescate o inyección de capital a entidades bancarias y cajas: aquellas entidades en dificultades deben quebrar o ser nacionalizadas para constituir una banca pública bajo control social”o “Reducción de la jornada de forma que todo el mundo pueda disfrutar, pensar y conciliar su vida personal con la vida laboral, sin reducción de sueldo” (evidentment reduir la jornada laboral és una solució, però també s’han de reduir els sous) tot el que s’ha aconseguit fins ara es disgrerà. Fer proclames incediàries és molt fàcil, però hem de ser més realistes. Si volem un canvi, segons la meva humil opinió, aquest no és el camí.

  • Monica, no et sembla lògic que passi a ser públic el banc que faci fallida i que rescatem (els clients no perden les seves inversions) amb els diners dels nostres impostos? A la Gran Bretanya hi ha dos bancs parcialment nacionalitzats, Lloyds Banking Group y Royal Bank of Scotland. D’entre els principals bancs francesos tenim Banque Nationale de Paris, Crédit Lyonnais y Société Générale que van ser nacionalitzats el 1945 (posteriorment, els anys 80 es van nacionalitzar algun més).
   On veus el greu problema?

  • Monica ha dit: ““Reducción de la jornada de forma que todo el mundo pueda disfrutar, pensar y conciliar su vida personal con la vida laboral, sin reducción de sueldo” (evidentment reduir la jornada laboral és una solució, però també s’han de reduir els sous)”

   Tècnicament és possible repartir la feina (un ben molt escàs) sense una reducció de sou significativa.

   Suposem la persona A amb salari 800 treballant 8 hores i una persona B cobrant el subsidi d’atur 600. “A” redueix la seva jornada a la meitat, 4 hores, i l’empresa contrata a B per cobrir les 4 hores restants. L’empresa paga 400 a A i 400 a B. Dels 600 que l’Estat s’estalvia perquè ja no paga atur a B que ha començat a treballar, dels 600 estalviats, deia, complementa 300 a A i 300 a B. Amb tot això, què hem aconseguit? L’empresa paga 800 com abans, A treballa 4 hores i cobra 700 (abans 800), B treballa 4 hores i cobra 700 (abans 600). L’efecte de la recaptació per IRPF no és important perquè es compensen (A declara una mica menys però B una mica més)

   Em pots explicar una mica més on veus el problema?

 138. Antonio M. Ballesta

  Urgente conseguir una nueva Constitución !!

  Feu clic per accedir a Propuestas%20de%20MCRC.pdf

 139. Perdoneu, però ja he trobat la paraula que defineix tot això: enganyabobos.
  Em sap greu, però amb tant poc de sentit comú no arribarem lluny.
  Per cert, quants d’entre vosaltres hi ha que ja han après el que val un vot en blanc, nul o una abstenció? Val això: RES.
  Quants n’hi ha que us arrepentiu d’haver estat a l’enganyabobos en comptes d’anar a votar. Nois, sense partits no hi ha democràcia. Intentem fer una democràcia millor, però no siguem tant infantils.

 140. Següent cosa, la Spanish Revolution ja se la poden quedar a Espanya. Pareu el tren que jo em baixo.
  I us ho diu un que veu injustícies en el sistema capitalista, però que tambñe en veu en el comunista, i li veu pegues a l’anarquia i als règims dictatorials.
  Madureu sisplau.
  De pas sigui dit: Mori el Borbó, Visca Catalunya lliure, Independència!

  • Creo que no te has dado cuenta de que va este movimiento. Primero leete lo ultimo que se ha acordado en SOL.

   http://twitpic.com/51lyqa

   Todo esto que reivindicas no forma parte del movimiento. Los independentidtas os habeis apropiado del movimiento. El movimiento original lucha por la mejora de la democracia, no hay otra.

   Luego a partir de las reformas podremos hablar de independencia, pero ahora no toca. Si seguimos por este camino toda esta lucha se va al garete. Una consigna de este movimiento es la no proliferacion de banderas ni ideologias, y te estas declarando independentista. Tu actuas por tu cuenta, tu y muchos oportunistas os habeis apropiado del movimiento como parásitos.

   No os dais cuenta de que con esto lo que conseguis es dividir reivindicaciones. Asi no podremos estar de acuerdo nunca entre ciudades. Esto es a nivel de España, no es un movimiento de Barcelona.

   Si no estas de acuerdo metete en la web de “Democracia real ya”. Son los que organizaron todo esto e infórmate.

   • reivindicar un dret humà reconegut per l’onu per a que sigui aplicable en un estat teòricament democràtic on els jutges, amb la inexistent separació de poders, poden petar-se un estatut aprovat per un parlament autonòmic i l’estatal, o que es veti la possibilitat de fer un referèndum sobre la forma de l’estat és pixar fora de test? Estem parlant del mateix, i un sector important de la població vol separar-se democràticament d’aquest Estat. Això ha de garantitzar-se de manera democràtica, si no hi ha altres sortides potser s’arribarà a situacions que tots lamentarem…

    I si, la pertinença a Espanya, tal com està plantejat aquest estat, és directament nociu per les polítiques socials, ens xuclen un 10% del PIB. Compara els km de carreteres que ha fet l’estat aquí i a fora o el nombre de funiconaris, i després torna a defensar-me una democràcia real on no sigui possible separar-se d’aquest expoli…

 141. click de ratolí

  1 – No más privilegios para políticos, empezando por Barcelona:

  – Recorte drástico del sueldo de las y los políticos equiparándolo al SALARIO MINIMO INTERPROFESIONAL

  – Prohibición de pensión superior a la pensión MINIMA establecida para los demás ciudadanos y ciudadanas.

  • I per què equiparar els seus salaris al SMI i no amb el que guanyarien com a directius o tècnics qualificats d’una companyia multinacional?
   Hi ha polítics/es corruptes. Hi ha que han fet una gestió nefasta. Però ni tots són corruptes ni tots són dolents… Les generalitzacions són molt perilloses i hem caigut de quatre potes en aquesta, també molt perillosa.

 142. click de ratolí

  si los politicos consideran que una persona puede vivir con el SMI o la pensión mínima, pues que vivan ellos con esos ingresos, que pongan los pies en el suelo y sepan lo que es..

  • Això ja m’ha agradat més! És evident que des d’aquest moviment han de sortir no només els problemes que tothom coneix sinó propostes de solucions reals.
   Una mica d’autocrítica de tant en tant va bé!
   No hem de perdre de vista que molta gent, per tal de no pagar IRPF, sempre ha acceptat cobrar en negre una bona part del sou. Que vagi estalviant una part perquè més endavant no repartiré la meva pensió amb ell després de cotitzar a la Seguretat Social molt més.
   Un altre cas ben diferent és el de les persones amb alguna incapacitat. En lloc d’assignar-lis una pensió mínima (no contributiva) perquè no han pogut treballar mai i treure’ls del mig, marginant-los, hauríen de trobar fòrmules per a què puguin guanyar-se la vida dignament. Una feina o altra podran fer… al seu ritme i amb les seves limitacions, però una feina ben feta.

 143. Creo que es imprescindible que aparezca en el documento la abolición de la monarquía! tiene que aparecer como punto en la asamblea nocturna y ser votado. Esta noche he pasado por la comisión de contenidos y he dejado la propuesta para que sea primero debatida por la subcomision y luego presentada a la asamblea general. No puedo estar en la reunión para proponerlo allí! Si alguien participe o tiene ganas de participar y esta de acuerdo por un referéndum para la proclamación de la 3a república esta mas que invitado para plantearlo de nuevo. Viva la 3a República! un fuerte abrazo a tod@s

  • Por fin alguien con sentido comun!!! he lleegado a leer por ahi arriba la bobada del siglo: alguien dijo: ” si tu no quieres que te quiten la casa el rey tampoco” no doy credito a tanta tonteria, una familia que viive de que doblemos el lomo los demas y hay quien se preocupa, para empezar “esa casa” no es de ellos es del parimonio del estado, a nombre de ellos son las cuentas en Suiza y demas paraisos fiscales que es muy diferente que sea currado por ellos.
   Sin republica no hay revolucion y sin lucha obrera esto es una majaderia

 144. Inidicar la cuantitat de diners malgastats en les funeraries, en les caixes del difunts quan s´han d´incinerar. ( un promig mínim de 1000 o 2000 euros per caixa, que no s´utilitza i es crema al endemà). I això ho sap l´Ajuntament. Això no ajuda al medi ambient. Ademés, dels diners que es queden les aseguradores, després de tota una vida pagant perquè el funeral es gastin un màxim de 2000 euros i no et retornin res. Ademés que haurien d´explicar tot el que et cobren quan hi ha un enterrament. La funeraria de Barcelona hauria de ser completament pública i pressentar documents i pressupostos clars del que es gasten i deixen de gastar. Un extreballador.

 145. Sabeu que els treballadors de la funeraria funcionen com els comercials? Es a dir, van per punts. Contra més et faci gastar en l´enterro més guanyarà ell i l´empresa. Es digne i humà aquest tracte a les families?
  Es digne, que vaig treballar durant un any i mig cobrant 700 euros, que no arribava a final de mes, quan feia contractes de 4000 i 5000 euros? I havia treballat fins a 12 hores diaries de guardia?
  I passat el periode proves, al carrer? Això es l´Ajuntament de Barcelona.
  Com voleu que tractin als familiars? Si no som dignes ni en la mort….Anem per mal camí.

  • Suposo que per tot això cada vegada hi ha més gent que dóna el seu cos a la ciència… Sembla que els congeladors de les facultats i hospitals estan a vessar!!

 146. Bones!
  Estic meravellada del que estem aconseguint!! Mireu, com a minim, estem obrint un dialeg, entre persones- membres d’una societat- sobre el que volem! I a mes, tenim un punt de partida comu; volem un canvi, un de sostenible, just, integrador, humanista, honest. Es una meravella!! ara nomes ens cal seguir pensant i organitzant-nos!

  Be, dit aixo.. tinc la impressio que moltes de les discussions parlen de com administrar els recursos (retallar d’aqui o d’alla) per poder assegurar uns minims (quins i com).. Aixo esta be!
  De tota manera, tambe tinc la impressio que nomes estem mirant els recursos de l’estat (del papa estat public) – que si, be, malauradament esta plagat de “chupopteros” i a mes, empitjat per la llogica capitalista, ens esta arrossegant a molts. El que es fotut d’aquesta perspectiva es que acabem discutint sobre que eliminem o que no (Ajuntaments o Diputacions, aquests o aquells, diners d’aquests o d’aquells) – el que evidentment, crea conflicte entre els uns i els altres- , en comptes de parlar de que GENEREM entre tots o que no.

  Es a dir, posats a pensar en canvis i alternatives… perque no ens plantegem que potser els recursos venen de cadascu de nosaltres (individus) que formem part d’un colectiu? ..

  Ara ho estem veient, organitzats, som La OSTIA!!!- be doncs, tenim les millors educacions de la historia (carreres, experiencies, idiomes..) i un fotime de temps.. (sobretot si estem a l’atur)- ok. ens manquen metges, professors.. etc.? perque no aprofitem i oferim el nostre temps -individual- als recursos colectius? Caram, no vam tenir una mili obligatoria de no se quant de temps que cada xicot feia? I perque no canviar les tornes i donar X hores al be colectiu?

  Si es tracta d’assegurar-nos uns minims socials en educacio/ salut/ etc. etc. etc.. a mi m’esta be reduir jornada, reduir salari i col.laborar uns anyets perque tots tinguem uns minims. I potser, si nem donant exemple, al final sel’s caura la cara de vergonya i es baixaran del carro de l’individu pel capital. Ja veureu!

  Be, i perdoneu pel rollo, es que em bull el cap d’idees, pero vaja, crec que la clau es que hem de canviar les logiques d’actuacio i pensament… sino, les sol.lucions son “parxes”.. Hem fet un GRANDISSIM PAS: De la indignacio, s’ha passat a la organitzacio, l’accio i la participacio.. Ara, potser, ens cal passar a la responsabilitat i maduresa… que es la que, basada en la suma d’individualitats, genera llibertat i seguretat colectiva.

  Imagineu-vos que en comptes de fer una llista de demandes per l’estat (i fotren’s a mitja poblacio en contre) oferim tota aquesta energia i ganes de canvi, de manera organitzada, per donar suport i cobrir les places/recursos que calen, entre tots, a base d’unes horetes a la setmana??? A veure qui es el guapo que retalla beneficis socials llavors o el politic que no pacta amb el moviment per acabar amb els “xoricos” I qui sap, potser fins i tot un canvi estructural esta mes a la vora del que ens pensavem..

  Gracies per llegir!!!

  • Em sembla que això ja existeix, el voluntariat social, molt important en Catalunya. Tan important i institucionalitzat que Generalitat té una Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat.
   Admiro la gent que dedica part del seu temps (i, sovint, diners) als altres però estic en contra d’aquesta pràctica generalitzada. Si al nostre país hi ha necessitats socials no cobertes s’han de cobrir amb la feina de funcionaris a càrrec dels impostos que paguem.
   La teva idea és bona però difícil de posar a la pràctica. Com solucionem les llistes d’espera de sanitat? El voluntariat sanitari no tindrà accés als CAP ni als quiròfans. Com fem les substitucions de mestres que ara no s’estan fent? Exactament el mateix problema…
   No veig altra sortida que distribuir millor els llocs de treball, això sí, reconeixent i amb voluntat de solucionar totes les mancances que tennim ara…. i que no són poques.

 147. Las soluciones estan en el EQUILIBRIO y en lo que es REAL, teniendo en cuenta nuestro recorrido y experiencia como seres humanos a lo largo de la historia.

  Personalmente, simpatizo con esta iniciativa…. y NO tengo color político concreto. Me pueden gustar ideas de muy multiples partidos…….y por supuesto me gusta vivir bien.

  No necesito defender un color o ideologia, ni ir en contra de nadie, pq entre otras cosas me parece IMPRODUCTIVO, INEFICIENTE y LIMITANTE.

  Se pierde PRESPECTIVA posicionandote en un bando (izquierdas, derechas, catalanes, españoles, europeos o demás demarcaciones) y se pierde EFICACIA discutiendo (que no es lo mismo que consensuando, que por el contrario enriquece). Toda esta potencia (que en otros casos se pierde) es valiosa y se puede usar para impulsar cambios reales, es decir, que no necesiten ser defendidos… que se sostengan por SI MISMOS.

  La cuestion es SUMAR, PARTICIPAR y ABRIR, no restar, excluir o cerrar. En el planeta vivimos TODAS las personas y la naturaleza nos da a TODAS lo mismo y sin condiciones.

  Tampoco me considero anarquista ni apolitica, más bien considero que el MUNDO esta lleno de políticos en los bares, terrazas y supermercados… y que todos tenemos algo que decir. No se trata de votar opciones, sino de CREAR soluciones. Ni de excluir, sino de AUNAR.

  Merci!

 148. Leo todo esto y no sé si tiene algo que ver con un movimiento ciudadano que intenta corregir los malos vicios de nuestro sistema político o el intento -a la subrepticia- de la creación de un nuevo partido, que poco aporta de nuevo a lo que otros partidos ya existentes, y con escasa implantación, propugnan.

  No creo que esa sea la línea que interesa ahora mismo al país, ya que aporta pocas cosas para que sea algo plural, un paraguas que cubra a todos los españoles; una base sobre la que reconstruir el edificio.

  Si no somos capaces de establecer unas bases que puedan transgredir las posturas ideológicas de cada cual e ir al establecimiento de un marco común del que partir, lo habremos parido muerto.

  No más engaños, si alguien quiere montarse un partido, que tenga la valentía de decirlo sin disimulos ni engaños.

  • estoy de acuerdo

  • Juan, totalmente de acuerdoVolvamos a lo que nos une: Fuera políticos corruptos y mediocres, castigo a quienes gestionen mal el dinero público, control de la banca, anular las abusivas prebendas de la clase política y transparencia en las cuentas de las administraciones para eliminar el gasto inútil. En eso creo que estamos todos de acuerdo y sería una gran victoria, no?

 149. Lo has clavado Juan: “Si no somos capaces de establecer unas bases que puedan transgredir las posturas ideológicas de cada cual e ir al establecimiento de un marco común del que partir, lo habremos parido muerto.

  No más engaños, si alguien quiere montarse un partido, que tenga la valentía de decirlo sin disimulos ni engaños.”

  Me está dando mucha pena esta deriva. Tenemos una ocasión histórica de cambiar las cosas! y si seguimos haciendo la lista de los reyes magos, NO VAMOS A CONSEGUIR NADA.

 150. – No donar diners públics a les escoles concertades, sobretot a les que separen nois i noies (Opus) i a les que son de caràcter religión (degurt a que som estat aconfessional)
  -Elecciones en dies laborables, ja que gràcies als notres sous, pensions i impostos, funciona el sector político-administratiu que ens governa, i no crec lícit, que haguem de gastar del nostre hores d’oci, que es molt menor que les notres hores loborals.

 151. Si quereis hacer algo verdaderamente revolucionario contra el sistema no compreis pisos. El régimen es ladrillero desde los 80. Que se los metan por el orto y así le damos la última puntilla.

 152. Greez from a German Videoblog, travelling through Spain at the moment and getting inspired. Thanks a lot to all of you and good luck to all of us!

 153. -Reducció dels habitatges en propietat per familia en 2, envitat la especulació i posant totes les altres habitatges en régim de lloguer social.
  -Millora la calidad educativa, de la gent, ja que l´incultura es un dels grans problemas d´aquesta societat, la gent no es crea propia opinio.
  -Milora de les ajudes a agricultors, pescadors,…. no es possible que la majoria del menjar vingui de fora, tenin les terres que tenim aqui, menys totxo i més plantació. I control de la qualitat del aliments.
  -No retallades a sanitat sino més ajudes.
  -llibertat.
  Els 5 pilars de la societat, llibertat,sanitat, vivenda, alimentació i educació.

  • Hay que aprovechar las inercias del mercado.
   En realidad, las bolsas de plastico se hacen con material reciclable.
   Pero a pesar de su prohibición, ¿quien no tiene que ir al container, para echar los plásticos, en que viene envuelta toda la comida?
   Justamente, ese es el problema, pues los envasados al vacío, permite que se empaquete en otros países y se distribuya en pequeñas cantidades, pero a precios muy altos. Si decimos “NO” a los plásticos, hay que decirlo a todos los productos envasados en plástico; solo de esa forma, los productos locales, podrán competir. Este es el problema básico del tercer mundo, que se ve inunfdado por productos muy baratos empaquetados y no pueden competir.
   Porque el coste de consumo de combustibles en el transporte internacional y la contaminación, es muy alta… y obviamente, luego no queda margen para pagar salarios mínimos, porque el mercado es internacional.

   En referencia a la sanidad, hay que empezar por denunciar y no pagar el agua que se distribuye, porque es cancerígena; tiene trihalometanos y mata más de 600 personas al año, solo en España. Obligar a las empresas concesionarias a dar agua de calidad en los domicilios, pues esa era la filosofía del contrato.
   Solamente dando agua de calidad, cargada electricamente de forma negativa, se suminstraría agua antioxidante y desaparecerían muchas enfermedades que hoy llenan los dispensarios y hospitales; hay que eliminar el Cloro, que es veneno, como elemento para matar las bacterias, pues hay bacterias de fermentación, que son necesarias para el organismo y solo hay que cargarse las bacterias de putrefacción (aunque hacemos como la OTAN que bombardeamos para matar terroristas y matamos inocentes).
   Si el agua que se usara para el riego de las cosechas, fuera la adecuada, se reducirían los abonos en un 85% mínimo y eso disminuye el consumo de petroleo, pues la mayor parte de la producción de petroleo, va a la industria de abonos.
   Cada cerdo críado en granja de engorde, se come la alimentación necesaria para 4 personas; además su exceso de consumo, llena al cuerpo de toxinas, generando más enfermedades. Hay que cambiar habitos de alimentación y dejar de lado las comidas rápidas.
   Hay que dejar de proteger los parques eléctricos y permitir que se produzca energía con medios clásicos, incluso carbón, porque es mucho más barato y la huella es menor. La huella es el nivel de contaminación que deja en el planeta la fabricación de una placa solar, que normalmente no será capaz de producir la energía que se requirió para fabricarla.

 154. He llegit les diferents opinions i confirman el que tots saben, que la diversitat es propia de l’essencia de l’esser humà. Amb algunas propostes hi estic d’acord i amb altres no tant i en unes poques no ho estic en absolut, el que es admirable es el debat i el respecte que tots plegats tenim per les idees dels altres.
  Aqui deixo la meva aportació:
  Totes aquestes idees estan molt bé com a moviment partidista (partidaris de) que pot tenir més o menys defensors/detractors, pero penso que ens hauríem de centrar en els punts en que la majoría de la societat de tots els bandóls van estar d’acord els primers dies del moviment i que van aconseguir despertar les il.lusions del poble per fer un mon millor.
  Aquets punts tots els coneixeu.
  Canvi de la llei electoral
  Fora corrupció politica (llistes netes).
  Separació real de poders.
  Si estem tots units i aconseguim aixó tindrem tots més democracia per portar a terme totes aquestes propostes que mencioneu als comentaris, i moltes més que se ens acudiran amb la maduració del moviment.
  La força la dona l’unitat.
  He llegit molts twits on els de les assamblees demanen més participació, diuen vina i dona la teva opinió, en sembla molt bé però no tots podem asistir i el viratge partidista e ideológic del moviment està deixan fora a molta gent que els primers dies el recolçava perque aglutinava als indignats d’una democracia anquilosada i corrupta.
  Ajusteu el moviment perque tots hi tinguem cabuda. Debatre està molt bé però circulem manifets de cada una de les acampades i no sempre coincidents. Ens estem disgregant. Reflexioneu i enteneu que votants de tots els partits estan indignats amb la classe politica però no tothom comulga amb les vostres idees per canviar el món. Poc a poc i bona lletra.

  • Completament d’acord.
   Aquest és el sentiment i la reflexió que estic provant d’aportar.
   Si no ens recolcem per assolir el que volem tots, i ens centrem en el que volem per separat, perdrem força, perdrem adeptes, i perdrem credibilitat.
   Si no posem força en els punts comuns, i obrim l’abast a qüestions cada cop menys plurals, i menys partidistes, ens dividirem, i acabarem per disoldre sense que els partits hagin hagut de fer res….

 155. També podríem sortir de l’OTAN i abolir l’exèrcit, no us sembla? Sabeu que cada per cada tanc que compra l’exèrcit espanyol es podria construir una escola, i per cada avió un hospital?

 156. Molt d’acord amb els punts però algunes puntualitzacions:

  – El punts acordats han ser el reflex de punts molt clars amb una problemàtica molt clara. Ras i curt, masses punts dilueixen el missatge i el fan inasumible. Crec que hi han punts ficats amb molta benelitat com “Por una reforma agraria”.

  – Fa un mes a Barcelona es va fer un acte de democràcia de base amb el referendum del 10A. Em sorprèn que no hi hagi cap punt que hi fagi referència.

  – Se’m fa estrany que la llengua del text sigui en castellà. No és la meva llengua i encara me l’imposen.

  Salut i endavant!

 157. Podrieu fer una traducció en català. Crisis o no, això és Barcelona=Catalunya i és parla en català i castellàNO.

  I posats a demanar coses que no ens donaran ni borratxos, jo demano que eliminin la BriMo dels Mossos; la legalització de la MariHuana i la il·legalització de partits polítics de clara tendència xenòfoba.

  PD: Gracies a tots els hipòcrites que no van anar a votar, van votar en nul o en blanc creient només existeix el PPSOE, CIU, ERC, ICV i demés merda ignorant completament els partits petits i competens. El PP us esta molt agraït…potser per les generals us posen unes colxonetes inflables a les acampades ^^

  • Totalment d’acord.

  • El millor eslògan que he llegit aquests dies:
   “Si votando se pudiera cambiar algo, estaría prohibido”

   • Jo no he pas dit que votant a partits petits les coses canviarien. El que dic és que hem sembla molt hipòcrita per part de tots aquells que han cridat Prou!! a la corrupció política, quan han tingut l’oportunitat de canviar-ho hagin triat per l’opció equivocada.

    No us enganyeu i us empareu amb frases per netejar-vos la consciencia, per mi tots els que no vau votar sou igual de culpables que aquelles persones que van votar al PPSOE, CIU o un dels grans partits.

 158. Sabeu que aquest és un BLOG MODERAT??????????????
  Tinc PENDENT D’APROVACIÓ el següent text. Algú em pot dir per què aquesta CENSURA???
  Si no veig publicat ara mateix aquesta aportació enviaré còpia a tots els diaris nacionals i internacionals (en català, castellà i anglès) i el faré córrer per la Xarxa. La censura per part d’aquest moviment em semblaria i em sabria molt greu.
  ***********************************
  Canària | maig 24, 2011 a les 12:18 pm |
  El vostre comentari està esperant moderació.

  Estic d’acord, aquest moviment necessita objectivar les seves reivindicacions o no convencerà ningú.

  Estic segura que els/les investigadores i professorat universitari del moviment “Críticos y Ciudadanos” us oferiran tot el seu suport.
  http://www.criticosyciudadanos.com/
  No dubteu en contactar amb ells, de ben segur us atendran encantats (hi ha representants de les universitats públiques catalanes).

  A casa nostra, podeu contactar amb la Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública.
  http://pudupcat.blogspot.com/

  Recordeu aquell vell lema d’en Pujol: “La feina ben feta no té fronteres”. Doncs és més viu que mai!!!!! No cal córrer, cal treballar bé.

 159. Tercer intent de publicació. Ara he tret els enllaços per si fos aquest el problema.
  CENSURA?????

  Canària | maig 24, 2011 a les 1:29 pm | Respon
  El vostre comentari està esperant moderació.

  Sabeu que aquest és un BLOG MODERAT??????????????
  Tinc PENDENT D’APROVACIÓ el següent text. Algú em pot dir per què aquesta CENSURA???
  Si no veig publicat ara mateix aquesta aportació enviaré còpia a tots els diaris nacionals i internacionals (en català, castellà i anglès) i el faré córrer per la Xarxa. La censura per part d’aquest moviment em semblaria i em sabria molt greu.
  ***********************************
  Canària | maig 24, 2011 a les 12:18 pm |
  El vostre comentari està esperant moderació.

  Estic d’acord, aquest moviment necessita objectivar les seves reivindicacions o no convencerà ningú.

  Estic segura que els/les investigadores i professorat universitari del moviment “Críticos y Ciudadanos” us oferiran tot el seu suport.

  No dubteu en contactar amb ells, de ben segur us atendran encantats (hi ha representants de les universitats públiques catalanes).

  A casa nostra, podeu contactar amb la Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública.

  Recordeu aquell vell lema d’en Pujol: “La feina ben feta no té fronteres”. Doncs és més viu que mai!!!!! No cal córrer, cal treballar bé.

 160. Espanyols = democracia real ?? No em feu riure. Si cada cop que algú parla del dret a l’autodeterminació de Catalunya el feu callar perquè aquest és un moviment de tota Espanya. Només us queda dir que és un moviment d’España, una, grande y unida.
  A Anglaterra i a molts altres països hi ha més democràcia (de partida) que aquí, que es permet fer referèndums d’independència
  .
  Aquest moviment serà un engany si es nega la revisió dels crims del fascisme, la reforma de la Constitució més obsoleta d’Europa, i els drets de les nacions i la voluntat del poble. Del poble català, que l’assamblea que estem parlant és a Barcelona, faltaria més!

  Encara haurem d’inventar un nou mot per definir aquesta gent, hippyopressor, flowerfatxa o algo així…

   • toni, ets molt lliure d’opinar el que vulguis, i per això estan els fors i la llibertat d’expressió, però cada vegada que treieu algun tema partidista esteu allunyant més gent del moviment 15-M. Una llastima. Realment per una vegada jo havia cregut en l’utopia de que mil.lers de persones del poble podien unir-se per fer front a la corrupció i abus polític, i resulta que això no era més que la enèsima pataleta d’un petit grup que no es sent representat en els partits existents. Doncs molt bé, creeu el vostre i que us votin els pocs o molts que estiguin d’acord, però no parleu de falsa democràcia només perquè la majoria de la població no pensa com vosaltres.

 161. Víctor Zaragoza

  Supresión del Senado.
  Supresión de los sueldos vitalicios a los políticos.
  Supresión de las subvenciones a los partidos políticos.
  Supresión de las subvenciones a los sindicatos.

  • La viñeta refleja muy bien lo que esta pasando. Lo que se pide es democracia real, nada mas.

   • Democracia real sin dejar hacer referéndums a los pueblos dentro del gran imperio español? Lo dudo muchaho. Inglaterra es 10 veces más democrática que España, que reconoce el derecho a la libre autodeterminación de Escocia. No os hagais pajas mentales con la democracia y el progresismo; casi todo tu país ha votado al PP. Yo me quiero ir. No es una opción respetable abandonar un barco podrido?

 162. Ya veo que el nacionalismo burgués se ha infiltrado para intentar boicotear el movimiento.

  Decidles a vuestros jefes, los de Pretoria, La Caixa, el Sr. Roures y el Sr. Fèlix Millet que usan los bajos instintos de la gente para dividirnos, que no lo conseguiréis.

  Tanto que habláis de LIBERTAD se la negáis a las personas (no consentís más que vuestro pensamiento único y todos nos tenemos que adaptar a él) aquí cada uno se expresa como quiere, y al que no le guste que es posi fulles.

  • Los independentistas (independentistas) y nacionalistas (A favor del estado) se han adueñado de un movimiento para conseguir reivindicaciones que no toca, sobretodo los independentistas oportunistas.

   Se ha intoxicado y cercenado el movimiento. Corre riesgo de desaparecer. Debemos permanecer unidos seamos de la nacionalidad que seamos. Ahora no es momento de hablar de proponer estos temas. Solo cuando haya una verdadera democracia, que es de lo que va este movimiento. Si no se establecen objetivos claros y se sigue con esta “CARTA A LOS REYES MAGOS” , no se llegara a ningun lado.

 163. Para los nacionalistas. Leeros esto por favor:

  http://twitpic.com/51lyqa

  • Llamarle como queráis, pero:

   Igualdad entre clases sociales
   Más derechos sociales
   Acabar con los fortunas

   Toda la vida se ha llamado SOCIALISMO

  • Confons APARTIDISTA amb APOLITICA nano!
   Tot el que aquí i a les places es debat es pura política no et fot!

  • Em sembla impossible, a més d’indesitjable, restringir el moviments a una sola plataforma de mínims. D’ella pot sortir una línia d’acció, però no té per què ser l’única via d’acció que en sorgeixi de les acampades i les assemblees consegüents. Jo crec que hi poden caber moltes altres reivindicacions, incloses les de les aspiracions independentistes de les nacions de l’Estat espanyol, tenint en compte que cal regenerar el panorama polític amb noves formes participatives de democràcia.

 164. Quise decir independentistas.

  • Noi pesat, el dret a la lliure autodeterminació dels pobles no és una ideologia, és dret internacional acceptat per estat més democràtics que el teu, que és on volem arribar, i de pas, més enllà, no?
   I no em diguis el que puc dir o pensar, sisplau. Crec que ho estic dient amb respecte i educació. Entenc que la llibertat de Catalunya no sigui el que més et preocupi a tu, però a mi sí, entre altres coses que coincidirem. Sobretot amb les injustícies econòmiques que està patint, crec que hauria d’estar en el debat. Tu no? Doncs t’aguantes.

 165. cada vez que sacáis algún tema partidista estáis alejando más gente del movimiento 15-M. Una lástima. Realmente por una vez yo había creído en la utopía de que miles de personas del pueblo podían unirse para hacer frente a la corrupción y abuso político y resulta que esto no era más que la enésima *pataleta de un pequeño grupo que no se siendo representado en los partidos existentes. Pues muy bien, creáis el vuestro y que os voten los pocos o muchos que estén de acuerdo, pero no habláis de falsa democracia sólo porque la mayoría de la población no piensa como vosotros. Vais a hacer muy felices a la Cope y a Intereconomía

 166. genial!! los únicos puntos de consenso realemente importantes son los que no se han concretado
  Modificación de la Ley Electoral…. (ESTE PUNTO NO SE HA ACABADO DE CONSENSUAR. FALTA DISCUSIÓN/DEBATE)

  – Establecimiento de mecanismos efectivos que garanticen la democracia interna en los partidos políticos: listas abiertas, elección directa de los regidores… (ESTE PUNTO NO SE HA ACABADO DE CONSENSUAR. FALTA DISCUSIÓN/DEBATE)

 167. Si no accepteu el dret a la lliure determinació dels pobles no aconseguireu mai una democràcia. Tant costa d’acceptar un punt a les demandes que és principi fonamental al Dret Públic Internacional?
  Per què no li diem spanish national revolution, i així queda més clar?

  Quedeu ben retratats, i no em digueu nacionalista si voleu imposar les VOSTRES idees nacionalistes.

  • Toni,comparto la esencia de tus ideas pero debemos tener mente abierta,mejorando el sistema en su base,ganaremos todos.
   De momento ya les ha salido un grano a los políticos con esta movida.Ahora a continuar la lucha.Imposible estar deacuerdo en todo.¿como lo hicieron los que crearon las bases de la democracia justo despues de una dictadura?,aun con el miedo en el cuerpo sin redes sociales,recientemente salían de hacer las reuniones clandestinas. Propongo pedir consejo a esas personas que participaron en aquel cambio.Ahora nos toca a nosotros hacer lo mismo.

  • Toni S. crec que t’estàs confonent, o senzillament no ho vols veure per tal de no aparcar les teves reivindicacions:
   Jo, i molts com jo, no volem imposar CAP idea nacionalista, ni catalanista, ni espanyolista.
   El que diem es que aquesta qüestió, i moltes altres, haurien de quedar aparcades a un segon lloc.
   Primer, per que estan desvirtuant el moviment, i estan evitant que ens centrem en les coses que ens van portar a tots ací, i que son més urgents: la corrupció política i la reforma necessaria del sistema de participació i representació electoral.
   Segon, per que n’hi han diferents opinions, i ens dividiran i enfebliran.
   Tercer, per que moltes tenen una clar color polític o una tendència partidista, que podem compartir o no, i aquest moviment a nascut com un moviment apartidista, i d’indignació general.
   Quart, per que es tracta de questions més complexes que s’haurien d’articular i avaluar amb els instruments de la ‘democràcia real’ que estem demanant des de el principi, però que ara sembla que deixem en un segon pla.
   Hem d’obrir els ulls i veure que si ens allunyem del sentiment plural que ens ha portat fins ací, perdrem l’inercia i la credibilitat.
   Hem de ser crítics, realistes i concisos. Hem de anar pas a pas. No hem de rebutjar recolçarnos en la resta.
   I hem de ser
   constructius.
   El que diem és: deixem les nostres aspiracions personals (qui diu personals, diu regionals, polítiques, nacionalistes, ideológiques) a un costat ara, i recolçem-nos en els demés per assolir l’abolició de la corrupció i un milllor panorama democràtic per tots, i després serem més forts i lliures per lluitar per els nostres ideals.

   • Molt bé. Doncs per favor, canvieu el nom del moviment. No es pot dir ‘democracia real’. En tot cas ‘movimiento anticorrupción’, o ‘españoles unidos contra los políticos’. Pero democràcia, de cap de les maneres, si no volen incloure el Primer article de la declaració de drets humans de la O.N.U, “Tots els pobles tenen dret a la autodeterminació”.
    No hi simpatitzo, ho sento. Els costaria ben poc de crear complicitat a Catalunya, però així no.
    Mira al País Basc que són més llestos, qui s’està adherint a això?

   • Ramón García

    Doncs sento que no hi simpatitzis amb l’oportunitat d’acabar amb la corrupció i de millorar el sistema democràtic que t’ajudaria a defensar i fer prosperar la societat en que vols viure, i els teus ideals, només perque vols que la resta de la gent estigui d’acord amb tu.
    Imaginat que un grup de persones comparteixen un cotxe que està espetllat i no funciona com deuria, i a més aixó els hi costa una pasta.
    No penses que seria una mica absurd que no reparesin el cotxe, fins que no estinguesin d’acord en a quines cituats viatjaran deprés, si la mitat dels cops ni tan sols viatgen junts?
    No creus que lo primer hauria de ser reparar el cotxe, i després ja podrien discutir a quina ciutat viatjar, amb un cotxe que els hi portaria millor?

   • Mira, lo de reparar el cotxe ho deixaré per més endavant. De moment el que faré serà reparar els hospitals i els trens de rodalies. Saps com? Deixant de regalar 60 milions d’euros diaris a Espanya, sense poder dexcidir on van els diners.

   • Ramón García

    Toni S. és una llàstima aquesta actitut tan poc constructiva i conciliadora.
    No només estàs participant en la degradació d’un moviment que havia trobat una força i potencial únics per la seva vessant plural, sino que amb aixó estàs dificultant un camí que obriria portes a parlar d’autodeterminació e independència, així com d’altres iniciatives, d’una manera més clara, oberta i directa.
    Actues com si quan diem que al crear un manifest comú i plural, hauriem de deixar aquestes coses per més endavant, estiguessim censurant el que has de pensar o dir. I això es fals. Només diem que aquests són punts en que no tots hi coincidiran, i és millor deixarlos per més endavant.
    Pero sembla que per tú, o està tot dins, o no s’hi val.
    Amb aquests absolutismes, i aquesta actitut bravucona, no beneficies gens la teva causa.
    Tornant a la metàfora, jo, personalment, prefereixo provar de mostrar-li la meva ciutat a l’altre amb un cotxe que funciona.
    Pero sembla que tú prefereixes continuar caminant, que espentar entre tots el cotxe fins al taller.

 168. ¿puedes entender que este ha de ser el movimiento de todos , no el tuyo?

  • Dons en el moviment de tots també i poden entrar els independentistes, no?
   Primer article de la declaració de drets humans de la O.N.U, “Tots els pobles tenen dret a la autodeterminació”
   Per tant, si el moviment és un moviment per canviar la falsocracia que tenim, les nostres reivindicacions també hi tenen cabuda…no? O només les que vosaltres considereu correctes?

   PD: Per l’independència de Catalunya s’han arribat a mobilitzar 2.000.000 de persones. Sent generosos, les acampades de tot l’estat espanyol no han arribat a congregar més de 1.000.000. Dona per pensar, no?

   • “Dons en el moviment de tots també i poden entrar els independentistes, no?”
    Claro, y los anarquistas, y los comunistas, y los liberales…y hasta si me aprietas los MONÁRQUICOS o te crees tú que tienes más DERECHOS tú que ellos????

    Solo decimos que si un monárquico (comunista, republicano, etc…) entra aquí pretendiendo que defendamos su ideología lo tiene claro, porque su ideología excluye a la de los demás…COMO LA TUYA

   • Ramón García

    Ningú no ha dit que al moviment no hi puguin entrar els independentistes…
    Però és un punt o no tots hi sereu d’acord, no ho veieu?
    No hauriem d’anar primer a per el més bàsic i el que tothom hi estigui d’acord?
    No veieu que quan més coses i fiquem a dins, més difícil serà tot d’assolir, articular, i entrem en un major risc d’exclusió, fent fora a les persones que no estiguin disposades a lluitar per un ideal que no entenen com a seu?
    No veieu que no volem oblidarnos de la resta de les nostres reivindicacions, si no més aviat articularles en una altra fase, o de manera paralela?
    Si vull posar a dins totes les meves reivindicacions, només rebré el suport de qui pensi com jo.
    Si demano primer una reivindicació que es comuna a tothom, obtindré el suport de tots, i tindré moltes més possibilitats d’assolir una de les meves reivindicacions.
    I a més, en aquest cas, aquesta revindicació comuna millorará el camí per poder presentar la resta.
    Penses que no hi tinc més revindicacions? penses que són tan diferents de les teves?
    Clar que les tinc, pero sóc conscient que aquest moviment tindrà molta més força i efectivitat com més plural, concret i apartidista sigui. I tindrà molta més credibilitat i molts més suports, perque és així como va nèixer.
    No dic que no hi vullgui parlar de la resta de reivindicacions, però l’important es assolir el que volem tots: No corrupció, i una democracia que funcioni i representi millor al poble.

    El no incloure una reivindicació pròpia en un manifest que representi a tots no la nega. Pero si incloem reivindicacions que no estan recolçats per tots, perdrem força, i estarem boicotejant el moviment des de dins.

 169. Vols una democràcia real? Per a tu una democràcia real només es basa en criticar la banca o també hi ha espai per a la voluntat del poble? Em puc queixar o no em deixes?

  • El dret a la lliure autodeterminació dels pobles no és una ideologia, és dret internacional acceptat per estats més democràtics que el teu, que és on volem arribar, i de pas, més enllà, no?
   I no em diguis el que puc dir o pensar, sisplau. Crec que ho estic dient amb respecte i educació. Entenc que la llibertat de Catalunya no sigui el que més et preocupi a tu, però a mi sí, entre altres coses que coincidirem. Sobretot amb les injustícies econòmiques que està patint, crec que hauria d’estar en el debat. Tu no? Doncs t’aguantes.

  • no dic que s’hagi de decidir la independència de Catalunya. Dic que s’inclogui el dret a l’autodeterminació dels pobles. Si altres estats ho contemplen, per què Espanya no? Per què som tant benevolents amb els amos? Catalans, quin problema teniu?

   • No si al final acabarem discutint sobre independentisme…

    Som molta gent i ens hem de centrar en els punts que ens uneixen, no en els que ens separen, perquè ens quedarem pel camí.

    El debat sobre territori, nació, poble, etc. potser és necessari, no dic que no, però aquest no és el lloc ni el moment. Es tracta d’aglutinar, no de dividir.

    O és que Gas Natural, la Caixa, Banc Sabadell, el Parlament de Catalunya, les diputacions, els tribunals catalans, etc. són diferents que Endesa, Caja Madrid, Santander o el TC que están a Madrid?

    Estem parlant de conceptes una mica més amplis.

    Salut company!

   • Estic d’acord amb tu Judith, però que no em vagin de demòcrates certa gent en aquest moviment. Per altra banda, obriu els ulls, és un moviment espanyolista clarament i des del principi. Que et causa simpaties Espanya? Molt bé, però a mi ja fa temps que no. Ah, i mira quin país tan progressiu i simpàtic, majoria absoluta del PP fins i tot als pobles, i alcaldes els corruptes. Crec que us deixaré tranquils pq pugueu acabar amb la corrupció, pq el que és democràcia, no sé, no em lliga molt amb Espanya i amb la gent que em diu que no tinc dret a demanar referèndums d’independència.

 170. Activeu el corrector!
  Sabiduría = saviesa
  escribint = escrivint

 171. Ho sento, però amb l’impost de successió no hi puc estar d’acord, ja que per a mi que amb les herències s’han anat cobrant barbaritat amb impostos, i inclòs amb la supressió d’aquest impost els tràmits són molt i molt lents.

  • El impuesto de sucesion debería estar relacionado con la renta,quedando relativizado en función de la riqueza,de esta manera para las herencias millonarias de las clases altas de nuestra sociedad deberian participar con grandes cantidades que se destinarian a bienes sociales para todos.No existe la diferencia de clases??pues que la paguen.Os imaginais cuando le toque a la Duquesa de Alba? que sus hijos reciban todo el patrimonio sin soltar prenda al estado no?.Este impuesto es de las pocas cosas que podemos utilizar para repartir la riqueza.Que tambien se quieren librar de esto esta Buitre clase alta.

 172. En definitiva, si tot el que ens agradaria que pases, es fes realitat i poguesim viure a l´utopia constant…… encara hauria gent que no estaria contenta….. de moment lluitem per poder tindre una vida digne!!!!!! Que es el minim que una persona pot demanar i que en aquests moment no es gens facil i arrel d´aquí ja tindrem camí per recorrer.
  Força i anims, que aixó costará!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 173. Estic d’acord amb molts punts, però hem sorprèn que en les demandes en cap moment es reclami la sortida de las dos guerres en que estem involucrats de forma directe: Afganistan i Líbia, així com la sortida immediata de la estructura OTAN i el desmantellament de les bases Nord-americanes que hi ha al nostre territori que serveixen de base per agressions injustificades. Només això suposaria un gran estalvi per poder dedicar a sanitat i ensenyament.
  Sorprèn també que en canvi es demani la reinstauració del impost de successions, que es un impost que bàsicament paguen las classes mitjanes i baixes. Els rics tenen prou mitjans per no pagar aquest impost a través de societats on inclouen tots els béns i fan la transmissió d’accions a favor dels fills de forma que no paguin aquet impost. Realment necessitem massacrar més a la gent amb impostos que després es destinen a despeses militars o a finançar per exemple l’església catòlica?

 174. Ramon Garcia, efectivament, això es el que volia dir. Toni S, Ruben: ningu està retallant el vostre dret a opinar, Ningú us està atacant. A lo millor resulta que jo sóc molt més partidari de l’autodeterminació que vosaltres. O a lo millor no. Però em sembla que les idees politiques ja estan prou bé representades en els partits : Els 2.000.000 de persones poden votar lliurement CUP. S.I, ERC, CiU…. però decideixen no fer-ho quan tenen ocasió. El 15-M era tots fent front devant qui s’ en aprofita de la politicai del poble per fer fortuna, no per fer politica. però ara ja està enverinat.

 175. Comentar algunos matices:

  1- sobre los privilegios de los políticos:

  ¿Alguien ha hablado de las pensiones múltiples? Cabe mucha conjetura en “prohibición de una pensión superior…” La cultura choricera entendería esto rápidamente como un máximo individual por cada pensión.

  2- sobre no más privilegios para banqueros…:

  “aquellas entidades en dificultades deben quebrar…” espero que quien proclama esto se encuentre un día con su banco o el de sus padres en quiebra y que el estado no le garantice la percepción o mantenimiento seguro de sus ahorros, propiedades o deudas.
  La banca privada, como su nombre indica, genera capital privado, inversión privada y propiedad privada. No quisiera yo que un banco estuviera también sometido a los caprichos cambiantes de los gobiernos de turno.
  Si al control sobre los movimientos especulativos, pero este no se debe ni se puede, por no ser factible ni productivo, realizar en el interior de los bancos, si no a gran escala, mediante políticas sociales justas y acometidas con gran capital, que influyan negativamente en aquellos procesos especulativos que afecten a los bienes básicos, a saber, vivienda, educación, sanidad, alimentación y transporte.

  3- sobre los privilegios para las grandes fortunas:

  Erudito aquel que piense que elevando los tipos impositivos se recaudarán mas impuestos, de hecho, los tipos impositivos deberían ser indistintos para todo tipo de rentas excepto para las mas bajas. Eso evitaría en gran medida en fraude fiscal, así como la injusticia que representan (no todas las rentas altas son tiranos multimillonarios, si no que muchos han puesto en riesgo su propio capital para acometer empresas que ahora dan puestos de trabajo).
  Que decir del impuesto de sucesiones, que no representa otra cosa que la esquilmación del capital familiar, del ahorro o triunfo de las generaciones anteriores, que es la antítesis de lo que representa el derecho sobre la propiedad privada. Quien no tenga la suerte de poder ser heredero, quizá le viniera bien pensar en defender las garantías de sus descendientes, si esque no pretendemos acabar viviendo todos de unos pocos.

  4- Sobre los sueldos dignos:

  “La economía al servicio de las personas y no al revés” ¿Es que acaso las personas no conforman la economía? ¿Es que acaso la economía es un ente vivo e independiente de nuestros actos? Por favor, hagamos de esto un debate digno empezando por llamar a las cosas por su nombre.
  Sobre el establecimiento de un máximo y un mínimo salarial: Un aumento del mínimo, por supuesto. Pero establecimiento de un máximo salarial vendría acercándose al comunismo, aquel en que, llegado a cierto punto, a nadie le interesa ser sobresaliente en su trabajo. No gracias. Una frase de Ortega y Gasset dice: “Quien no pueda lo que quiera, que quiera lo que pueda” Unirse al conformismo es unirse a la misericordia, es el triunfo de la mediocridad sobre la excelencia, y yo no quiero vivir en un país todavía más mediocre.

  5- sobre el derecho a la vivienda:

  ¿Expropiación de las viviendas en desuso? ¿Qué via es esa? Los Vikingos quedaron ya muy atrás en la historia. Vuelvo al asunto de sobre como elevar el nivel del debate.
  La sección del derecho a la vivienda viene intrínseca en el apartado del control sobre los movimientos especulativos que afectan a las necesidades básicas.
  No seguiré hablando de este apartado que, pudiendo haber sido mucho más concreto y racional, ha tomado un tinte de lo más “okupa”. ¿Quien ha votado esto? ¿Propietarios de casas que han salido al extranjero para tener un trabajo digno? ¿Propietarios de casas que, debido a que su preparación, desempeño de su trabajo, dedicación, etc. les ha permitido un nivel de vida superior y pueden disfrutar de una segunda vivienda? No se trata de defender a nadie, se trata de ser justos y racionales, todos.

  6- sobre los servicios públicos de calidad:

  La solución no siempre pasa por contratar mas personal o por ingresar mas y mas capital. Se trata de cambiar el modelo de gestión, el modelo de contratación y el modelo de evaluación continuada y a posteriori de los profesionales, tanto en escuelas como en hospitales, administraciones, etc.

  8- sobre el medio ambiente:

  Supresión de la etiqueta “ecológico”, “verde, “biológico” y similares, sin atender a todo el proceso que requiere el producto. La ecología real actúa sobre toda la cadena del producto y no se centra en un punto concreto en su proceso de producción.
  La agricultura “ecológica” tiene, hoy por hoy, poco de ecológica. El aprovechamiento del suelo, el consumo de combustible por peso del producto a lo largo de todo el proceso hasta el consumidor final, etc. son parámetros fundamentales que van mucho mas allá del empleo o no de pesticidas, herbicidas, gestión de los purines, etc.
  Por tanto, antes de favorecer la agricultura o ganadería ecológicas, favorecería el uso apropiado de su desiganción, no fuera que cayéramos en el error de seguir pagando mas por menos.
  Cuidado con los términos “soberanía alimentaria” pues alguien podría llegar a pensar que resulta gratuita así como imprescindible, por no hablar de la problemática que representa puertas a fuera de la Unión Europea. Eso sí, alguien ya ha llegado a pensar que esta “soberanía” garantiza el acceso a todos los productores. El conocimiento de causa es un deber del que se considere en el derecho de hablar bajo su nombre.

 176. Cierre total, inmediato y sin concesiones de la totalidad de las centrales nucleares por ir en contra de la vida.

 177. Crec que a part del tema de la corrupció dels polítics i les seves pensions vitalícies, poca cosa ens posarem d’acord. Per això ja estan els partits polítics i els Parlaments, en teoria. No hi ha altre sistema millor.

  • Partits polítics + Parlaments = de dalt a baix
   Barris+Pobles -> Referèndums vinculants = de baix a dalt
   Jo tinc molt clar quin dels dos sistemes és millor.

 178. De cara al consens general jo aniria a sintetitzar el tema en el sistema financer, en la manipulació dels mitjans de comunicació i el sistema d’elecció dels nostres dirigents. Tot això és molt i suficient i ens podem posar d’acord un bon gruix de la societat. Vaja, a mí m’hi trobareu.
  Ara, si en la declaració de mínims hi hem de posar més coses, reclamo el dret a decidir democraticament l’autodeterminació dels pobles . O no és democràcia això últim?.
  Mentre no aparegui aquest dret universal en la declaració, jo no m’hi sento representat. Jo i 900.000 més que vàrem participar en la consulta a Catalunya. Un moviment que mereix el mateix respecte que aquest. O no?.

 179. Estoy de acuerdo en la práctica totalidad de las propuestas. Creo que son unos mínimos razonables, pero quizá haya que reducirlos para conseguir un consenso incontestable en un principio.

  Como alguien más comentaba, es una pena que no entienda catalán (gracias a la gente que se ha ofrecido a traducir!! pero no os vamos a pedir que traduzcáis todo el foro…)

  ¿¿Cuál es la manera de llevar esto a la práctica?? Iniciativas legislativas populares??? ¿¿Creación de un nuevo partido político??

  Un fuerte abrazo desde Madrid!

  • Fernando, Google Translator te harà una traducción muy aceptable cuando la necesites sobre la marcha…
   ¿Creación de un partido político? Este movimiento se muere antes de tener dientes de leche…
   Estas propuestas no son más que un esbozo de por dónde pueden ir las cosas. Pero no toda la gente que quiere votar puede estar en las asambleas. Será en las plazas de los barrios y de los pueblos donde se irán manifestando los problemas y las preocupaciones reales de los ciudadanos. Cada uno de ellos exigirá soluciones a diferentes niveles. Desde decidir presentar una queja colectiva al alcalde hasta proponer modificar la Constitución para introducir las listas abiertas. Creo que el camino para esos temas importantes son los referendums vinculantes, igual que pasa en otros países (Suiza, por ejemplo)
   Saludos mediterráneos!!

 180. Fernando, el Estatut reconocia ese derecho. El tribunal constitucional se lo cargó. Ahora depende en última instància del permiso del Congreso. Que no parece estar por la labor de reconocer estos procesos cuando ni siquiera ha reconocido estados que han conseguido ese estatus a través de plesbicitos democràticos como si que han hecho el resto de estados de la UE.

 181. Jo no en se molt d’aquests temes i no se si ja hi ha algú que n’ha parlat, que suposu que si. Però una de les altres coses que també demanaria és ajudar a les mitjanes i petites empreses, no a les multinacionals, sino les PIMES que són les que abunden a España. Normalment les multinacionals tenen més fonts de finançament i a les PIMES cada vegada s’els hi fica més dificultats per tirar endavant. I dic jo… gràcies a les empreses nosaltres menjem, i gràcies a nosaltres elles ens donen per menjar. Les empreses en donen llocs de treball i un sou per viure, però si nosaltres no gastem els diners en les empreses perque no en tenim com s’ho faran elles per donar-nos de menjar?. Es un cicle que s’ha de cuidar en tots els punts. Nosaltres em de gastar perque elles produeixin i donguin llocs de treball i que tinguin uns beneficis i que ens donguin un sou suficient per viure i per seguir gastant. Per tant es de sentit comú que sense sous dignes, la gents no gasta diners, les empreses no produeixen, els sobran llocs de treball, la gent no pot gastar, les empreses tanquen = crisi. MÉS EMPRESES RESPONSABLES AMB ELS SEUS CLIENTS (perque gastin i elles puguin produir més i tinguin la necessitat de donar més llocs de treball), AMB ELS SEUS EMPLEATS (salari digne perque puguin gastar, ja que ells també seran clients d’altres empreses), AMB EL MEDI AMBIENT I EN LA SEVA GESTIÓ.

  • Totalment d’acord, Marta: cal recolzar el teixit empresarial de les pymes, signifiquen el 75% dels llocs de treball. Però pymes i autònoms han de canviar també la seva mentalitat… Recordo perfectament que em va agafar un atac de risa quan vaig sentir que els beneficis declarats per pymes i professionals liberals en 2008 era inferior als ingressos declarats per pensionistes i treballadors contractats.
   Ens hi juguem molt tots plegats!

 182. El vot es un pas, el següent la plaça i el pròxim apropiar-nos i revaloritzar les associacions de veïns, de barri, casals, com a punt de trobada.

 183. Ens podriem dir DEMOCRÀCIA DIRECTE REAL o Democràcia Real Directe 🙂

 184. Ens podriem dir Democràcia Directe Real o Democràcia Real Directe 🙂

 185. Mentre no s’inclogui el següent article a les demandes :
  Pacte Internacional de Drets Polítics i Civils i el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals. Tots dos documents van ser aprovats per l’Assemblea General de l’ONU, en la seva 1496 Sessió Plenària, el 16 de desembre de 1966. Aquests Pactes parlen del dret a l’autodeterminació en els apartats 1i 3 d l’article1, comuns a tots dos textos. L’apartat 1 de l’article 5, que també és comú, hi fa referència de manera implícita.
  Article 1.1 “Tots els pobles tenen el dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren el seu desenvolupament econòmic, social i cultural.”
  NO PODEU DIR-VOS DEMOCRACIA REAL

 186. en tot cas, us podeu dir Democracia de la Casa Real

 187. Perdonadme por no expresarme en vuestro idioma. Soy madrileño y no tengo los suficientes conocimientos de ella como para hacerlo. ¡Ya me gustaria!.
  Simplemente quiero felicitaros y adherirme a vuestras peticiones que son, basicamente, las que a mi me gustarian.
  ¡Visca acampadabcn! ¡Viva acampadasol!

  ¡FELICITATS!

 188. Tambe hauria de considerar-se, un prèstec hipotecari ainterés cero peer a la primera vivenda. Ja està be de que els bancs s’enrriqueixin amb un dels derets bàsics que marca la constitució.
  Evitar la especulació amb les materies primeres i els aliments.

 189. Si de entrada queremos canviar muchas cosas, es probable que no canviemos nada. Lo primero arreglar lo que está mal del sistema politico y desde ahi, es desde donde se puede arreglar todo lo demás.
  En cuanto a propuesta añado una más Crear una base de datos de ciudadanos que no esten ni hayan estado vinculados a ningun partido politico y que se declaren como dispuestos a dedicarse a la politica si así se les requiere. Establecer un porcentajes de diputados, concejales, senadores, etc que de no ser elejidos directamente en votacion, sea cubierto por los ciudadanos de la base de datos. Todos los votos blancos , nulos ó no emtidos se considerarian emitidos en favor de los ciudadanos de la base de datos. Mediante un sorteo, elegir a los ciudadanos que pasarian a ser nuestros representantes durante una legislatura. Si los ciudanos normales sirven como jurado, no servirian igual ó mejor como politicos?. ¿No hay diputados que no tienen ni idea de lo que votan, acaso un ciudadano medio, no lo haria mejor que la mayoria de los politicos? Además, ¿ porque un determinado partido, tiene que atribuirse una representacion que no le ha sido concedida expresamente?

  • Et felicito, Manuel. Al menys has fet un esforç d’imaginació i has demostrat creativitat… coses que ara ens fan molta falta perquè mai abans ens havíem preocupat d’aquestes coses.
   “¿No hay diputados que no tienen ni idea de lo que votan?” Per descomptat, disciplina de partit. Això si aquell dia han anat a treballar perquè quantes vegades veiem per TV l’hemicicle pràcticament buit? L’absentisme se’ls hauria de descomptar de la nòmina, com passa a l’empresa privada.

 190. Y temes socials!!!?

 191. Josep-Lluís Alonso

  En la qüestió de la vivenda hi ha moltes qüestions que superen els meus coneixements legals. Tal com estan redactades les mesures es replanteja el dret a la propietat.
  Tot el meu suport al comentari d’en Toni S fent referència als documents de l’ONU: Pacte Internacional de Drets Polítics i Civils i el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals.
  A l’escola concertada hi treballen 24.000 professionals, demaneu clarament la seva recol·locació com ho feu per a d’altres col·lectius.
  Finalment, el conjunt de demandes ens portaran a una societat més justa.

 192. HOME! Minims, minims no son, aixó son moltes coses.
  El caso es que entre todas esas cosas hay un par de ellas que CONSIGUIENDO CAMBIARLAS podrían permitir que cambiasen todas las demás… ¿¿¿ A QUÉ ESPERAMOS PARA CONCRETARLAS ??? (sin olvidar las demás ojo)… Esto es super enriquecedor, pero SUMAR APOYOS SE REQUIERE UN MENSAJE CLARO

 193. Oye y como van los contactos con los movimientos de todos los demás sitios…. ACORDAMOS ALGO REALMENTE OPERATIVO TODOS o nos volvemos cada uno a su caverna???

 194. CONCRETAR DOS COSAS y se podrán abordar todas las demás cosas… O SINO NADA!
  Y que es eso de tropecientas mil manis, NO SERÁ MEJOR HACER UNA MULTITUDINARIA?????????? Concretar en dos cosas no significa olvidar a nadie….

 195. Està molt bé, pero totes aquestes propostes només es poden demanar desde dins del sistema. Des de fora del sistema democràtic i legal, i plantejar això a l’aire no servirà, quedarà en res.

  O una de dos: es fa un exercici de síntesi i s’escolleix una, dues o tres propostes úniques com a eix vertebrador de tota aquesta pressió social existent per aquesta moguda, i amb tal de presentar-ho al Congrés, o cal muntar un partit, amb un funcionament assambleari, obert a tot el poble que presenti totes aquestes propostes desde dins del Parlament. Es així de simple

  Eso está muy bien, pero todas esas propuestas sólo se pueden pedir desde dentro del sistema. Desde fuera del sistema democrático y legal actual, plantear todo eso al aire no va a servir, todo quedará en nada.

  Una de dos, o se hace un ejercicio de síntesi y se escogen, una, dos o tres propuestas únicas como eje vertebrador de toda la presión social que se ha generado con ésta movida con tal de presentarlo al Congreso, o hace falta montar un partido , con un funcionamiento asambleario y participativo abierto a todo el pueblo, que presente todas estas propuestas desde dentro del Parlamento. Así de simple.

  • Molt d’acord amb tu.

   De fet, jo proposaria optar per les dues vies que proposes:
   – Agafar un parell de punts, com podrien ser la reforma de la llei electoral, i la presa de mesures front a la corrupció política, i fer una demanda el més plural i amb la major quantitat de suports possibles.
   – Al voltant de la resta de reivindicacions, continuar amb les asamblees, i si es veuen en força i necessitat, crear un partit (o més, si n’hi han posicions divergents), per tal de portar-les al parlament.

   Però com dius, o concretem, o no arribarem lluny.

   __

   Muy de acuerdo contigo.

   De hecho, yo propondría optar por las dos vías que propones:
   – Coger un par de puntos, como podrían ser la reforma de la ley electoral, y la presa de medidas frente a la corrupción política, y hacer una demanda el más plural y con la mayor cantidad de apoyos posibles.
   – Alrededor del resto de reivindicaciones, continuar con las *asamblees, y si se ven en fuerza y necesidad, crear un partido (o más, si han posiciones divergentes), para traerlas al parlamento.

   Pero cómo dices, o concretamos, o no llegaremos lejos.

 196. Se tiene que conseguir que el sueldo máximo de un político sea el del presidente del estado español. No se puede tolerar que el president de la Generalitat o el alcalde de Barcelona cobre más que áquel. En nuestro país (Cataluña) todo es más caro que en el resto del estado, pagamos hasta por respirar… Basta ya!

 197. De todos los puntos el más urgente, porque significa la única posibilidad verdadera de cambiar todos los demás, el la creación de una nueva ley electoral. Y dentro de este punto, la abolición de la ley d’Hont, ya. Esta fórmula de redistribución de los votos es la culpable de que esta democracia se hay ido separando del pueblo más y más.
  Ya sé que esto es algo que para un plan de mínimos no tiene cabida, pero mi sueño es que algún día el parlamento declare el régimen de franco como un estado terrorista y las declaraciones de apoyo al mismo sean consideradas apología terrorista.
  También me gustaría que existiera el derecho de autodeterminación.

  • Vicent, estoy de acuerdo contigo en que uno de los puntos más urgentes es la reforma de la ley electoral.
   Si se debe tratar de abolir la ley d’Hont, o sencillamente modificarla, o que se ajuste al número de representantes a elegir, es algo que se tendría que estudiar entre todos, y sobretodo, con la ayuda de expertos.
   Y otro punto de igual importancia en la agenda para mí sería el de la corrupción política…

 198. No más secuestro de la lengua por ser políticamente correctos en exceso. En castellano el masculino funciona como neutro. Dejemos la ridiculez de Banqueros y Banqueras, etc. Como mujer y lingüista me molesta que de repente no exista género neutro, que es el más equitativo. Dejemos de separarnos incluso en la lengua.

  • Et recomanaria la lectura d’un bon manual de psicologia i les importants repercusions del llenguatge en la formació de la identitat individual i col·lectiva. Podries complementar-la amb algun estudi solvent sobre la invisibilització de la dona en els mitjans de comunicació especialment en àmbits tradicionalment masculins com ara la ciència, la tecnologia, l’esport…
   A més, si ets lingüista, coincidiràs amb mi que la nostra llengua (català o castellà) disposa de molts recursos per visibilitzar el gènere femení sense recórrer sempre a la duplicació. Simplement, és una qüestió de maduresa lingüística. En lloc de dir “Banqueros y Banqueras” es pot dir “la Banca” o “la presidència/direcció dels bancs” o… Això és precisament el que esperem de vosaltres, els i les lingüistes, que ens ensenyeu aquests recursos, vosaltres que els domineu…

 199. s.u.p. deixem la dispersió en ideologies particulars. L’exit d’aquest moviment ha estat en la necessitat comú de milers de persones d’aquest pais d’expresar i exigir una societat millor, una societat en la qual estàn representades diferents creencies i ideologies. Ens interesa lluitar junts pels interesos que compartim com a ciutadans de Catalunya, Espanya, Europa i del món, i opino que hem d’estar i actuar units amb tots el moviments d’acampada de Catalunya i de l’estat. Altrament, això no quedarà en res.

  Por favor, dejemos la dispersión en ideologías particulares. El éxito de este movimiento ha estado en la necesidad común de miles de personas de este país de expresar y exigir una sociedad mejor, en la que están representadas diferentes creencias e ideologías. Nos interesa luchar juntos por los intereses que compartimos como personas y ciudadanos de Catalunya, España , Europa y del mundo, y opino que tenemos que estar y actuar unidos con todos los movimientos de acampada de Catalunya y del estado. De otra forma, esto no durará nada.

  • Completament d’acord, Ana.
   Si provem de posar tot el que voldríem, deixarem gent fora. Ens hem de recolzar en les coses que hi som tots d’acord.

   Completamente de acuerdo, Ana.
   Si probamos de poner todo el que querríamos, dejaremos gente fuera. Nos tenemos que apoyar en las cosas que estamos todos de acuerdo.

 200. Bones a tothom! Estic molt d’acord amb les propostes que s’han fet i m’entusiama que el poble vulgui alçar-se ja d’una vegada! Malgrat tot he estat en contra de les persones que han defensat l’abstenció des de les plaçes, mireu ara el poder que té la dreta. Com he dit abans estic molt d’acord amb moltes propostes, menys amb la de llistes obertes, ho trobo innecessari. Per altre banda si que considero necessari que s’ha de potenciar el dret de l’autodeterminació, hi ha moltes persones que han ficat comentaris que el reclamen aquest dret. Esperem veure-.ho ben aviat.

  • Innecessàries les llistes obertes? Amb llistes tancades, una vegada surt elegit, el càrrec de torn només ha de donar explicacions i satisfer la cúpula del seu partit (molt poc democràtics internament, com sabem) si vol repetir en la següent legislatura. Amb llistes obertes, ha de tenir content també al seu electorat ja que, en les properes eleccions, és qui el reelegirà o el deixarà fora de joc.
   Em preocuparé si molta gent opina com tu…

 201. En el parlamento español se prohibe el catalan , en el catalan no se prohibe el castellano

  • Qué más da si no se prohíbe si a la hora de la verdad los poderosos tienen un pacto tácito y solo usan el catalán.

   Yo creo que ambos idiomas deberían usarse con normalidad en el Parlamento español o en el catalán, no entiendo por qué Montilla (por poner un ejemplo) si habla con sus compañeros en castellano fuera de micro, en el Parlament tiene que avergonzarse de ello.

   • Montilla no s’avergonyerix de parlar castellà amb els seus companys. El que passa és que el president de Catalunya, i els polítics que la representen utilitzen el català normalment, que és la llengua pròpia de Catalunya. El castellà el parla part de la població, evidentment, així com unes 300 llengües. Si no hi ha predominància del català al Parlament de Catalunya, on n’hi haurà, a part del d’Andorra??
    Pareu ja de ficar-vos amb la llengua catalana i de fer veure que sou gent de ment oberta, perquè quedeu ben retratats…

 202. Alguns dels arguments exposats hem semblen ridiculament de nens petits.

  1-El sou d’un polític no pot ser comparat amb cap altre. Les responsabilitats i disponibilitats són innegablement diferents. Així com el sou del funcionariat no és com el de la mitja de la població ( afortunadament) el dels polítics tampoc ho ha de ser.

  3- L’impost de successions heu d’informar que seria a partir d’un límit, com era fins la nova Legislatura, de per exemple, rentes superiors a 100.000€

  4- L’aplicació d’un sou màxim ja hi és. No obstant és normal i necessari que hi hagi triennis, sixennis i complements específics i de destinació que no poden ser suprimits. Motivació tant funcionarial com política.

  El treball domèstic forma part de l’àmbit privat, cap ajuda ha de ser donada en aquest àmbit.

  6- Un control com déu mana i multes dels que es colen als Transports Públics, facilitaria la baixada de preus. Són molts cars de mantenir i si ningú paga és inviable la baixada. Autocrítica, siusplau.

  7- Consultes de referèndum i pressupostos en general és una despesa absurda. Recordem la proposta de la Diagonal, siuspalu. Qui ha de decidir es el govern, si vols dir-hi la teva, vinculat al partir i llestos.

  8- Inviable totalment. Amb la competència i la crisis que tenim, no podem afrontar costos d’aliments com els que suposen els ecològics i productors independents.

  • Per parts…
   1) Parles dels càrrecs polítics com si tots fossin iguals. I no és així. No comparis la complexitat i la responsabilitat de l’alcalde de… no sé, de Gurb (per dir alguna cosa, amb tot el meu respecte) amb l’alcaldia d’una gran ciutat com Barcelona, la Conselleria d’Economia o la Presidència de la Generalitat. Potser al primer, amb el sou de la mitjana poblacional ja estaria ben remunerat però la retribució de la Presidència de la Generalitat hauríem d’equiparar-la amb el salari del mercat per a un Director/a d’una gran empresa de serveis, el Tall Anglès, per posar un exemple.

   2) El sou màxim del què parles seria el regulat pel conveni col•lectiu. Però hi ha, i cada vegada més, especialistes professionals el salari dels quals els marca el mercat laboral (per exemple, els “falsos autònoms”, professionals que treballen jurídicament com a autònoms però 100% per a un únic client). De qualsevol manera, em sembla que aquesta mesura no té sentit: La ciutadania li ha de dir a l’empresariat quan ha de pagar al seu personal? És el seu compte de pèrdues i guanys, o no?

   3) kom ha dit: “El treball domèstic forma part de l’àmbit privat, cap ajuda ha de ser donada en aquest àmbit.” En total desacord, i per diferents raons:

   – És una feina productiva ja que si no la fes la dona, l’home, per poder atendre les seves obligacions laborals, hauria de contractar algun tipus d’assistència domèstica (neteja, cangurs per les criatures, etc.) o servei extern (activitats extraescolars “parking”, colònies d’estiu, etc.). Pot semblar que parlem de l’àmbit privat però no és així perquè aquesta problemàtica és comuna a totes les famílies.

   – L’època més primerenca de la criança dels nostres infants és la de més influència en les seves etapes futures, en el seu estil de vida i la manera de posicionar-se davant el món. És la mare la que transmet valors, creences, actituds, rols, etc. Per què diem “llengua materna” i no “paterna”? Per què, sinó, les campanyes sanitàries en països en vies de desenvolupament comencen amb la formació de les dones? Aquesta tasca, és evident, sobrepassa l’àmbit privat.

   7) El cost d’un referèndum per internet seria mínim. Un o dos terminals en cada ajuntament de poble o de barri, un funcionari/a de suport i una setmana per votar.

   Kom ha dit: “Qui ha de decidir es el govern, si vols dir-hi la teva, vinculat al partir i llestos” Em pregunto per què t’has pres la molèstia d’escriure en la pàgina web de l’acampada. Vols dir la teva? Afilia’t a un partit, home!!

   8) Consum ecològic. Per què dius que són més costosos? Jo he començat a ficar-me en aquests temes i tot just començo a adonar-me de la completa desinformació i ignorància que tenim sobre tota aquesta problemàtica. D’una banda, si compres directament al productor local més proper, t’estalvies tots els intermediaris que fan que l’agricultor cobri 5 cts el kg de tomàquet (per dir alguna cosa) i que jo, quan vaig a la botiga, el pagui a 2,5€. D’altra, a llarg termini, la productivitat de la terra és molt millor amb el model de producció ecològica que amb el mercantil ja que aquest esgota tots els nutrients de la terra mentre que l’alternància dels cultius i l’absència de pesticides l’enriqueixen. Finalment, el més barat a curt termini pot acabar sent molt car en el futur. Els transgènics no sempre són un èxit.

 203. Un milió i mig de persones no fa gaire maniefstant-se a Barcelona per Catalunya. Gairebé un milió de vots a favor de la independència de Catalunya en unes consultes no vinculants. Menys d’1 milió en aquestes acampades en tot l’Estat espanyol.
  Per tant, sento haver d’insistir-hi, però si no s’inclou el LLIURE DRET D’AUTODETERMINACIÓ dels pobles segons Nacions Unides en les conclusions per a una Democràcia Real, només pel fet que algunes persones estiguin en contra de la independència de Catalunya en concret, aquest moviment, de democràtic no en tindrà res i serà una altra farsa espanyola de quatre aturats que volen més ajudes. Així és com ho veurà gran part de la població. Democràcia real sí, sense ideologies també, lliure dret d’autodeterminació no és una ideologia com no ho és que s’ha d’acabar amb la corrupció.

 204. Por favor, lean esto, opino es muy IMPORTANTE!!
  Espero sus opiniones, que yo ya no sé qué creerme…

  http://www.lahaine.org/index.php?p=53806

  • Me parece un texto muy amigo de las grandes conspiraciones, y que se contradice.
   Y por otro lado no he encontrado la forma de comentar el artículo…
   Si realmente te preocupa, podemos comentarlo y cambiar impresiones.

  • M’ha fet pensar en les línies de fuga de Michel Foucault.
   Suposant que sigui una opinió fonamentada, en cap cas ha de desmoralitzar ningú. Ben al contrari, pot ajudar a veure més clar el camí, l’estratègia a seguir per sortir-se del guió suposadament “programat”.

 205. Els que reclamem incorporar el dret d’autodeterminació estem reclamant DE-MO-CRA-CI-A autèntica. Reclamem el dreta a decidir per la via DE-MO-CRA-TI-CA. El procès d’annexió del territori català al castellà va èsser a través d’un acte de guerra fa 300 anys i pel consequent “derecho de conquista”. No reclamem la independència, sino el dret a la democràcia en aquest sentit. I ja està. I si no es vol entendre tampoc passa rés. Els que pensem d’aquesta manera, que com a mínim som 900.000 persones , ja hem començat a fer via pel nostre comte. I ens queden dos sortides en aquest moviment: o signem una declaració on només hi surtin les millores del sistema financer, del sistema d’elecció dels polítics i sobre la no manipulació dels mitjans (per exemple) o no ens adherim. I “aquí paz y luego gloria”.

 206. Jo no dic que no siga un dret democràtic, ni que ens oblidem d’aixó. No hem de fer-ho.
  Només dic que, veient tant clar que és un tema que causa polèmica, l’hauriem de tractar de manera paralela a, o després de, assolir els mínims on tots sí hi estan d’acord.
  Si no, no hi tindrem el suport de tothom per assolir aquests mínims.
  El primer pas l’hem de donar tots plegats. No ens podem permetre deixar a ningú fora.

  • Doncs si el tema de l’autodeterminació causa polèmica potser, els qui se senten polemitzats pel dret d’una societat a decidir el seu futur, no haurien d’involucrar-se en un moviment que persdegueix una democràcia real. Ja et dic que ‘españoles contra los ricos y los políticos’ sembla un millor nom per aquest moviment.

 207. (escribo en castellano para que me entienda el mayor numero de personas)
  Absolutamente de acuerdo con Xavi (hoy dia 25 a las 03:11 AM)
  – o se concreta y se decide como canalizar los cambios , o tanta idea y tanta fuerza se perderán !
  Pensar en el COMO, que en el QUE ya lo habéis hecho.
  Empezar a decidir esto antes de que el movimiento se vaya debilitando y no os desgastéis en asuntos menores.
  Animos !! Ya habrá más ocasiones de demostrar la fuerza !!

 208. Soy vasco, y llevo siete años viviendo en Barcelona. Creo que tengo una noción de la autodeterminación bastante clara. Y no, no creo que sea el momento de trabajar desde la división. El enemigo es grande y trabaja unido, e igual tenemos que hacer todos los habitantes del estado político español. Cuando exista una democracia real, quizás se cree un marco de respeto y libertad tal que ya la autodeterminación pierda incluso su sentido. Pero para andar hay que empezar dando el primer paso, todos juntos, y ya. Las elecciones generales están a la vuelta de la esquina, y hay que hacer algo. Y no, yo no soy un falso apolítico de izquierdas como la mayoría de las personas que cortan el bacalao en la plaza (porque siempre hay alguien que lo corta).

  • Sabes qué va a pasar en la España política de la que hablas, Dorian, en las generales? Que toda la España política se va a volcar en dar la mayoría absoluta al PP. Tú sigue teniendo fe en que la gente quiere un cambio, me parece muy bien. La autodeterminación no ha perdido su sentido, tiene más sentido que nunca. Con un Estado y un presidente del gobierno más cercano al que yo pueda votar, y que mis manifestaciones en Plaça Sant Jaume sirvan de algo, porque desde la capital del reino no se oyen, será más fácil cambiar sistema injusto. Mientras la España política sea un monstruo indomesticable y lleno de cánceres, me considero parte, no habrá manera. Tú puedes colaborar con un vecino por un bien común aunque no te caiga muy bien? Yo sí. Con un compañero de piso que te hace la vida imposible, podrías? No, se acaba la cosa muy mal. Pues eso. Independencia para todos o esto se va al garete, al menos en Catalunya. Y por cierto, en el país vasco casi ni caso al 15-M, no sé…

   • Toni, has dit una cosa molt important, al menys, per a mi: la proximitat del poder polític, i em refereixo a la proximitat física. Vius a Barcelona City i mai de la vida t’has trobat amb el teu alcalde. Aixó no passa als pobles, petits i no tant petits. Si ha fet una cosa que no t’ha agradat o li reclames que no ha tancat al trànsit aquell carrer que va dir que tancaria, l’agafes i li ho dius a la cara quan te’l trobes pel carrer, el dia de la festa major o en qualsevol fira. És evident: no és el mateix tenir el president del govern a Sant Jaume que a Sol. Punt del programa que no compleix, casserolada cada dimecres a la porta fins que surti a donar la cara. Que l’ampliació del meu hospital de referència porta sis mesos de retard, els dijous al mateix lloc amb altra casserola a la mà fins que ens atengui el Conseller/a de Salut…
    La qüestió de la proximitat no es valora com s’hauria de valorar. Pot ser una eina molt potent.

 209. Si me hablas de números en el 15M en Euskadi, Tony, igual deberías mirar un poquitio los nûmeros demográficos. Somos cuatro millones y medio de vascos en total, es decir, en todo el territorio vasco hay los mismos habitantes que sólo en el area metropolitana de Barcelona. Tampoco le des clases de política a un vasco, que estas concentraciones que ahora haceis aqui en Barcelona las llevo yo mamando desde pequeño allí. No me des clases ni de lucha política o armada. Bildu es un ejemplo de cómo el pueblo puede sacar un.partido adelante, a pesar de sus reglas. Ya os gustaría en catalunya tener la cohesión nacionalista que hay en Euskadi, y para prueba, el estatuto vasco y las competencias del Gobierno Vasco. Asi que no me hables de asistencias al 15M como echando en cara que allí no se hace fuerza. El tema fue que allí @DRYBizkaia se desmarcó de toda causa nacionalista rápido, y eso allí le ha quitado muchos apoyos. Pero hay bastante más cultura política en Euskadi que en muchas provincias españolas (a la fuerza ahorcan). Una vez lei que el nacionalismo vasco era como fue el nacionalismo alemán, mientras que el catalán era como el francés.
  Me parece perfecto que algunos (y aquí en catalunya os guste o no sois minoría -Franco hizo muy bien su trabajo diluyendoos con tanto andaluz-) querais aprovechar este levantamiento social para sacar tajada. Pero la idea es tirar abajo frpnteras, no levantarlas. Siento que los anteriores gobiernos catalanes no hayan tenido pelotas de luchar mejos por vuestros derechos nacionales. Cualquier vasco te dirá que se los vendisteis a Madrid a buen precio. Yo vote en contra del estatuto porque me parecía insultante comparandolo con lo que ya tenemos en Euskadi. Debeis luchar por vuestros derechos, sin duda, pero eso os va a distanciar del resto de un país que ya os tiene bastante asco (y aqui no nos incljímos los vascos). No dejeis que nada afecte a este movimiento ahora, no os desmarqueis del resto del territorio, porque los catalanes sois muchos y teneis mucha fuerza, y serîa una pena no poder contar con ella.

  • Precisament estic d’acord amb tu, no m’has entés el ‘no sé’… Penso que els bascos sou més llestos i de fet per això no li veieu gaire de futur en un moviment que ha fet que molta gent no anés a votar o votés en blanc. Ho respecto, però t’he de dir que molta gent que conec va venir a fer l’antisitema a la plaça i s’ha donat amb un ‘canto en los dientes’ en veure els resultats electorals. Tots ells eren votants d’esquerra.
   Sembla que pel fet de ser basc i viure a Catalunya ja ho saps tot. Doncs jo he viscut a França i Anglaterra, democràcies consolidades, què m’has de dir.
   Dius que les reivindicacions dels catalans ‘ens distanciarà de la resta del país que ja ens té bastant de fàstig’? Te n’adones del que dius? A mi que els antidemòcrates em tinguin fàstig gairebé és un compliment en aquests moments, un país tercermundista i de la dreta més rànciaque ha votat el PP en massa fa 3 dies, què vols que et digui. Hi ha molta bona gent també sobretot en aquestes movilitzacions, però si m’has de dir que no puc reivindicar la llibertat de Catalunya per no molestar-los, aquests són els que ens han de portar una democràcia millor??

   • I respecte a que els independentistes som una minoria a Catalunya.. Les minories canvien el món, i encara no he vist una manifestació de milió i mig de persones col·lapsant el centre a favor del reino d’Espanya, ni tanta organització i col·laboració desinteressada per fer consultes il·legals a tot el territori. I estic segur que penses el mateix, per què, sinó, què fas a la plaça Catalunya amb 200 més amb els quals no et pots posar d’acord ni en la redacció d’un manifest de mínims?

 210. Se solicita quitar beneficios a grandes fortunas y a grandes empresas. Bien, pues entoncés y dado que esas fuentes de impuestos que faciltarían el mantener servicios públicos de calidad, se irían a otros paises. Propongo que se legalicen negocios a día de hoy fraudulentos pero con gran movimiento de dinero, es decir: LEGALIZACIÓN DE LA PROSTITUCIÓN, que daría una situación digna a mujeres que ejercen una actividad a la que yo nunca he acudido pero que según ciertos expertos mueve cantidades ingentes de dinero, cotizarían a la seguridad social, tributarían a IRPF y les darían una mejor situación, más digna. Eso sí, aunque el argumento valdría para la legalización de drogas, tráfico de armas y otras actividades, creo que la sociedad no está preparado para eso pero sí para dejar de practicar una doble moral de hace casi 2 siglos que no tiene sentido. Tb considero que igual que desapareció el latín, evolucionó el persa y otras lenguas, se debería pensar en que las lenguas evolucionen socialmente y de manera popular sin ayuda, apoyo odiscriminciones favorecidas por instituciones o estamentos. Es decir vale ya de no poder moverse libremente ya no en Europa, sino en españ, porque tus hijos tendrían que aprender catalán o euskera obligados por unos clasistas o racistas desde los estamentos. Una sola lengua y las demás que evolucionen libremente…..facilitaría la vida de muchas y muchas familias, empresas, médicos que no pueden solicitar traslados y familias sin médicos especialistas porque a los hijos de estos les obligan a hablar lenguas que ya hubiesen desaparecido como otras constumbres. Supongo que ésta última propuesta no le hará gracia a muchos, pero es otra propuesta a debatir y encaminada a un mundo más facil, menos racista, clasista y engañabobos.

  • que curiós que la llengua que esculls que tothom hauria d’estar obligat a utilitzar per poder-se moure per tot el territori espanyol amb comoditat (segons tu), sigui el castellà. Deu ser una casualitat. Doncs jo parlo 4 llengües, i si he d’aprendre basc, l’aprenc. Les divisions les crees tu solet amb la teva ignorància, perquè a mi el pakistanès del colmado em parla en català. I a un altre li parla en anglès. Aviam si n’apreneu una mica dels immigrants.

   • Mis padres son ibicencos y he crecido en la peninsula, pero siempre he oido el ibicenco, por ejemplo mi abuela (a la que tú dado el tono que utilizas llamarías ignorante) no sabía hablar castellano. Trasladado a Ibiza mientras encuentro trabajo, las ofertas que surgiesen en Cataluña o Euskadi, muhas exigen nivel bilingüe de sus relativas lenguas, por lo que no puedo optar como candidato aún siendo de los que mejorees conocimientos técnicos para el puesto tengo. Resulta que en la isla mi mujer no puede recibir la atención de ciertos especialistas como si pasaba en Andalucia o incluso en Comunidad valenciana, ya que los especialistas que había se han ido de la isla no por la isla de la que estaban enamorados sino porque sus hijos no pudieron adaptarse al catalán. Quizás sea por eso por lo que se quedan muchas posiciones públicas abiertas y se cubren con gente que se comprometa a formarse en catalán 8eso pasaba hace dos años). En la isla se habla alemán, inglés, italiano y otras cosas más, del mismo modo que yo hablo ciertos idiomas de esos. Pero es más fácil que me llamen de un trabajo en Guinea ecuatorial que de uno de Cataluña…..esto es cierto, es real y ha pasado. Aquí hay mucha gente destrozada animicamente por el hecho de que a su madre no la pueda atender un neurologo en plazo…te parece bien? a mí no y no se lo deseo a nadie.

    Perdona que no haya respondido en catalán, pero me defiendo hablándolo pero no por escrito. Eso sí podría pasarlo por google translator.

    Piensa un poco en los demás si quieres crear un mundo mejor, no sólo tu mundo mejor.

   • Precisamente porque entiendes la integración de la immigracion debes comprender que esta lucha es para todos.Yo estoy hasta los coj…de respectar que mis impuestos mantienen a un país que no nos respeta y encima se declara pepista.Pero entiendo que existe mucha gente que lucha por cambiar normas establecidas que nos afectan a todos por igual y que debe ser prioritario para camina despues hacia una autodeterminacion.probablemente solos nos costaría mucho más conseguir los objetivos,no olvidemos que el primer enemigo está en el poder intentando conservar su silla caliente,y de estos en Catalunya tambien tenemos.

   • Jo mai diria que la teva àvia sigui ignorant, em deus prendre per un tal tito (més a dalt) que diu que parlo una llengua morta. El que em sorprèn és que es critiqui tant el fet de conèixer la llengua del país per segons quines feines. Tu has sentit que Alemanya busca incorporar treballadors oi? Tècnics qualificats busquen. I a Espanya ara mateix està ple d’enginyers estudiant alemany per optar-hi; l’espanyol o l’anglès no és suficient a alemanya. Algú critica això?? Vinga va, que teniu una doble moral.. Jo t’entenc que ho vegis frustrant si tant tant et costa el català, perquè mira que n’és de difícil.. Però si hi ha algú preparat a aprendre’l per tenir una plaça a l’administració pública catalana, doncs mira, ja es cobrira la plaça. Lo de les places vacants que no es cobrixen, que faran que es mori gent per manca de metges, per favor… no t’inventis coses.

   • ho sento per la teva dona, de veritat, però obligar a renunciar als drets de tot un païs a ser atés en la seva llengua per la gent a qui paguen amb els seus impostos no crec que sigui una cosa que es pugui exigir tan fàcilment. Segur que hi ha altres solucions.

  • Celebro que algú hagi tingut la valentia de parlar d’aquests temes: prostitució, drogues il•legals i tràfic d’armes. Hi estic d’acord amb tu, Tito, s’han de legalitzar la prostitució i la compra-venda de drogues. Amb això no vull dir que recomani consumir aquests serveis i productes, ni molt menys.

   En el cas de la prostitució, aquestes dones estarien més protegides (i no ara que les tenim en les carreteres a l’abast de qualsevol desaprensiu) i cotitzant a la Seguretat Social, arribaran a cobrar una pensió quan no puguin exercir.

   El cas de les drogues il•legals és diferent: és la única activitat econòmica amb una xarxa de distribució gratuïtat, sense cost. A més, no paga impostos però el cost social és molt gran: problemes associats com la petita delinqüència, l’addicció i com a desencadenant de trastorns físics i mentals amb els consegüents problemes de reinserció sociolaboral, i també els costos econòmics de l’ajuda a la desintoxicació, tractaments psiquiàtrics per a tota la vida, incapacitacions amb pensions no contributives de misèria… És una hipocresia social tan gran!! La venda està prohibida però el consum, no. I al voltant un “merchandising” que no té res que envejar a les botigues del Barça… Samarretes, moneders, encenedors, llibres de cuina, llavors, etc. etc. etc.

   I del tràfic d’armes? Espanya és el 8è exportador mundial d’armament. No tinc més dades. Què em dieu?

 211. I respecte a que els independentistes som minoria.. Les minories canvien el món. I estic segur que penses el mateix, per què, sinó, què fas a la plaça Catalunya amb 200 més amb els quals no et pots posar d’acord ni en la redacció d’un manifest de mínims?

  • Perdona TONI S que no te haya respondido, estaba en el incendio que hay por aquí en Ibiza, incomunicado y un poco más acogonado por problemas más inmediatos. Bueno, ahora resulta que Alemania y Baleares tiene la misma cooficialidads según tú, y según lo que decías en su momento,mi abuela es una ignorante como te lo debo parecer yo por hablar tres idiomas y una lengua cooficial (catalán). Si te parece que me invento los datos que expongo me parece muy bien, sigue viviendo en tu micromundo lejos de la realidad de mucha gente que te lo puede confirmar, o como ejemplo te puede valer el incendio que acabamos de tener, que como no hay efectivos en la isla. Eso te puede valer como ejemplo. Nunca he dicho que hables una lengua muerta, sino que a las lenguas hay que dejarlas que sigan su ciclo como ha pasado con muchas que nacen, evolucionan y mueren, algo que le podría haber pasado al catalán o al castellano y sin embargo le pasa al esperanto que nacio como un sueño, como lo que creí que copmpartían todos aquí sin apuntarlo a independentísmos raros. No entiendo esa mentalidad primitiva, clasista, exclusivista y cavernícola de nacionalismo en estos momentos de la vida. levantas muros y no entrara el fuego en tu casa (temporalmente), pero tampoco podrá ayudarte ningún vecino.

   Mi mujer lo sufre como me dices, mi tío murió hace tres meses, la mdre de un gran amigo tb y la madre que digo no recibe la atención en su momento, es la madre de mi primo…mi tía. si quieres contrastar ve a los hospitales, estos no son casos únicos son problemas reales por la política de autonomías, a mí de verdad insisto como si me gobiernan desde euskadi…pero que no haya tantos políticos, minisros, consellers, lehendakari y asesores……

 212. Demonio de Autodeterminación e independencia.

  “El nacinalismo es el primer paso hacia el imperialismo”
  Que si quereís llamamos a España: Euskadi o Cataluña ó Extremadura, trasladamos la capital a Donosti, Hospitalet o Badajoz y como lengua oficial ponemos el euskera, catalán ó castellano.

  Creo que habría que buscar un mudo mejor y no micromundos, que sí la democracia funcionase en esa situación hipotética propuesta….creo que son menos votos vascos que el resto del territorio (por llamarlo de alguna manera) o menos catalanes que el resto.

  Imperialismo…y luego nazismo

 213. No lo sé todo. Y comparto casi todo lo que dices Toni. Mi hermano vive en Brighton. Sólo digo que no es el momento, no que nunca lo sea.

 214. Es el momento de hacer algo de verdad a nivel mundial, tenemos que boicotear las multinacionales y los grandes holdings, es mas profundo que una autonomia, eso queda incluido como derecho fundamental de los residentes y habitantes, que ya se verá en su momento por via de referendum, pero las miras creo que deben ser mas amplias es que es distinta una persona por nacer en Senegal? por que tiene diferentes derechos, por no tener un papel? UN PAPEL, esa es toda la diferencia.
  Basta de utilizar todo esto demagogicamente, quiero mis derechos aqui en Malaga en Singapur y en Kansas.
  Si cambiamos el sistema financiero esto se va pal carajo y hacia ahi donde debemos mirar, por eso lo importante es seguir trabajando y mobilizandonos y exigir y no callar.

 215. ” Supresión de su inmunidad jurídica”
  Lamentablemente, si ocurriese esto, empezarían a denunciarse los unos a los otros, intentado pasar leyes mientras algún diputado molesto está de tribunales por alguna denuncia falsa.
  Esto no es un consenso de mínimos, es un pedir hasta la Luna. Hay que centrarse en algo más a corto plazo.

 216. Yo empiezo a ver que al tronco de este arbol, le estan creciendo demasiadas ramas y puede que el tronco no resista tanto. Frenemos el crecimiento de tanta ramas y centremonos en reforzar el tronco, despues con un tronco bien desarrollado, no habra problema para que crezcan las ramas. La naturaleza es muy sabia y observarla de vez en cuando e imitarla, nos puede ser de mucha utilidad. He observado, que los arboles frutales, si se les pone un peso al final del tronco, dan má y mejores frutos, no se porque, pero funciona. Este movimiento, puede ser el arbol, ¿quien ó que puede actuar como el “peso”, que al final de mejores frutos?

  .

  • Efectivament l’arbre no aguantarà tantes branques! Sóc nou al debat i potser solament faré una aportació, per si pot ser d’ajut. Tinc la sensació que s’estan posant elements ideològics de cadascú (especialment esquerranosos). Segurament per a tothom és difícil evitar-ho. El meu punt de vista és que caldria centrar-se en el que pot sumar el gran gruix de la població: enfortiment i aprofundiment en la democràcia. La democràcia serveix per decidir què volem fer, però ara el que toca és reforçar una democràcia que s’ha quedat en molt formal.

   El gran salt a fer és el dret a decidir. Els ciutadans hem de conquerir el dret real de decidir el nostre futur. Això té riscos i cal una repolitització de la societat, que la gent militi en partits o creï espais de debat polític i influències nous.

   Crec que una dinàmica de participació ciutadana és fonamental, però no de la manera que s’ha fet a casa nostra en aquests anys… La participació sols es pot fer si la ciutadania disposa d’informació comparada, i això demana una transparència qualitativa que ni les administracions estan mostrant.

   Però sobretot vol dir que puguem en primer lloc decidir quins són els temes a decidir. I per descomptat que les llibertats nacionals són un tema fonamental. Les fronteres han vingut històricament determinades per guerres i matrimonis. No és lògic que avui hi hagi mecanismes democràtics per a canviar-les allà on es vulgui? Aquest és un tema fonamental ja que exemplifica si som els ciutadans els que triem els temes o aquests ens vénen marcats.

   I són molts altres els temes en el quals jo voldria decidir. Per exemple si hem de rescatar els bancs o no. Però això requereix debat, contrastar pros i contres, saber les conseqüències i finalment votar-ho en un referèndum. Jo hi estic d’acord. Però jo no crec que l’acampada hagi de demanar el retorn dels diners, etc, sinó el dret democràtic del poble a decidir-ho. El dret a decidir és el focus, és el fonament de l’enfortiment democràtic.

   Però Espanya no podrà mai enfortir la democràcia perquè una democràcia autèntica pot suposar que democràticament algunes nacions considerin que volen governar els seus destins. És a dir, sóc pessimista sobre les possibilitats que a nivell estatal es pugui desenvolupar un model d’aprofundiment democràtic perquè l’estat no ho suportaria. Si no accepten que la democràcia vol dir poder posar totes les demandes pacífiques damunt la taula no hi podrà haver salt qualitatiu.

   Proposo que us oblideu d’algunes propostes excessivament tendencioses políticament i us centreu en la qualitat democràtica, en el dret a decidir.

 217. I la despesa militar? crec que és bàsic mencionar la seva eliminació a les demandes mínimes

  • Sigo manteniendo que en un sitema politico-economico como el que hay es IMPOSIBLE hacer reformas reales sin salirnos del marco de su ley. En Islandia han hecho dimitir a todo el govierno en bloque y se a juntado una asamblea popular para reescribir la constitucion porque con las reglas que nos imponen solo podemos jugar a su juego.
   Me llaman de todo por decir esto xDD pero es la realidad, dentro de su sistema solo podemos favorecerlos, por eso una revolucion real seria abolir el sistema entero y “empezar de cero”.
   Las sociedades anteriores nos llevaron a esto, usando su modelo no creo que avancemos, creemos el nuestro, con Respeto, Amor y Paz!
   BDNoPerdona!

 218. ¿Por qué ponéis mis comentarios “esperant moderació? Solo propongo nuevos puntos para reducir los recortes sociales. Eliminar los 10.000 millones de subvención pública a la iglesia (consultad el estudio de europa laica).
  Es que tienen bula como siempre?
  No lo entiendo

  • En la declaración de la renta, cada uno decide a quién dona este tramo.
   La Iglesia católica atiende en el mundo:
   25% de los enfermos de SIDA
   700 Leproserías
   19.500 Orfanatos y guarderías
   5.900 hospitales
   16.700 dispensarios
   12.600 hogares de ancianos
   11.500 centros de orientación familiar
   11.600 centros de educación especial
   44.500 centros asistenciales de diversa indole.
   Esto lo hace con 400.000 misionesros, que no cobran salario.
   No soy católico, pero me toca las pelotas, las tonterías que se oyen hablando contra esta institución, que es la MAYOR ONG del mundo y lo ha sido desde hace cientos de años.

   • Antes de calificar de tonterías otras opiniones deberías reflexionar.
    La iglesia es la mayor ONG para sus intereses.
    ¿No te planteas que se podría hacer lo mismo con políticas sociales?
    U¡Yo no solo hablo de la donación de la renta, sino de las asignaciones de presupuestos públicos? Hablo de 10.000 millones (lo de la renta son “solo” 330 millones. Y encima la iglesia se otorga el privilegio de decir que está bien y qué está mal. Léete un poco la historia real (hay bibliografía) y no la que te cuentan. Y si quieres léete el informe de europa laica. Tú sabes lo que se puede hacer con 10.000 millones (y si quieres hablamos del control de la iglesia en medios de comunicación, entidades financieras, etc.)
    249 millones: Asignación IRPF
    La Iglesia destina la asignación del IRPF íntegra a la financiación del culto y el clero.
    80 millones: “Otros fines”
    Es la parte que recibe de la casilla “otros fines” del IRPF. Va a diferentes proyectos de instituciones católicas.
    1.000 millones: Sin impuestos
    Es el ahorro por la exención del pago de impuestos como el del IBI o el de patrimonio.
    4.600 millones: Profesores y conciertos
    Recibe del Estado para pagar a los 16.000 profesores de religión de los colegios públicos y financiar centros concertados.
    3.200 millones: Atención sanitaria
    Para financiar tanto dispensarios y centros para transeúntes, como hospitales y centros de salud dirigidos por órdenes religiosas.
    25 millones para funcionarios
    Para el pago del sueldo de los religiosos que ejercen como capellanes en cárceles y cuarteles.
    500 millones: Monumentos
    Es el dinero que recibe para financiar las labores de conservación del patrimonio artístico propiedad de la Iglesia
    290 millones: Eventos locales
    Subvenciones para abonar los gastos de eventos religiosos y asociaciones de ámbito local
    60 millones: Jornada de la juventud
    Es el dinero que, según las previsiones, costará al erario público las Jornadas de la Juventud que se celebran este verano en Madrid.
    Saludos

   • Algú em pot aclarir si l’Església Catòlica encara continua exenta de l’IVA? El govern actual va començar a “negociar” la fi d’aquest privilegi però no sé en quin punt es troba ara aquest tema.

 219. 1- sobre los privilegios de los políticos:

  ¿Alguien ha hablado de las pensiones múltiples? Cabe mucha conjetura en “prohibición de una pensión superior…” La cultura choricera entendería esto rápidamente como un máximo individual por cada pensión.

  2- sobre no más privilegios para banqueros…:

  “aquellas entidades en dificultades deben quebrar…” espero que quien proclama esto se encuentre un día con su banco o el de sus padres en quiebra y que el estado no le garantice la percepción o mantenimiento seguro de sus ahorros, propiedades o deudas.
  La banca privada, como su nombre indica, genera capital privado, inversión privada y propiedad privada. No quisiera yo que un banco estuviera también sometido a los caprichos cambiantes de los gobiernos de turno.
  Si al control sobre los movimientos especulativos, pero este no se debe ni se puede, por no ser factible ni productivo, realizar en el interior de los bancos, si no a gran escala, mediante políticas sociales justas y acometidas con gran capital, que influyan negativamente en aquellos procesos especulativos que afecten a los bienes básicos, a saber, vivienda, educación, sanidad, alimentación y transporte.

  3- sobre los privilegios para las grandes fortunas: REMARCO, SE ESCUCHAN DEMASIADAS TONTERIAS.

  ¡Que inteligente! Aquel que piense que elevando los tipos impositivos se recaudarán mas impuestos, de hecho, los tipos impositivos deberían ser indistintos para todo tipo de rentas excepto para las mas bajas. Eso evitaría en gran medida en fraude fiscal, así como la injusticia que representan (no todas las rentas altas son tiranos multimillonarios, si no que muchos han puesto en riesgo su propio capital para acometer empresas que ahora dan puestos de trabajo).
  Que decir del impuesto de sucesiones, que no representa otra cosa que la esquilmación del capital familiar, del ahorro o triunfo de las generaciones anteriores, que es la antítesis de lo que representa el derecho sobre la propiedad privada. Quien no tenga la suerte de poder ser heredero, quizá le viniera bien pensar en defender las garantías de sus descendientes, si esque no pretendemos acabar viviendo todos de unos pocos.

  4- Sobre los sueldos dignos:

  “La economía al servicio de las personas y no al revés” ¿Es que acaso las personas no conforman la economía? ¿Es que acaso la economía es un ente vivo e independiente de nuestros actos? Por favor, hagamos de esto un debate digno empezando por llamar a las cosas por su nombre.
  Sobre el establecimiento de un máximo y un mínimo salarial: Un aumento del mínimo, por supuesto. Pero establecimiento de un máximo salarial vendría acercándose al comunismo, aquel en que, llegado a cierto punto, a nadie le interesa ser sobresaliente en su trabajo. No gracias. Una frase de Ortega y Gasset dice: “Quien no pueda lo que quiera, que quiera lo que pueda” Unirse al conformismo es unirse a la misericordia, es el triunfo de la mediocridad sobre la excelencia, y yo no quiero vivir en un país todavía más mediocre.

  5- sobre el derecho a la vivienda:

  ¿Expropiación de las viviendas en desuso? ¿Qué via es esa? Los Vikingos quedaron ya muy atrás en la historia. Vuelvo al asunto de sobre como elevar el nivel del debate.
  La sección del derecho a la vivienda viene intrínseca en el apartado del control sobre los movimientos especulativos que afectan a las necesidades básicas.
  No seguiré hablando de este apartado que, pudiendo haber sido mucho más concreto y racional, ha tomado un tinte de lo más “okupa”. ¿Quien ha votado esto? ¿Propietarios de casas que han salido al extranjero para tener un trabajo digno? ¿Propietarios de casas que, debido a que su preparación, desempeño de su trabajo, dedicación, etc. les ha permitido un nivel de vida superior y pueden disfrutar de una segunda vivienda? No se trata de defender a nadie, se trata de ser justos y racionales, todos.

  6- sobre los servicios públicos de calidad:

  La solución no siempre pasa por contratar mas personal o por ingresar mas y mas capital. Se trata de cambiar el modelo de gestión, el modelo de contratación y el modelo de evaluación continuada y a posteriori de los profesionales, tanto en escuelas como en hospitales, administraciones, etc.

  8- sobre el medio ambiente:

  Supresión de la etiqueta “ecológico”, “verde, “biológico” y similares, sin atender a todo el proceso que requiere el producto. La ecología real actúa sobre toda la cadena del producto y no se centra en un punto concreto en su proceso de producción.
  La agricultura “ecológica” tiene, hoy por hoy, poco de ecológica. El aprovechamiento del suelo, el consumo de combustible por peso del producto a lo largo de todo el proceso hasta el consumidor final, etc. son parámetros fundamentales que van mucho mas allá del empleo o no de pesticidas, herbicidas, gestión de los purines, etc.
  Por tanto, antes de favorecer la agricultura o ganadería ecológicas, favorecería el uso apropiado de su desiganción, no fuera que cayéramos en el error de seguir pagando mas por menos.
  Cuidado con los términos “soberanía alimentaria” pues alguien podría llegar a pensar que resulta gratuita así como imprescindible, por no hablar de la problemática que representa puertas a fuera de la Unión Europea. Eso sí, alguien ya ha llegado a pensar que esta “soberanía” garantiza el acceso a todos los productores. El conocimiento de causa es un deber del que se considere en el derecho de hablar bajo su nombre.

  • Un últmio asunto.
   Pienso que esto no es ninguna consulta ni referendum, el debate, aun que fuera por una miserable vez, podría ir mucho mas alla del nacionalismo y el independentismo. No todo el mundo pretende mezclarse en esa causa ni esa causa puede mezclarse con todo debate politico.

   Estamos hablando de cirsis, de sociedad, de garantía, de soluciones, en un plano mucho mas amplio del que incluye ese fervor patriotico independentista. Por favor, las banderas para otro momento, o se corre el riesgo de ser todavia mas ignorado por los medios.

   Y lo digo por grán parte de la tónica del foro.

   • A Catalunya hi ha un 19% de la població que viu amb uns ingressos per sota el llindar de la pobresa. Catalunya pateix un espoli per part d’Espanya de 20.000 euros anuals (dèficit fiscal). Crec que parlant d’independentisme també estem parlant de “crisis, de sociedad, de garantía, de soluciones”.

    Si tu creus que un Estat té dret a fer això a una regió, nació o el que sigui, també de pas et podries fer banquer.

   • Pienso, que si se estructura la sociedad de forma horizontal, el nacionalismo y centralismo, desaparecen por si solos; pues deja de tener sentido tanto el gobierno central como el autonómico, pues son simples coordinadores.

   • Pienso, Toni, que una cosa es defender tus opiniones o posiciones políticas, y otra es cargarse el tipo de debate que va mas alla de la opción política. Si, por una vez, se ha puesto todo el mundo deacuerdo en dialogar… ¿A que santo tenemos que seguir oyendo a los grupos de nacionalistas de siempre tambien aqui? Espero que tu no seas de aquellos que saca la bandera independentista hasta en las manis de Green Peace y hasta para cantar gol. ¿Seguimos estereotipándonos?

   • sou ben rucs. Voleu fer d’aquest moviment un moviment internacional, i ataqueu els valors nacionals de la gent. Doncs ho teniu clar amb França, Regne Unit i totes les altres nacions i estats del món. Només sou espanyols, no ho oblideu.

  • Només un comentari a allò que has dit sobre el tema del dret a l’habitatge:
   “¿Expropiación de las viviendas en desuso? ¿Qué via es esa? Los Vikingos quedaron ya muy atrás en la historia. Vuelvo al asunto de sobre como elevar el nivel del debate.(…) No seguiré hablando de este apartado que, pudiendo haber sido mucho más concreto y racional, ha tomado un tinte de lo más “okupa”. ”

   Doncs, sí, una mena d'”expropiació” en diferents països i per diferents vies. Aquí pots veure detalls:
   http://www.rebelion.org/noticia.php?id=64475
   El cas d’Holanda no està actualitzat i és molt significatiu. Al 2009 mitjançant un decret es van carregar una llei vigent durant 30 anys… ¿¿¿???

   Al punt 3 has esmentat el dret a la propietat privada. Coincidiràs amb mi si dic que un dels pilars del capitalisme és la propietat privada dels factors productius amb una justificació ètica i teòrica: perquè la iniciativa privada els gestiona millor, és a dir, obté més productivitat i rendibilitat, que la propietat pública. I una cosa és evident: els pisos buits són improductius en termes d’economia real (diferent és que vulguis especular, amb compte amb la bombolla que encara no ha esclatat!), ja no parlaré de justícial social…

   No, no sóc una “okupa” ni tinc res a veure amb aquest moviment social però no tinc res en contra d’ells…
   La teoria econòmica els hi dóna la raó.
   I la consciència social, també.

 220. Hola.
  Copio un tweet d’aquest matí (entre les 10 y les 10:30) d’acampadasol
  @acampadasol
  #consensodeminimos aprobado en asamblea: http://bit.ly/mx2sQg Buenos días!
  Crec que fariem bé en alinear totes les acampades al voltant de aquests mínims, sense deixar de treballar en la resta de coses. Però per als mínims, entenc que ens interesa estar tots en la mateixa línia.

 221. Toni S., Ja hem entés que només et preocupa lo teu. Ara podem avançar? Gràcies

 222. Para cuando una comisión representativa que tenga liderazgo, principios, lealtad al “cambio”, incorruptibilidad, para poder hablar con los políticos y “conjuntamente” sentar las bases para EQUILIBRAR NUESTRA DEMOCRACIA. Para cambiarla desde dentro hace falta ACTUAR. Ya sé que todavia no se tiene un documento consensuado para poder estar de acuerdo con todo, pero si se empieza a hacer ver a los políticos que LA COSA VA EN SERIO y que tenemos el respaldo del resto de plazas de europa (a los efectos que detecten que el resto de políticos se encontraran en la misma situación “peligrosa”); empezaremos a crear un sentimiento de seriedad en el resto de la sociedad, cuando se hable de nosotros.

 223. Me estoy quedando atónito con lo que estoy leyendo. ¿Donde pretendéis llegar con todo esto? lo que se trata es de unirse todos por la misma causa y por lograr cambiar un país conjuntamente y lo único que se refleja aquí, por desgracia, es que los catalanes queréis el independentismo, es vuestra única y exclusiva visión de futuro para Cataluña. Queréis dejar de pensar en vosotros mismos y por una vez en la vida actuar conjuntamente con todo el país¿? ya que se ha conseguido concentrar diferentes voces a lo largo de todo el territorio no lo tiréis todo por tierra por culpa de vuestro egocentrismo. Ahora lo que toca es unificarnos entre todos para lograr un resultado conjunto. Que creéis que piensan los países de Europa y del mundo al ver estas peticiones dignas de un niño de 10 años sin sentido alguno. Para hablar antes se tiene que ser capaz de escuchar y razonar y de paso también de informarse un poco de como esta el sistema y no hablar sin coherencia ni determinación que sino lo único que vamos a conseguir es que los demás países se rían de nosotros que es lo que hacen gracias a gente que realiza peticiones sin sentido. Por ultimo decir que el punto 7 libertades y democracia participativa es el único punto que refleja algo de carácter interesante ya que los periodistas por desgracia, la mayoría, están totalmente influenciados por los cargos mas elevados y no dicen ni hacen lo que realmente piensan sino que se dejan llevar por sus jefes como marionetas, eso no es periodismo ni nada eso lo único que es, es reflejar noticias al gusto de la ideología del dueño y no decir realmente lo que se ve ni lo que es. Eso si estoy 100% seguro que la mayoría de los asistentes a plaza Cataluña le dan un puesto de trabajo como periodista y, gracias al egocentrismo que se respira en ese ambiente, haría caso sumiso a aquel que le hubiera otorgado el trabajo, dejando de lado su ideología por dinero y eso se llama hipocresía. Bueno de los demás puntos no voy a hablar ya que Santiago se ha explicado coherente, racional y perfectamente.

  Solo hay que mirar la petición 5 para descubrir la desbordante inteligencia que se desprende en esta pagina.

  Por una España unida, racional y coherente.

  • Sí señor,

   Porfavor, que se piense un poco en común, para proponer caminos y modos de conseguir o viabilizar planteamientos utópicos, aunque siempre se empiezan como utópicos…Saint Simón.

   El independentismo y cosas similares, para lo que dice IKEA, para tu cas. Nadie se ha dado cuenta de la imagen que tienen los suecos de esos movimientos sin sentido…por eso esa campaña de burla….Es broma.

   Por favor unidos y no segregados, cediendo y sembrando se recogerán más frutos juntos a largo plazo, y esto será para los que vengan, no para nosotros.

  • La carta de les Nacions Unides que té a l’article 1 el lliure dret a l’autodeterminació no és una ideologia. Com no és una ideologia els drets humans, no? La democràcia que tu vols no contempla el dret a decidir dels pobles? Espanya una grande i fuerte no? Vols dir que no ets de la falange tu?
   Aviam si apreneu d’Anglaterra i Canada, per exemple.
   Els que desuneixes ets tu, esteu perdent seguidors a Catalunya, aquí en tens un, que ja no se us creu o que no vol una democràcia a l’espanyola.

  • Quina ràbia el teu comentari, David. Les reivindicacions d’Escòcia, Quebec, Sudan del Sud, i centenars d’altres nacions són peticions de nen de 10 anys per als paísos europeus, com Anglaterra que contempla el dret de secessió per via de referendum, o per a tu?? Que ets un espanyol curt de mires.

  • Em sap greu la teves poques mires. Aquest moviment transversal i transnacional acabarà amb els estats europeus per resorgir una nova europa de les nacions el reconeixement de les quals serà la llengua, la cultura i les tradicions

  • David ha dit: “Solo hay que mirar la petición 5 para descubrir la desbordante inteligencia que se desprende en esta pagina.”
   Dono per fet que et refereixes a l’expropiació dels habitatges no utilitzats.
   Doncs, sí, una mena d’”expropiació” en diferents països i per diferents vies. Aquí pots veure detalls:
   http://www.rebelion.org/noticia.php?id=64475
   El cas d’Holanda no està actualitzat i és molt significatiu. Al 2009 mitjançant un decret es van carregar una llei vigent durant 30 anys… ¿¿¿???

   Parlem del dret a la propietat privada, parlem-ne… Coincidiràs amb mi si dic que un dels pilars del capitalisme és la propietat privada dels factors productius amb una doble justificació ètica i teòrica: perquè la iniciativa privada els gestiona millor, és a dir, és capaç d’obtenir més productivitat i rendibilitat que la propietat pública. I una cosa és evident: els pisos buits són improductius en termes d’economia real (diferent és que vulguis especular, amb compte amb la bombolla que encara no ha esclatat!), i ja no parlaré de justícial social…

   No, no sóc una “okupa” ni tinc res a veure amb aquest moviment social però no tinc res en contra d’ells perquè…

   La teoria econòmica els hi dóna la raó.

   I la consciència social, també.

 224. hola a tots i totes ,
  en el resum de minims , per mi manca :
  JUSTICIA SOCIAL DE VERITAT , EN PRODUNDITAT , SUPERANT I MODIFICANT EL MARC LEGAL. LA LLEI FETA PEL POBLE I A FAVOR DEL POBLE. IMPLICACIO DEL APARELL DE JUTJES , ETC.
  I TAMBE CASTIG EXEMPLAR ALS QUI ESTAFIN AL POBLE , POLITICS, ETC.

 225. Si diuen que tots som iguals davant la llei, davant de la constitucío espanyola i davant de qualsevol religió, xq jo no tinc dret a un habitatge ni en un futur m’estàn dien q els anys que porto cotitzant no em donaràn cap mena de pensió? Ens diuen que ens hem d’apretar el cinturó pero ells continuen amb el seu sou i realment per governar no fa falta cobrar el que cobren ja que tenen milers de persones al seu darrere que donen la cara x ells .
  A part de tot això el forat economic que hi ha aquí a Catalunya fa uns 3 anys q es sabia i no han Fotut RES NOMÉS PULIR-SE ELS NOSTRES DINERS.
  A més a més xq collons jo he de patir una crisis economica que l’han format ells? Xq collons donaven hipoteques de més de 200 mil euros a gent q cobrava 700 euros? Xq els q trevallen als bancs o caixes han de tenir 18 pagues a l’any quan son ells els que ens xupen la sang?

  • Lorena, comprenc la teva indignació i la comparteixo. Però em sap greu això que has dit al final sobre la gent que TREBALLA als bancs o caixes. Encara que tinguin 18 pagues o les que siguin, no són ells “que ens xupen la sang”. Són treballadors i treballadores com la resta, afectats com tothom per la reforma laboral. Que guanyen una mica més? Potser. També paguen més impostos perquè ells, les nòmines, Hisenda les té ben controlades. No s’escapa ni una! El que vull dir és que no és motiu per a mossegar-los. Aquest tret t’ha sortit desviat, t’ho dic amb afecte.

   Si vols saber qui ens xucla la sang, mira la Revista Forbes a veure si trobes, per exemple, un tal Botín entre les persones més riques del món… El trobaràs, però molt lluny de don Amancio Ortega, imperi Inditex (Zara, women’s secret, etc. etc.), a aquest el trobaràs entre els 10 primers de la llista (i això que el divorci li va costar molts però molts milions; la seva ex-dona també hi surt a la famosa llista). Entre els 10 primers d’entre els més rics i també dels que més exploten la gent del Tercer Món. Un aclariment: aquesta llista nou inclou els caps d’estat. No trobaràs la Reina d’Anglaterra ni els jeques àrabs, etc.
   Potser també t’interessarà saber que (dades 2007):
   http:///www.larepublica.es/spip.php?article6973
   “Según informa la agencia DPA, Juan Carlos I es el tercer rey más rico de Europa, con una fortuna de 1.700 millones de euros. Primero está el príncipe Hans-Adam de Liechtenstein y segunda, Isabel II de Inglaterra. Alberto II de Bélgica es el más “pobretón”.”
   Molta gent s’ha preguntat com ha fet aquesta fortuna Juan Carlos I… Si algú ho sap, no ho diu. Però aquí tens algunes dades:
   http:///www.canarias-semanal.com/secciones/estado/articulosnuevos/negociosreales/Eopacos.html

   • La meva primera resposta no ha sortit publicada encara: “El vostre comentari està esperant moderació”. Potser per què hi afegia dos enllaços (mesura antispam?). Ho torno a intentar només amb un.

    **********************************
    Lorena, comprenc la teva indignació i la comparteixo. Però em sap greu això que has dit al final sobre la gent que TREBALLA als bancs o caixes. Encara que tinguin 18 pagues o les que siguin, no són ells “que ens xupen la sang”. Són treballadors i treballadores com la resta, afectats com tothom per la reforma laboral. Que guanyen una mica més? Potser. També paguen més impostos perquè ells, les nòmines, Hisenda les té ben controlades. No s’escapa ni una! El que vull dir és que no és motiu per a mossegar-los. Aquest tret t’ha sortit desviat, t’ho dic amb afecte.

    Si vols saber qui ens xucla la sang, mira la Revista Forbes a veure si trobes, per exemple, un tal Botín entre les persones més riques del món… El trobaràs, però molt lluny de don Amancio Ortega, imperi Inditex (Zara, women’s secret, etc. etc.), a aquest el trobaràs entre els 10 primers de la llista (i això que el divorci li va costar molts però molts milions; la seva ex-dona també hi surt a la famosa llista). Entre els 10 primers d’entre els més rics i també dels que més exploten la gent del Tercer Món. Un aclariment: aquesta llista nou inclou els caps d’estat. No trobaràs la Reina d’Anglaterra ni els jeques àrabs, etc.
    Potser també t’interessarà saber que (dades 2007):
    (Veure enllaç en resposta separada)
    “Según informa la agencia DPA, Juan Carlos I es el tercer rey más rico de Europa, con una fortuna de 1.700 millones de euros. Primero está el príncipe Hans-Adam de Liechtenstein y segunda, Isabel II de Inglaterra. Alberto II de Bélgica es el más “pobretón”.”
    Molta gent s’ha preguntat com ha fet aquesta fortuna Juan Carlos I… Si algú ho sap, no ho diu. Però aquí tens algunes dades:
    http:///www.canarias-semanal.com/secciones/estado/articulosnuevos/negociosreales/Eopacos.html

   • Primer enllaç eliminat del post anterior:

    Potser també t’interessarà saber que (dades 2007):
    http:///www.larepublica.es/spip.php?article6973
    “Según informa la agencia DPA, Juan Carlos I es el tercer rey más rico de Europa, con una fortuna de 1.700 millones de euros. Primero está el príncipe Hans-Adam de Liechtenstein y segunda, Isabel II de Inglaterra. Alberto II de Bélgica es el más “pobretón”.”

 226. eliminar el impost de succesions…. com se uns nota que no heu perdut algun familiar ben proper i se us han emportat els calçotets…. mare meva….

 227. Por una parte estoy sorprendido y feliz de ver que aún estamos dispuestos a luchar por algo, pero por otra parte creo que los mínimos que enumeráis son totalmente surrealistas.
  ¿Quién pensáis que va a pagar todo esto?
  A la mayoría de las propuestas les falta una perspectiva económica real.

 228. Algo que no he visto y que desde hace tiempo me parece una idea interesante, es el uso del DNI electrónico para algo más que para bajar el informe de la vida laboral. La acampada está muy bien, pero en plaza Catalunya no cabemos todos, en internet sí. ¿Por qué no poder participar directamente en todas las decisiones del gobierno a través de esta herramienta?
  Es cierto que por el momento la fractura digital (personas que no tienen acceso a la red) es de casi un 50%, pero el porcentaje se reduce día a día.
  Quizas podría comenzar como consultas no vinculantes y al cabo de x años convertirse en verdaderos referéndums. Lo que ahora llamamos presidente, podría llegar a ser lo que debería ser, un simple portavoz que acatara las decisiones que el pueblo fuera tomando a diario.

  • No ens podem permetre esperar uns anys…

   La fractura digital la soluciones amb un parell de terminals a cada ajuntament de barri i de poble, amb l’assistència d’un funcionari per resoldre dubtes i donant una setmana de temps per votar el referèndum vinculant.

   No sóc cap experta en sistemes informàtics però el sentit comú (el menys comú dels sentits, diuen) em fa pensar que el sistema no pot ser molt complicat, que funcionaria.

 229. Animo!! Todos hemos visto lo que ha pasado!! no pueden negarlo

 230. Patricia Pichel

  Muy buenas propuestas. Mi apoyo incondicional. No hay derecho de desalojarnos de una plaa pública y menos por la fuera.
  Aupa y ánimo!!!

 231. Que se elimine la monarquia, solo cuesta dinero a los ciudadanos.
  Que les den un sueldo de jubilación al Rey Juan Carlos y a Doña Sofia y los retiren y se
  instaure la República.

 232. Està molt bé que ens mobilitzem, finalment, vagi per endavant. El que passa és que no acabo d´entendre que te a veure tot plegat en plantar-se a viure al mig d´una plaça i invertir hores i hores en “discutir” qüestions que –m´hi jugo el fetge- en molts casos ni ens havíem plantejat mai, i en altres ni sabíem que existien. S’organitza la comissió de la subcomissió de l’assemblea i algú que està informat ens explica la diferència entre impost de successions i l´impost de patrimoni i apa! tots ens indignem! I no dic no que estigui bé que sabem la diferència i que en tinguem opinió, eh, no dic pas això. El que dic és que estem com estem per que fins avui, francament, el tema ens ha importat ben poc, per dir-ho educadament. Estem on estem per que ho bé hem passat de votar, o bé ho hem fet amb conceptes com “vot de càstig”, “vot útil” o ves a saber. Fa molts anys que em dona la sensació que votem més en contra de que a favor de, i això no pot ser bo. Estem on estem per que un cop hem votat, o ni tan sols ho hem fet “total, per que”, ens desentenem del tema durant quatre anys. Ens queixem, si, però ja se sap que quyi no es queixa és per que no vol. I no fem res mes, per que “total, pel cas que ens han de fer, i a mes jo no tinc temps” Estem on estem per que som uns irresponsables, tots plegats.

  Ara ens inventem això de les acampades, molt maco, però a mi potser em semblaríem millor que ens hi poséssim seriosament i aprofitéssim les eines que tenim a l´abast, les que ens proporciona el fet de viure –per sort- en una societat democràtica. Parlo de les Associacions de Veïns, de les associacions d´estudiants, de les Associacions de pares, de les Associacions professionals … parlo també de sindicats, i fins i tot parlo de partits polítics. Algú ha sentit parlar del concepte de militància? Que us penseu, que un partit polític és un ens amb vida pròpia? No, no, un partit polític el fan els militants, des de dins, i tindria lògica que ens interesses, des de dins, el partit al qui finalment donarem el nostre vot. Per posar un exemple: Fa uns mesos el PSC va convocar als seus militants i simpatitzants per tal que escollissin entre dos candidats a l’alcaldia de Barcelona. I només un 34% dels censats es va molestar en anar a votar. I estem parlant del partit que ha quedat en segon lloc a les darreres eleccions municipals. Dona que pensar, no? A mi si. Molt. Em fa pensar que hem deixat que els partits es converteixin en “ens” que funcionen a cop de talonari, i a cop de la comissió de la subcomissió, i a saber que vol dir això. No hi ha una base social que els indiqui on han d´anar i que han de fer, i això és, directa i senzillament, culpa nostre, de tots nosaltres, que hem delegat al 200%, del tot i per sempre. Això si, ara venim exigint, ens plantem a la Plaça, i ens pensem que guanyarem alguna cosa, mentre les eines que tenim sort de tenir, i que la meitat dels acampats ni deuen saber que existeixen, moren per avorriment i per manca d´us. Les associacions som nosaltres, els sindicats som nosaltres, els partits som nosaltres, i si no ens agrada el que hi ha, canviem-ho amb la nostre participació.
  Em sembla una manca de respecte important ignorar totes les persones i entitats que fa molts anys que treballen molt i molt durament pel que ara estem demanant com si haguerem descobert la sopa d´all

  Ho deixo estar ja. Nomes un avis: Si volem un transport públic de qualitat, hem de pagar el bitllet cada cop que l´agafem. I si ens sembla car, mirem la manera d’abaratir-lo. Però viure tant bé com vivim, te un preu, no només econòmic, sinó també de responsabilitat. És només un exemple.

 233. Lídia,
  Jo no soc ni les associacions, ni els partits ni els sindicats i el camí per arribar a ser algú en aquests grupuscles passa per perdre la integritat i renunciar als teus principis. Crec que el principal canvi que es demana es democràcia real, hi ha mitjans per reduir el poder dels representants i representar-nos cada cop més a nosaltres mateixos.

 234. Hola,

  creo que el debate esta muy animado, y que hay muchas buenas ideas en estas propuestas. Apoyo tambien que aqui hay un debate abierto, algo que los partidos politicos niegan a hacer. Pero no se puede negar que si queremos reflejar lo que vive en la sociedad que haya gente de varias opiniones.

  Entonces, emo que algunas propuestas estan tan en el aire o son muy ideologicos que es muy dificil que se puede lograr algo en practica, con mucha gente que lo pueda apoyar. O sea, propon algo concreto que es dificil a rechazar por cualquier persona honesta y sincera, y ganais puntos con todos, que sean de izquierda o de derecha. Luego, se puede ir adelante y a ver si se logra mas. Pero, sea practico y conciso. Empieza con algo facil a realizar y serà el primer paso.

 235. Bravo Lidia!!!
  i Bravo Toni S.!!!

 236. Salutacions des de l’acampada de Girona. Crec que això més aviat són demandes o propostes de màxims no? Opino que hauríem de buscar menys propostes i més clares que motivin a la gent que encara no ho ha fet a sumar-s’hi.

 237. Totes elles poden ser mides discutibles. Pots estar d’acord o no. Però indubtablement són molt més assenyades que les practicades per aquells que creuen estar habilitats per decidir per nosaltres.

 238. Dentro del punto 2 estaría bien incluir un apartado concreto en contra de la bancarizacion de las cajas de ahorros. Un saludo.

  • las cajas de ahorros han sido auténticos tragaderos de prestamos descontrolados a las CCAA. amén de eso y de su politización insalvable, son a dia de hoy las mayores inmoviliarias de España. Sin animo de lucro?? Porfavor, conectad con el mundo real, os está llamando.

   • Jo t’ho explicaré d’una altra manera, jurp. Les Caixes d’Estalvi se suposa que són entitats sense afany de lucre, és a dir, que els beneficis els haurien de dedicar quasi íntegrament (80%) a projectes d’Obra Social. Jo no en conec cap que ho faci (no dic que no hi hagi alguna…) Han invertit com si fossin bancs, han especulat. Un exemple molt recent el tenim amb Catalunya Caixa que oferia un producte basat en el preu d’aliments bàsics en el mercat de (preus) futurs. No vas veure els cartells a les portes de les oficines? “Veterinaris sense Fronteres” va impulsar una campanya d’adhesió de firmes en contra d’aquesta especulació amb els aliments.
    Si actuen com a bancs, que canvïin de forma jurídica. I les que quedin que facin el que han de fer amb total transparència.

   • Obra Social La Caixa:
    http://obrasocial.lacaixa.es/informacioncorporativa/informeanual_es.html
    Gastado en 2008, 464,726 millones de Euros; previsto para 2009, 500 millones, aunque no consiguieron hacerlo y se quedaron en 430 millones.
    Realizado: Proyectos sociales realizados en 2009, en España:
    Apoyo, en total, a 1.051 proyectos:263 proyectos de inclusión social y laboral de personas con discapacidad.206 proyectos de lucha contra la pobreza y la exclusión social.94 proyectos de apoyo a viviendas temporales de inclusión social.69 proyectos de interculturalidad y cohe-sión social.168 proyectos de fomento del voluntariado.200 proyectos de acción social.51 proyectos de actividades culturales de impacto social.
    En el extrangero: Cifras 355.920 beneficiarios.26 iniciativas seleccionadas en el año 2009: Burundi, Camerún, Chad, Costa de Marfil, Ecuador, El Salvador, Etiopía, Filipinas, Gambia, Guinea Conakry, Honduras, India, Mali, Marruecos, Mo-zambique, Nicaragua, Perú, R.D. Congo, Senegal, Sudán, Tanzania, Zambia.

    Puestos de trabajo que garantiza en España, creo que son 5.000 (de memória).

    Todo esto, molesta a los amos del mundo. La banca no puede invertir-manipular en las Cajas de ahorros, las CCAA si pueden invertir en los bancos.
    La huída masiva de clientes, por crédito fácil, hacia otras entidades, estableció la burbuja del crédito fácil, por captar clientes; y cuando reventó, cogió a todos.
    Las Fundaciones, sufren auditorías mucho más serias y rígidas que la Banca; y las condiciones y ratios que se le está exigiendo a las CCAA, no las cumplen la mayoría de bancos.
    Esta guerra contra las CCAA, Cooperativas de crédito etc… viene de muy lejos.
    ¿Cuanto dedica el Santander, BBVA, Deutsche Bank…. a obra social? nada.

 239. Estic d’acord amb moltes de les coses que es diuen. Crec que són necesseràries, a falta d’un millor plantejament i un estudi de la viabilitat. No obstant, no estic gens d’acord amb la forma de demanar-les. Manifestar-se i protestar, si, però fer el perroflauta i deixar-ho tot fet un nyap, no. Vosaltres mateixos ho dieu ‘la calle es de todos’. DE TODOS! No només vostra. No es pot convertir una protesta amb un campus de tallers i manualitats.
  Una altra cosa, si es demana democràcia s’ha de jugar amb les armes de la democràcia. SI no ens representen, el que hem de fer és no votar-los. Els vots nuls o en blanc no valen res. O es funda un partit de base popular demanant el vot de l’electorat descontent, o es voten els partits minoritaris que puguin aportar alguna millora i/o canvi. Em vaig emportar una enorme decepció quan, després de tot aquest moviment, a les eleccions autonòmiques va sortir la mateixa merda que sempre (baixen els dolents, pugen els pitjors). D’aquí 4 anys ja haurem oblidat com la van cagar els altres i els tornarem a votar. Canviem les coses amb les armes que tenim, no fent bandera de l’anarquia i el desordre! així no convencem a ningú!

  • Hola Albert,
   estoy parcialmente de acuerdo contigo. Parcialmente porque creo que no solo se están haciendo talleres y manualidades en la plaza (y digo no sólo, porque hay una parte que sí es así). Hay gente que está debatiendo muchas cosas muy interesantes. Aunque sólo sea porque hay un foro de discursion ciudadano yo creo que ya está bien. Ya era hora de que despertara la gente, no?
   Por otra parte, estoy completamente contigo con la segunda parte de tu comentario. Para cambiar algo hay que movilizarse también en las urnas e ir a votar, que es mucho menos espectacular que ir a la plaza a dar gritos, pero tiene tanto poder o más.
   Yo también me llevé una gran desilusión cuando ví el resultado electoral, otra vez los mismos de siempre, y otra vez los partidos minoritarios hundidos en la mierda.
   Yo creo que es necesario que algún partido político (de los ya existentes, u otro nuevo) aglutine estas ideas y peticiones y las lleve a un parlamento porque si no se perderán…

 240. Abdón García Pila

  Solamente una cosa os habeis fijado que defendieron con pelotas de goma y palos el andamio de la Caja de Madrid. Hijos de p. paga impuestos para que esta pandilla de tarados te muelan a palos. ¿Como puede hacerse alguien represor de oficio? La Inquisición vive, de otra forma pero vive

 241. El primer punto que se debería exigir, es:

  ESTA DEUDA QUE TIENE ESPAÑA, NO ES NUESTRA, NO LA HEMOS GENERADO NOSOTROS Y NO LA VAMOS A PAGAR.

  Dubai obtuvo una quita del 40%; Ecuador consiguió una quita del 70% a cambio de no ir a los tribunales Internacionales; porque son deudas ilegítimas inventadas a través de la corrupción, la connivencia y el chantage de los banksters.
  Este es el punto más importante y que nos une con los demás pueblos.

 242. “L’acte previst per avui dissabte a les 6 de la tarda a l’Acampada de la plaça de Catalunya de Barcelona ha estat suspès, perquè les comissions no l’han aprovat.”
  Aquesta és la vostra democràcia?? Democràcia a l’espanyola oi?
  Aviat haurem de començar el moviment dels INDIGNATS AMB ELS INDIGNATS.

 243. ANIMO A TODOS LOS ACAMPADOS Y A TODOS AQUELLOS QUE LOS APOYAN.

  TODOS ESTAMOS CONECTADOS, TODOS TENEMOS AMIGOS Y FAMILIARES, CON GRAVES PROBLEMAS O NO, TENEMOS QUE ANIMARLES A MANIFESTARSE PACIFICAMENTE NO PODEMOS HACER COMO ELLOS, LOS CORRUPTOS, O COMO NOS HAN QUERIDO METER EN LA CABEZA “PIENSA EN TI Y LUEGO EN TI”, TENEMOS QUE PENSAR EN TODOS.

  LAS PERSONAS QUE ESTAN EN LA PLAZA TRABAJANDO Y DURMIENDO ALLI PARA QUE ESTO NO SE ACABE SOIS ANGELES DE VERDAD, MUCHAS GRACIAS A TODOS.

  EL MOVIMIENTO CADA DIA ME ENTUSIASMA MAS, Y PIENSO EN TODA LA GENTE QUE POR DESGRACIA NO ESTA CON NOSOTROS YA, A LOS QUE LES HABRIA GUSTADO ESTAR Y VER COMO UN DIA EL PUEBLO SE UNIO Y PACIFICAMENTE RECLAMO SU DIGNIDAD, UNA DIGNIDAD QUE EN ALGUNOS PAISES MAS QUE EN OTROS SIEMPRE NOS A SIDO ROBAJA O SAQUEADA.

  SI SOMOS PACIENTES Y PERSEBERANTES Y CON NUSTRAS MEJORES ARMAS LA UNION , EL RESPETO HACIA LOS DEMAS Y UN COMPORTAMIENTO PACIFICO NUNCA VIOLENTO ESTE MOVIMIENTO SIN DUDA NOS LLEVARA A UN MUNDO MEJOR PARA TODOS.

  TODO ES POSIBLE, SOLO HAY QUE CREER EN ELLO Y TENER LA INTELIGENCIA Y EL VALOR PARA HACERLO

 244. Me parece todo muy bien además pondría:
  – Transport públic gratis per els atures
  – Recortes militares

 245. Crec que els mínims que feu, son massa maximalistes i els polítics que han d’acceptar vulguin o no les propostes no ho acceptaran.
  A la vista del món occidental, vivim en democràcia, i es quelcom que hem de demostrar que no hi vivim, si toquem el sou dels polítics (cosa molt raonable, d’altra banda, els òrgans exteriors que haurien d’obligar als nostres polítics a tenir-nos contents, diran que això es una xorrada)
  Jo proposo uns altres mínims, que sí o sí, son terminantment democràtics, i que es poden exigir, i s’haurien de exigir a tot el món.
  1. Que els diputats siguin com representants de vots als parlaments, cada diputat tindria tants vots com a votants l’haguessin votat (amb un nombre màxim de vots, per que es puguin formar grups parlamentaris).
  Cada quatre anys, a cada elector se li dona un codi i una contrasenya d’elector que estarà lligat amb el diputat. El diputat sabrà que el codi tal l’ha votat, però no pot saber quina persona és. Durant la legislatura el ciutadà podrà revisar totes les votacions que votarà el seu diputat, i a través d’internet pot exercir el seu vot directament per votar diferent del seu diputat.
  Els ciutadans que hagin votat en blanc, tambè rebràn un codi, que poden o no fer-ne ús per votar lliurament a cada votació del parlament, però cap diputat podrà recollir aquestos vots.
  Amb això aconseguirem una utilitat final a l’associacionisme a l’hora de debatre una llei, cada diputat a nivell intern sabria que vol el seu electorat davant de cada llei.
  2. Modificació de la llei popular. Una llei recollida en signatures a través del poble, que aconsegueixi la meitat de signatures més una dels votants, no es pot ni debatre ni res al parlament, s’accepta tal com és i punt. Es la màxima expressió de democràcia. Es podrien fer servir els codis i contrasenyes de la elecció anterior per exemple per recollir signatures.
  Amb aquestes dues exigències, ja en fem prou, després només cal recollir signatures per que els polítics no tinguin complements de sou, una recollida de firmes extra per que no tinguin més dret a jubilació que els autònoms, (de fet ells sempre diuen que son com consellers d’una empresa, i aquestos son autònoms, així que hauran de tenir la jubilació igual que nosaltres).
  Ara, tota la resta que heu citat, malauradament, hi haurà molta gent que no hi estarà d’acord, més que res per desinformació, o per la manipulació de màrqueting que reben cada dia a través de la pantalla de casa seva.
  A més a més us heu deixat el tema més important que ens manté en la misèria com a societat (ja sigui catalana, espanyola, europea, o occidental)
  Les patents son l’aberració més gran que s’ha comés en tota la història de la humanitat contra el coneixement i el progrés humà.
  Però per molt que vingui i parli amb cada un de vosaltres sobre patents, no podríem pas exigir la anulació del sistema de patents, per això ens cal la llei popular de debò, ja ens dedicarem a reunir firmes, i a debatre-ho quan serveixi d’alguna cosa. Ara malauradament el coneixement humà te propietari, i aquestos controlen tota la riquesa del món. La econòmica i la intel·lectual, clar 😉

 246. “L’acte previst per avui dissabte a les 6 de la tarda a l’Acampada de la plaça de Catalunya de Barcelona ha estat suspès, perquè les comissions no l’han aprovat.”
  Aquesta és la vostra democràcia?? Democràcia a l’espanyola oi?
  Aviat haurem de començar el moviment dels INDIGNATS AMB ELS INDIGNATS.

 247. Com pot ser que al punt 7. LLIBERTATS I DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA no hi hagi cap menció al dret democràtic a escollir lliurement en referèndum si els catalans volem pertànyer o no a Espanya? Què passa amb l’espoli fiscal? Què passa amb l’estatut d’autonomia que el poble de Catalunya es va donar i que Madrid va modificar, que tot i així vam aprovar en referèndum i de nou van tornar a retallar? LLIBERTATS I DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA

 248. Son demandas mínimas, si se consiguieran seria una auténtica revolución.

 249. En tu vida real, en proyectos de trabajo, desde tiempos primitivos, el ser humano DECIDE QUÉ HACE, COMO LO HACE Y QUÉ INDIVIDUO LIDERA EL CAMINO…. Vosotros teneis claro qué hacer?? SI. Como hacerlo??? NO. Y quien liderará el camino??? no quereis líderes.

  Reflexionad

  • Aquest és un concepte de lideratge jeràrquicc ja superat en el món empresarial. Es contraposa el terme “Wirearquia” al de “Jerarquia” “para definir estructuras de empresa con organizaciones no fijas y que se definen de forma dinámica en redes en función de las necesidades.
   La jerarquía debe entenderse como:
   -Tamaño.
   -Papel de actuación claro.
   -Especialización en el trabajo.
   -Poder.
   La wirearchy se conforma con estos tópicos:
   -Rapidez.
   -Flexibilidad.
   -Integración.
   -Innovación.
   Més info: http://www.javierllinares.es/?p=407

   Què necessita aquest moviment? Wirearquia o Jerarquia? Jo ho tinc molt clar des del primer moment…

 250. Vamos a ver toni S, quieres abrir tu mente cerrada de una vez nen!! y dejar de decir que somos fachas por no estar de acuerdo con la metodología de estas peticiones, es lo único que sabéis hacer, a la que la gente no piensa como vosotros la calificáis de fachas. Y me llamas a mi corto de miras¿? JA!! aquí el que no sale de su nube de colores eres tu chaval!. España grande y fuerte¿? de donde has sacado eso¿? que tiene que ver con una España unida racional y coherente¿? no ves que entiendes lo que quieres entender! mira que yo me considero un inculto en temas de política pero al menos tengo dos dedos de frente. Que me dices del punto 5¿? no es digno de un niño no de diez de cuatro años¿? que pretendéis que si tu no pagas tu hipoteca y el banco te quita la casa y no la vende que la puedas ocupar¿? xro que es esto¿? no haberte hipotecado la casa para tener un coche mejor o un barco o lo que sea! alguien te pone una pistola para que pidas un préstamo¿? agradecidos tendríais que estar de que exista una entidad que te proporcione dinero cuando no lo tienes. Y que pretendes que encima de ayudarte una vez te la han quitado, por tu única culpa, la puedas volver a tener gratis¿? tu visión global es esta¿? lo que pasa es que aquí en España queremos tener todos una casita un coche y mil lujos sin podernoslo permitir, la crisis empieza por el pensamiento egoísta de cada uno, si no te puedes permitir una casa vive de alquiler! tendríamos que aprender de los demás países de la unión europea donde todo el mundo vive de alquiler excepto el que se lo puede permitir. y luego dices así va el pais y te quejas de los bancos¿? empieza por darte cuenta de lo que puedes y no puedes tener y ya te digo yo que no te afectaría tanto la crisis.
  Como muy bien dice Joan lo que teneis que hacer es proponer como se realizaran las peticiones que quereis, que es muy facil decir lo primero que se te pasa por la cabeza. Todo el mundo estaría de acuerdo en erradicar el hambre en el mundo pero…COMO¿? pues aplicaros el cuento, que sino nadie hará caso a nadie! y claro que soy Español como tu aunque no te guste, y vivo en Cataluña desde hace 18 años así que quiero a Cataluña como a España, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero no por eso tengo que estar de acuerdo con esta errónea metodología. Abre tu mente un poco y llegaras mucho mas lejos en la vida y sino al tiempo.

  • jajajaj! buena la de “empieza por darte cuenta de lo que te puedes permitir”. Y ya no solo a nivel económico, aqui los hay que no deberían ni permitirse el lujo de opinar, no porque se les deba negar el derecho, si no porque son unos ignorantes que no dicen mas que barbaridades. Si, esas que dice Toni S, repitiendo las sandeces de siempre como un monito, que si autodeterminacion, que si los pueblos, que si el articulo tal… cuanta palabreria barata y absurda, usada y contextualizada a conveniencia, que afortunado me siento leyendo tanta tonteria, por no ser yo otro pobre subproducto inutil de la política de masas y el “saber popular”.

   Toni S, deberías plantearte leer algo mas que las etiquetas de las xibecas y el metro o el 20 minutos… porque aparte de eso y TV3, dudo que tu oferta se extienda mas allá. Desde luego, por repetitivo y absurdo, porque mira que se te han dicho las cosas en otro tono, por nacionalista cojonero, que tenias que venir aqui a sacarnos tu bandera, se ve perfectamente hasta donde llega tu horizonte, demasiado cerca de la punta de tus zapatos.

   Te regalo esta frase Toni “hay vida después de Cataluña”.

   • Esteu negant a part de la població, que us agradi o no, existeix i paga impostos, un dret que altres països democràtics tenen en la seva contitució. Canadà, Anglaterra… No per fer èmfasi en el punt de l’autodeterminació vol dir que no tingui res més a aportar en els altres temes que es debaten, però aquest em crida l’atenció, a partir del moment que es diu que es vol una democràcia real.
    El que us acabarà perdent és aquest orgull ridícul de ser espanyols, perquè a Esuropa, a nivell polític esteu a anys llum de la resta d’estats. I no per insultar-me i dir-me tancat de ment em fareu canviar d’opinió. Potser conec millor la realitat mundial. David, el teu discurs és incoherent i fa mal als ulls de llegir, pel teu bé, deixa els porros.

 251. En principio, y lo más importante: GRACIAS! Porque este despertar me ha devuelto las ganas de seguir.
  Después me gustaría recordar las palabras de Eduardo Galeano cuando habla de que este mundo de mierda está preñado de otro mundo posible, pero de parto difícil. Esto lo pienso porque todas las personas que día a día están en la plaza hablando, discutiendo, decidiendo, se desgastan, como es natural. Pero hay que pensar que esto es un proceso, el inicio de un camino que han hecho emerger. Es un proceso que no será corto, pero que es y eso es lo más importante. No quieran solucionarlo todo ¡ya! No se desgasten, no se rompan. Hay muchas calles, muchas plazas, muchos días para manifestarnos. Mucha necesidad, mucha frustración, mucha impotencia, mucha injusticia para animarnos. Lo más importante y lo mejor es que se ha dicho ¡BASTA! Y hay muchas cacerolas dispuestas a sonar. Me despido con un clásico: ¡hasta siempre, compañeros!

 252. Aparte de las propuestas, que en general me parecen muy bien (aunque hay algunas irrealizables, como ya han dicho otros) deberíamos pensar también en cómo canalizar la respuesta de los políticos, que a día de hoy son los que deberán empezar a responder a estas propuestas. La sensibilidad de la clase política a este movimiento es, con pocas excepciones y como demuestran las agresiones policiales del viernes, bastante escasa (por parte de las “autoridades” no se toca en absoluto el fondo de nuestras propuestas). Deberíamos hacer el esfuerzo por ellos de pensar de qué manera y en qué foro continuar/empezar un diálogo directo con ellos para pedir medidas concretas. Porque ellos no van a venir a discutir con nosotros en las asambleas y simplemente apuestan por dejar morir por sí sólo este movimiento.

 253. Eduard, Igualada

  Per sortir de l’impass, governs de concentració a tots els nivells (estatal, autonòmic, municipal), amb un gran pacte entre tots els partits sense exclusió, semblants amb el de la Moncloa amb un prirer objectiu: SORTIR DE LA CRISI, CREAR O REPARTIR L’OCUPACIÓ (I LES RETRIBUCIONS), ALBIRAR UN NOU SISTEMA ECONÒMIC I SOCIAL(REFUNDACIÓ DEL CAPITALISME ?), MÉS HUMÀ, JUST I SOLIDARI en el que estigui abolit el control dels PODEROSOS (ESPECULADORS – BANCA – POLÍTICS), amb la incorporació de les porpostes sorgides del moviments populars per una democràcia real.

 254. Eduard, Igualada

  Que el missatge de les concentración so s’extingui, ans al contrari s’amplii fins a aconseguir un clamor mondial que aclapari als PODEROSOS (ESPECULADORS – BANCA – POLÍTICS). Sugerereixo penjar en finestres i blacons pancartes amb els eslogans: INDIGNA’T, REACCIONA, …

 255. Atención: PELIGRO DE RECUPERACIÓN DEL MOVIMIENTO POR LOS POLÍTICOS TRADICIONALES.
  La señal de salida la dio la Chacón en su discurso de “renuncia” y ahora Público se remanga y acude al tajo.
  http://www.publico.es/espana/378927/15-m-la-nueva-utopia-tiene-los-pies-en-el-suelo
  La primera victoria (dan ganas de llorar): el descafeinado y reformista documento de mínimos de la Asamblea de Sol
  Objetivo: acallar las voces del los sectores sociales que solo pueden esperar algo de una cambio total de las relaciones económicas.
  AVISO A NAVEGANTES: las asambleas de Málaga y Barcelona (entre otras) asumen unas reivindicaciones más amplias sin dejar fuera de las medidas inmediatas contra los poderes económicos: mirad el último comunicado de prensa de http ://malaga.tomalaplaza.net/
  Público no informa de eso. Y manipula la plataforma de DRY destacando solo los puntos más “reformistas”. Público se ha quitado la careta. Bienvenido sea: ya sabemos hacia donde rema…

  Perdonad que insista, pero se acumulan los síntomas:
  ¿LE HARÁ EL 15-M EL PROGRAMA ELECTORAL A RUBALCABA? http://politica.elpais.com/politica/2011/05/28/actualidad/1306584724_941780.html
  En los barrios ya están esperando a los “indignados” de Sol para recuperar al movimiento. COMO ÚNICA FORMA DE RECUPERAR VOTANTES. Cuidado con las asociaciones vecinales en manos de los partidos tradicionales. Pintarán una vez más un porvenir de promesas con tintes de izquierda ¿NOS DEJAREMOS ENGAÑAR UNA VEZ MÁS?. La izquierda revolucionaria tiene que ir a los barrios: no se trata de arreglar las farolas, se trata de CAMBIAR LA SOCIEDAD.

 256. Com és que el dret a l’autodeterminació no és un mínim? Què els pobles puguin decidir el seu futur lliurament i democràtica no és un mínim? No estem parlant d’independència sinó del dret a l’autodeterminació, del DEMOCRATÍSSIM dret a l’autodeterminació.

  El fet que no hi sigui a la llista denota que potser no cerqueu realment la democràcia i que esteu marcats ( no tots, evidentment només és una reflexió) per un centralisme xovinista digne del mateix Lerroux.

  Perdoneu però algú ho havia de dir

  • L’area metropolitana de Barcelona tindria segons tu dret a l’autodeterminació? I la Vall d’Aran? Explica sisplau la teva resposta en els casos del no.

   • El dret a l’autodeterminació s’aplica a pobles en el sentit de nacions. Per tant, en són subjectes Catalunya, Euskadi, el País Valencià, Galícia… Suposo que el fet que els Estats com l’espanyol es vulguin definir com a nacions (en el sentit d’estat-nació) no ens impedeix saber què és una nació, per raons històriques i de voluntat de ser.

    Evidentment, si la Vall d’Aran, com a part de la nació occitana, volgués exercitar aquest dret seria un acte perfectament democràtic. I això ens obliga als catalans a tractar amb un gran respecte i sentit diferencial aquest petit territori que tenim integrat dins Catalunya malgrat pertànyer a una altra comunitat nacional. Probablement, dins Catalunya sigui on millor pugui conservar el seu sentit nacional, però aquesta és una decisió que els pertany.

    Finalment, aplicar-ho a altres territoris no nacionals seria una aplicació extrema del dret a l’autodeterminació que, si bé s’ha de poder tenir en compte podria generar disfuncions importants.

   • El derecho a la autodeterminación, la Comunidad Económica Europea, lo aplica a quien le interesa, ver el caso de Kosovo, donde una simple ciudad dirigida por un “mafioso colaboracionista” para desmantelar el socialismo yugoslavo, ha obtenido el reconocimiento e Independencia.
    “Ellos” basan su política en dividir.
    Aceptar ese juego e impulsar los nacionalismos, no tiene sentido, porque es igual de centralista La Generalitat (Barcelona), respecto a toda Catalunya, como lo es Madrid respecto al territorio nacional.
    Una estructura de justicia horizontal, implica eliminar el centralismo y los nacionalismos, para que sean los pueblos directamente, los que escojan su futuro.
    Pero esa estructura horizontal, ya es la que existe en todo el tercer mundo, por ejemplo Libia, donde los pueblos elijen su representante y este los defiende en unas comarcas, que a su vez, están representados en la Capital Tripoli; pero eso no gusta a occidente y gracias a que Al-Qaeda es la oposición al gobierno legítimo, Occidente (nosotros) lo apoyamos, mientras que Al-Qaeda es el enemigo en Irak y Afganistan.
    Todos los pueblos africanos, están organizados horizontalmente y representados por Emires, o gente anciana y noble que no puede participar en política (ni se enriquecen) y tiene capacidad de veto a los políticos y sus proyectos.

 257. D’altra banda dir que elogio profundament la democràcia directa que s’ha establert a Plaça Catalunya, tot i la supressió del debat sobre l’autodeterminació.

  Els meus ànims als indignats (ja també n’estic d’indignat!) però us demano que penseu en el que us dic.

 258. Hemos salvado con 7 mil millones a muchos bancos. ¿No es cierto? Pues si no se nacionalizan ya, como hicieron los neoconsderadores Bush y Gordon Brown, habría que imponer urgentemente la siguiente ley.

  Impuesto por el Estado, cambio URGENTE en los estatutos de constitucion y funcionamiento de los bancos salvados (y valorar los demás) para que primero no domine un grupo minoritario de accionistas que luego se atribuye pensiones y sueldos vitalicios y estratosféricos. En esa ley debería imponer máximos de salarios, beneficios y pensiones exageradas tanto a directivos como personal. (pensad que lo estamos pagando todos…)

  Además de los sueldos increibles de directivos, actualmente se está dando jubilacion a los 58 años con el 100 % del sueldo más beneficios en bancos que han sido salvados y, mientras tanto, a quien no puede pagar las hipotecas no tienen ni un miramiento en echarlos. ¿Quién paga esto?)

  Control y cárcel inmediata para los banqueros y sus amigos que están especulando y haciendo su agosto de los pisos y casas de gente desauciada. Esto es un verdadero ESCANDALO.

  Con los ahorros de esta política habría que dar facilidades para pagar a medio plazo hipotecas. Valorar ley caso por caso para que se pueda pagar la hipoteca por el precio real y no se finencie la especulación.

  En caso claro de deshaucio o morosidad especulativa valorar hacer pisos o alquileres sociales.

  Nadie se debería ir a la calle!

  PS. No se ha hecho hasta ahora estas medidas, por el tema de financiación de partidos, y de que el valor de un banquero son cientos de miles de votos. Mientras que el de un manifestante es un voto y el de un amigo del president son 100 mi votos, su familia son 50 mil votos. Un empresario mediano dependiendo de su poder serán más o menos votos. Todo depende de donde te encuentras, si estás en la prensa o TV y el dinerito que tienes para hacer valer tu voz. Así es nuestra democrácia se te escucha en la medida de lo cerca que estés del círculo de poder económico social o mediático. Así es. Por ahora amics i amiques.

 259. CREO QUE SERIA IMPORTANTE QUE EN UNA NUEVA DEMOCRACIA MÁS JUSTA, TODAS LAS COMUNIDADES AUTONOMAS TUBIERAMOS LOS MISMOS DERECHOS Y LAS MISMAS OBLIGACIONES, ESTOY DEACUERDO QUE HAY QUE AYUDAR A DESAROLLAR LAS ZONAS MENOS DESFAVORIDAS DE ESPAÑA, PERO DEBE HACERSE MEDIANTE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS Y LA IMPLANTACION DE INDUSTRIAS PRODUCTIVAS, ETC, NO MEDIANTE SUBSIDIOS DE PARO, O INVERSIONES QUE NO VAN A GENERAN NINGUN BENEFICIO ECONOMICO NI TRABAJO EN LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZAN, NO SE PUEDE GASTAR EL DINERO DE LOS CONTRIBULLENTES PARA COMPRAR VOTOS.

  SI VIVES EN VALENCIA DE DESGRABA EL ALQUILER EN CAMBIO EN BARCELONA NO, PORQUE NO LO ENTIENDO SI GANO 1000 PUTOS EUROS EN CUALQUIER PARTE DE ESPAÑA.

  DEBERIA DE HABER UNA TARGETA SANITARIA QUE TE VALIERA EN TODO EL TERRITORIO ESPAÑOL IGUAL COMO SOLO TIENES UN DNI, Y LAS CARRETERAS DEBERIAN DE SER GRATUITAS PARA TODOS, PORQUE SI ERES DE BARCELONA O DE EL PAIS BASCO Y ESTUDIAS FUERO DE TU COMUNIDAD TE CUESTA UN RIÑON IR A VER A TU FAMILIA, NO ES JUSTO

 260. Proposo fer un document d’exigències mínimes (més reduït que l’actual de demandes) i derivar-les a Iniciatives Legislatives Populars per agilitzar alguns del canvis, portant-les així directament al parlament (a nivell català o estatal). Podria fer-se una convocatòria d’una assamblea encara més multitudinària per aprovar-ho i començar la recollida d’adhesions i signatures necessàries.

 261. No suprimir l’impost de succesions? Pero aviam estic a favor de la majoria de punts, pero si una familia ja te prous problemes com per arribar a final de mes, a sobre se li mori la mare o el pare, com voleu que paguem aquest impost!

  L’impost de patrimoni, ok que segueixi i en funció de la quantitat de patrimonis que recaptin diners, pero siusplau, portem anys intentant que treguin aquest impost per a gent amb dificultats, opino igual que madmicky, uns quants comentaris més amunt.

  Estic a favor amb el Carles Miró, convoquem una assamblea general per aprovar aquests punts i entreguem -la als politics.

  • El 75% del impuesto de sucesiones, lo abona el 25% de receptores.
   Mientras que el 75% de herederos, por las bajas cuantías, solo permite recaudar el 25% del monto.
   Este impuesto de sucesiones, debería ser de aplicación, solo a partir de cantidades muy elevadas por heredero.
   Debería desaparecer la diferenciación entre herederos directos o indirectos, pues esto hace que un hijo de la segunda pareja, no pueda heredar y deba cotizar fuertes sumas, discriminandolo con los otros hermanos que pueda tener, que fueran del primer matrimonio.
   Otra injusticia que se comete a menudo, es que no habiendo legalizado correctamente la primera separación/divorcio y la nueva relación de pareja, al fallecer el conyugue, la herencia va al conyugue del primer matrimonio.

   Pero creo que se están poniendo demasiados puntos, como para poder afrontar un cambio rápido y con más adheridos; que hay que cambiar toda la legislación, para hacerla justa, no hay duda, pero no es esta la finalidad, ahora.

 262. Deamasiados mínimos… no se puede cambiar todo de golpe. Os suena aquello de “quien mucho abarca, poco aprieta”. Al juntar demasiadas reivindicaciones de una sola tacada, necesariamente echais para atras a una parte de la gente q os apoyaria. Yo mismo estoy de acuerdo con algunas de esas reivinficaciones, como la de uir de la rutina bipartidista PP-PSOE, pero no con otras como lo de fijar máximos a los sueldos o recuperar el impuesto de sucesiones. Teneis q centraros en concretar q es lo q realmente queries q sea el primer paso. Decidir una reivindicacion y reclamar esa y solamente esa. Unir todas las fuerzas por coneguir UN cambio … y despues empezar a trabajr por el segundo. De esa forma, si realemnete escogeis un objetivo comun, todo el mundo podra seguirlo… y si os equivocais y esocgeies un objetivo q no es tan comun, vereis enseguida la perdida de apoyos. Es tan importante el boton de ME GUSTA, como el de NO ME GUSTA. Recordad q democracia no es justicia… muchos tiranos fueron elegidos democraticamente.

 263. i l’autodeterminació dels pobles?

 264. En este manifiesto hay demandas claramente comunistas. Yo no soy comunista. Pero sí estoy muy indignada, y he ido asistiendo a las asambleas que he podido, y estoy muy de acuerdo con muchas cosas que ahí se dicen, y me parece hermoso el despertar que está teniendo lugar, y fui a apoyar a los acampados el día 27 por la mañana. Pero mientras el movimiento tenga color político (sea el que sea, en este caso de tendencia comunista) yo no podré secundar una huelga general ni ir a una manifestación que defienda estos mínimos. Y como yo muchos más indignados. Y esto me defrauda. Y me entristece.

  Limpiemos el sistema, no lo pintemos del color que a nosotros nos gusta.

  • Estoy de acuerdo, Yeshe.
   Un punto que ni se ha considerado y reviste una importancia fundamental, es lo que un amigo mío define como “cosificación de las personas”.
   Nuestra mente funciona como una unidad; y cuando la mujer considera que el bebé que lleva dentro es una cosa propiedad suya y puede abortar; otro, considera que la mujer es suya y la puede maltratar; otro considera que los trabajadores son suyos y los puede esclavizar; otro considera que los empresario